Dashuria është e bukur dhe është mësuesi më i mirë në jetë, duke na dhënë një shans për të shijuar tre lloje të ndryshme të romancës.

Të biesh në dashuri të lë pa frymë në çdo kuptim të fjalës. Është një përvojë magjike që na bënë të ëndërrojmë dhe krijojmë skenarët e përsosur në kokën tonë.

Por, jo çdo dashuri çon në një fund të lumtur. Dashuria ndonjëherë është e dhimbshme. Na bën të qajmë dhe na mban zgjuar natën.

Ne dashurohemi me tre persona gjatë jetës sonë. Secila prej këtyre romancave ndodh për një arsye.

Dashuria e parë

Është e ëmbël si mjalti dhe duket si përrallë. Pafajësia e kësaj dashurie largon shqetësimet tuaja. Po, ne besojmë se kjo do të jetë dashuria më e madhe në jetën tonë. Gjithçka është e lehtë, gjithçka duket si duhet, i dashuri juaj është unik dhe bota është e bukur.

Ne përpiqemi vërtet shumë për ta bërë atë të funksionojë, duke shtypur gënjeshtra të vogla dhe sjelljet e këqija. Ne e shohim atë si dashurinë e parë dhe të vetme në jetën tonë. Gjatë kësaj periudhe të jetës tuaj, ju jeni të përqendruar në mendimet e njerëzve të tjerë në vend të ndjenjave tuaja.

Dashuria e dytë

Këtu vijnë ndërlikimet. Gjatë kësaj periudhe të jetës suaj, ju mësoni më shumë për veten dhe të tjerët. Ju keni një ëndërr për të ndjekur dhe tashmë keni një lloj të preferuar të partnerit. Kjo ju ndihmon të krijoni të ardhmen tuaj. Kjo dashuri dhemb. Ju dëgjoni dhe shihni gënjeshtra dhe manipulime. Ju keni dhimbje. Ndonjëherë jeni bllokuar në një marrëdhënie jo të shëndetshme, toksike dhe me shumë dramë, shkruan Ideapod, transmeton Telegrafi.

Dashuria e tretë

Ju nuk mund ta shihni se po vjen. Në një milion vjet nuk do të kishit menduar se ky person do t’ju afrohej. Gjërat e paplanifikuara janë gjithmonë më të mira se çdo ndarje e planifikuar. Duket gabim, por ndihet kaq e drejtë. Është gjëja më e mirë që do të keni ndonjëherë në jetë. Përshtatet në mënyrë perfekte.

Asnjë dramë, asnjë gënjeshtër, asnjë mashtrim. Ky person do t’ju dojë për atë që jeni. Edhe ti do ta duash. Dashuria nuk lëndon, dhe kjo dashuri do t’ju mësojë se si të doni në mënyrën e duhur. Çdo ditë është një bekim. Ju mësoni se si ta doni veten dhe të tjerët në një mënyrë tjetër. Ndiheni mirë dhe jeni të lumtur. /Telegrafi/

Love is beautiful and is the best teacher in life, giving us a chance to enjoy three different types of romance.

Falling in love leaves you breathless in every sense of the word. It is a magical experience that made us dream and create the perfect scenarios in our head.

But, not every love leads to a happy ending. Love is sometimes painful. It makes us cry and keeps us awake at night.

We fall in love with three people in our lifetime. Each of these romances happens for a reason.

First love

It is sweet as honey and looks like a fairy tale. The innocence of this love removes your worries. Yes, we believe this will be the greatest love of our lives. Everything is easy, everything looks right, your boyfriend is unique and the world is beautiful.

We really try hard to make it work, suppressing small lies and bad behaviors. We see it as the first and only love in our lives. During this period of your life, you are focused on other people’s thoughts instead of your feelings.

Second love

Here come the complications. During this period of your life, you learn more about yourself and others. You have a dream to pursue and you already have a favorite type of partner. This helps you create your future. This love hurts. You hear and see lies and manipulations. You have pain. Sometimes you are stuck in an unhealthy, toxic and very dramatic relationship, writes Ideapod, reports Telegrafi.

The third love

You can not see it coming. In a million years you would not have thought that this person would approach you. Unplanned things are always better than any planned breakup. Sounds wrong, but it feels so right. It’s the best thing you will ever have in life. Fits perfectly.

No drama, no lies, no deception. This person will love you for who you are. You will love it too. Love does not hurt, and that love will teach you how to love in the right way. Every day is a blessing. You learn how to love yourself and others in a different way. Feel good and you are happy.