Në studion e emisionit “Open”, po flitet mbi sulmin terrorist që ndodhi mbrëmjen e dy nëntorit në Vjenë.

Gjatë bisedës në studio, avokati i njohur Spartak Ngjela u përfshi në një debat të ashpër me analistin Fitim Zekthi. Analisti nuk i kurseu fyerjet e sharjet ndaj avokatit, ndërsa ky i fundit tha se për fyerjet e bëra do të hedh në gjyq Zekthin.

Fitim Zekthi: Je mësuar gjithë jetën, me dy libra që ke shkruar dhe burgun që ke bërë, je një injorant i këtij qyteti. Do të na tregosh ti ne islamofob. Me njerëz të pa zotë që janë mësuar të mashtrojnë. Jeni mësuar të rreni, të shani gjithmonë, ju shani edhe kishën edhe xhaminë, këtë punë bëni. Mëso të jesh qytetar.

Spartak Ngjela: Zonjë të kam porositur mbi tre herë.

Fitim Zekthi: Mbroj islamin sepse është fe e drejtë dhe e ndershme, mbroj kishtërimiun se është e drejtë dhe e ndershme. Ti je sharlatan. Dështak në jetë, në politikë. Ti je i pa përgjegjshëm. Ti nuk ke turp nga asjgë.

Spartak Ngjela: Mbarove?

Fitim Zekthi: Avokati ka fyer të vërtetën dhe të drejtën.

Spartak Ngjela: Superiori nuk fyen, inferiori fyen.

Fitim Zekthi: Ai luan me situata gjithë jetën. Ai i është i pa aftë, i pa zoti dhe i pa ndershëm.

Spartak Ngjela: Superiori nuk fyen. Kam 2500 faqe librash.

Fitim Zekthi: Ai flet mbi dy libra që ka lexuar, s’është asgjë.

Spartak Ngjela: Ti kush je? Njeri i thjeshtë i popullit. Më dëgjo mua.Ata që të paguan merrja lekët, më le të flasim. Unë nuk përmenda asnjë emër, jam superior, nuk mund të ul unë në atë nivel.

Fitim Zekthi: Je poshtë këtij niveli, nuk e lejoj të flasë me këtë gjuhë. Ai është sharlatan.

Spartak Ngjela: Dëgjo të them një gjë zonjë, kur ishim të ri ne këta më dëgjonim, i jepnim ja 10 lekë kalamajve. Unë do e hedh në gjyq. Mua do të më japësh diskun dhe paratë, gjysmën do ta jap ty. Zonjë mbaje mend, unë do e hedh në gjyq, diskun do të më jepni mua, nuk do i kërkoj të falur. Minimumi e ka padinë me 40 milionë, nuk kam humbur asnjë gjyq në jetën time. Kur ishim të rinj ne kapnim kalamajtë i jepnim 10 lekë për të thënë fjalë të ndyra.

In the studio of the show “Open”, there is talk about the terrorist attack that took place on the evening of November 2 in Vienna.

During the conversation in the studio, the well-known lawyer Spartak Ngjela got involved in a heated debate with the analyst Fitim Zekthi. The analyst did not spare insults and insults against the lawyer, while the latter said that he would sue Zekth for the insults.

Fitim Zekthi: You have been taught all your life, with two books you have written and the prison you have done, you are an ignorant of this city. You will tell us Islamophobes. With incompetent people who are used to cheating. You are used to lying, you always curse, you curse both the church and the mosque, do this job. Learn to be a citizen.

Spartak Ngjela: Madam, I have ordered you over three times.

Fitim Zekthi: I defend Islam because it is a just and honest religion, I defend Christianity because it is just and honest. You are a charlatan. Loser in life, in politics. You are irresponsible. You are not ashamed of anything.

Spartak Ngjela: Are you done?

Fitim Zekthi: The lawyer has insulted the truth and the right.

Spartak Ngjela: Superior does not insult, inferior insults.

Fitim Zekthi: He plays with situations all his life. He is incompetent, incompetent and dishonest.

Spartak Ngjela: Superior does not offend. I have 2500 pages of books.

Fitim Zekthi: He talks about two books he has read, it is nothing.

Spartak Ngjela: Who are you? Ordinary man of the people. Listen to me. Those who pay you get the money, let me talk. I did not mention any name, I am superior, I can not lower myself to that level.

Fitim Zekthi: You are below this level, I do not allow him to speak this language. He is a charlatan.

Spartak Ngjela: Listen to me say a thing, lady, when we were young we listened to them, we gave 10 lekë to the toads. I will sue him. You will give me the disk and the money, I will give you half. Madam remember, I will sue, you will give me the disc, I will not apologize. Minimum has the lawsuit with 40 million, I have not lost any lawsuit in my life. When we were young we would catch the toads and give them 10 lekë to say dirty words.