Ata për 30 vite me radhë gjetën “Parajsën” në Shqipëri, ku njerëzit ngopeshin edhe me lugën bosh, apo kënaqeshin vetëm nga një fjalë e mirë, apo premtim që si gjithmonë nuk mbahej… Ata kanë qenë gjithmonë në pushtet me cilëndo qeveri që ka ardhur e ikur me apo pa votë, si dhe kanë ndarë gjithmonë të mirat bashkë me politikanët e cilësdo ngjyrë, të cilët i kanë lënë të bëjnë çfarë të duan, mjaftonte t’u “ngrohnin” xhepat me para.

Por situata e paqartë në vend, kriza ekonomike e radhës që po troket, tërmetet, COVID-19, si dhe paqartësia e lojës politike në muajt e fundit, duket se e ka prishur edhe rehatinë e oligarkëve, ose të paktën të një pjese prej tyre. Janë pikërisht këta të fundit, që të shtyrë nga situata e paqartë, ose të nxitur nga ndonjë informacion konfidencial i rangut të lartë, kanë nisur që të nxjerrin në shitje pasuritë e tyre të patundshme.

Lexuesit e “Gazetaatdheu.com” kanë sjellë në adresën e redaksisë tonë pikërisht këto foto, të një vile e cila është nxjerrë në shitje në atë që njihet si një prej “Parajsave” të politikanëve, deputetëve, njerëzve të pushtetshëm dhe oligarkëve të këtij vendi, një resor i shumë përfolur në Gjirin e Lalzit në Durrës.

Është pikërisht ky vend buzë detit Adriatik, që mban sot disa prej resorteve me vilat nga më luksozet në Shqipëri, të cilat i përkasin një pakice të pasur dhe me pushtet politik dhe ekonomik në vend. Sipas lexuesve që kanë kërkuar të mbeten anonim, “pushtetarët dhe ish-pushtetarët po i shesin pronat për t’u larguar nga vendi. Kjo po ndodh në Gjirin e Lalzit…”!

Nga sa mësuam, vila 3-katëshe, me 4 dhoma gjumi, 2 tualete, 1 sallon ndenje dhe 1 kuzhinë, si dhe me një oborr të madh, ndodhet në resortin “Lura”, në Gjirin e Lalëzit, aty ku kanë residencat e tyre verore shumë prej politikanëve dhe biznesmenëve më të njohur të vendit.

Kjo vilë sipas lexuesit që e ka nisur: “i përket një ish-funksionari të lartë shtetror, i cili me sa duket tashmë pas kaq vitesh në përdorim u ‘mërzit’ me këtë plazh dhe kërkon ta shesë pronën e tij, mbase edhe pse do të largohet nga Shqipëria…?”.

Pa dashur të bëhemi paragjykues, kemi bërë vetëm një ekspozim të disa prej fotove të kësaj vile, për të treguar vetëm luksin, konfortin, elegancën dhe arredimin e saj brenda dhe jashtë.

Ndërkohë, burimet tona kanë shtuar se, kjo vilë luksoze 3 katëshe, aktualisht është reklamuar nga një prej agjencive më serioze të shit-blerjes së pronave në vend, e cila e ka pasqyryar atë edhe në faqen e saj publike të marketimit.

Por “Gazetaatdheu.com” pa dashur të merret aspak me agjencinë private që kryen aktivitetin e shit-blerjes së pronave, dhe duke ruajtur etikën dhe privatësinë e detajeve të tjera, po bënë sot vetëm publikimin e disa fotove nga kjo supervilë, të cilësn çdo njeri do ta kishte zili dhe do ta ëndërronte. Komentet, etiketimet apo analizat mbi këtë pronë apo pronarët e saj, ne po i lëmë në dorë të lexuesve tanë dhe aspak nuk duam që të mbajmë qëndrim./ GazetaAtdheu.com
For 30 years, they found “Paradise” in Albania, where people were fed up with empty spoons, or just a good word, or a promise that, as always, was not kept… They have always been in power with any government that has come. fleeing with or without a vote, and have always shared the good with politicians of all colors, who have let them do whatever they want, it was enough to “warm” their pockets with money.

But the uncertain situation in the country, the impending economic crisis, earthquakes, COVID-19, and the uncertainty of the political game in recent months, seem to have ruined the comfort of the oligarchs, or at least some of them. . It is the latter, driven by the ambiguous situation, or driven by some high-ranking confidential information, who have begun to sell their real estate.

Readers of “Gazetaatdheu.com” have brought to the address of our editorial office exactly these photos, of a villa which has been put up for sale in what is known as one of the “Paradises” of politicians, MPs, powerful people and oligarchs of this country. , a much talked about resor in Lalzi Bay in Durrës.

This is exactly the place by the Adriatic Sea, which today holds some of the most luxurious villa resorts in Albania, which belong to a rich minority and with political and economic power in the country. According to readers who have asked to remain anonymous, “authorities and former authorities are selling properties to leave the country. This is happening in Lalzi Bay!

From what we learned, 3-storey villas, with 4 bedrooms, 2 bathrooms, 1 living room and 1 kitchen, as well as a large yard, is located in the resort “Lura”, in Lalëzi Bay, where they have their residences. summer many of the most famous politicians and businessmen of the country.

This villa, according to the reader who started it, “belongs to a former senior state official, who apparently after so many years of use ‘got bored’ with this beach and wants to sell his property, maybe even though he wants to. to leave Albania…? ”.

Without wanting to be prejudiced, we have only made an exhibition of some of the photos of this villa, to show only its luxury, comfort, elegance and decor inside and out.

Meanwhile, our sources have added that this 3-storey luxury villa is currently advertised by one of the most serious property sales agencies in the country, which has reflected it on its public marketing website.

But “Gazetaatdheu.com” without wanting to deal at all with the private agency that performs the activity of sale and purchase of properties, and while maintaining the ethics and privacy of other details, is doing today only the publication of some photos from this supervilla, which is any one would envy him and dream of him. Comments, labels or analyzes on this property or its owners, we are leaving it in the hands of our readers and we do not want to hold any position.