Banka e Shqipërisë zbaton një regjim të lirë të kursit të këmbimit.

Banka e Shqipërisë llogarit dhe publikon kursin zyrtar të këmbimit. Ky kurs është një nivel referencë (i vetëm), i cili mund të përdoret nga të interesuarit për qëllime tregtuese, vlerësuese, krahasuese dhe statistikore.

The Bank of Albania implements a free exchange rate regime.

The Bank of Albania calculates and publishes the official exchange rate. This course is a reference level (single) that can be used by interested parties for trading, evaluation, comparative and statistical purposes.