Një person i cili e konsideron veten si “gjahtar alienësh”, pretendon se ka prova që në Hënë ka qytetërime ufosh. Pas videos së publikuar nga Pentagoni, ku u konfirmua zyrtarisht ekzistenca e objekteve fluturuese qiellore, Scott C Waring pretendon se ka prova të mëtejshme rreth tyre. Scott tregon se duke parë disa imazhe të hollësishme të Hënës, pikat e vogla të bardha të cilat njerëzit i konsiderojnë si difekte të fotografive, në realitet janë prova të jetës në Hënë.

Në faqen e tij, Scott shkruan:

E di çfarë po mendoni…Njerëzit kanë qenë në Hënë dhe nuk kanë parë asgjë. Por, kjo nuk është e vërtetë. Formacionet e pikave të bardha që shikoni nëpër fotot e ndryshme të Hënës, janë pikërisht prova e teorisë timë. Shikoni me vëmendje hijen që krijojnë, nëse do të ishin thjesht “difekte” nuk do të krijonin hije. Gjithashtu, nëse i shikoni me vëmendje, ato kanë ndarje të barabarta mes tyre, sepse këto ndarje janë qytetet e ndryshme që ekzistojnë në Hënë.

A person who considers himself an “alien hunter” claims that there is evidence that there are ufosh civilizations on the moon. After the video released by the Pentagon, where the existence of celestial flying objects was officially confirmed, Scott C Waring claims that there is further evidence around them. Scott points out that by looking at some detailed images of the Moon, the small white dots that people consider to be photographic defects are in fact evidence of life on the Moon.

On its website, Scott writes:

I know what you’re thinking … People have been to the moon and haven’t seen anything. But this is not true. The white dot formations you see in various photos of the Moon are exactly the proof of my theory. Look carefully at the shadow they create, if they were just “flaws” they would not create shadows. Also, if you look closely, they have equal divisions between them, because these divisions are different cities that exist on the Moon.