Të gjithë ata që iu nën shtruan testimit “In fermierë për Shqipërinë” dhe nuk u shpallën fitues në fazën e parë, kanë kaluar në listën e pritjes për punësim, përkatësisht në de-gët Infermieri, Mami, Fiziot-erapi, Teknik Imazherie dhe Teknik Laboratori.

“Gazeta Shqiptare” publikon sot listën e punonjësve të shën-detësisë, që priten të punëso-hen në Tiranë me emrat e të testuarve dhe pikët për-katëse që ka arritur të grum-bullojë secili prej tyre. Rezu-ltatet e shpallura përfshijnë aplikantët e 4 rajoneve, për-katësisht Tiranë, Elbasan, Vlorë e Shkodër.

“Në zbatim të Udhëzimit nr. 481, datë 27.06.2019 ‘Për procedurat e punësimit për profesionet e shkencave mjekësore teknike në institucionet shënde-tësore publike në RSH’, Drej-toria Qendrore e OSHKSH publikon listën e pritjes të profesionistëve të shken-cave mjekësore teknike”, -thuhet në njoftim.

Në ditët në vijim do të publikohen listat e pritjes me fituesit për secilën Njësi Vendore të Kujdesit Shëndetësor, përkatësisht për rajonin Elbasan, Vlorë e Shkodër, duke përfshirë dhe kandidatët që janë aktualisht në listë pritjeje si fitues të konkurseve të mëparshme.

Ndërkohë, testimi pranë QSHA i formatizuar me 100 pikë është korrektuar me koeficientin 0.7, për arsye se vlerësimi i kandidatëve në konkursin për profe-sionistë të shkencave mjekësore teknike bëhet: 30 pikë nga dosja individ-uale dhe 70 pikë nga testimi i dixhitalizuar.

 

All those who underwent the test “In farmers for Albania” and were not declared winners in the first phase, have passed the waiting list for employment, respectively in the nurses, Mom, Physiotherapy, Imaging Technician and Technician. laboratory.

“Gazeta Shqiptare” publishes today the list of maritime employees, who are expected to be employed in Tirana with the names of the tested and the permanent points that each of them has managed to accumulate. The announced results include applicants from 4 regions, namely Tirana, Elbasan, Vlora and Shkodra.

“Pursuant to Instruction no. 481, dated 27.06.2019 ‘On employment procedures for the professions of technical medical sciences in public health institutions in the Republic of Albania’, the Central Directorate of the WHO publishes the waiting list of professionals of technical medical science “, – it is stated in notification.

In the coming days, the waiting lists with the winners for each Local Health Care Unit, respectively for the Elbasan, Vlora and Shkodra region, will be published, including the candidates who are currently on the waiting list as winners of previous competitions.

Meanwhile, testing at QSHA formatted with 100 points has been corrected with a coefficient of 0.7, because the evaluation of candidates in the competition for professors of technical medical sciences is done: 30 points from the individual file and 70 points from digitalized testing.