Banka e Shqipërisë zbaton një regjim të lirë të kursit të këmbimit.

Vlera e lekut kundrejt valutave të huaja përcaktohet lirisht në tregun e këmbimit valutor. Luhatjet e kursit të këmbimit reflektojnë lëvizjen e lirë të mallrave e të kapitalit në shkëmbimet tregtare dhe financiare të Shqipërisë me partnerët e saj tregtarë.

Banka e Shqipërisë llogarit dhe publikon kursin zyrtar të këmbimit. Ky kurs është një nivel referencë (i vetëm), i cili mund të përdoret nga të interesuarit për qëllime tregtuese, vlerësuese, krahasuese dhe statistikore.

The Bank of Albania implements a free exchange rate regime.

The value of the lek against foreign currencies is freely determined in the foreign exchange market. Exchange rate fluctuations reflect the free movement of goods and capital in Albania’s trade and financial exchanges with its trading partners.

The Bank of Albania calculates and publishes the official exchange rate. This course is a reference level (single) that can be used by stakeholders for trading, valuation, comparative and statistical purposes.