Të paktën 428 pacientë kanë kërkuar ndihmë në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare në Deçan me simptoma të helmimit. Dyshimet zyrtare për shkakun e helmimit janë te një degë e furnizimit të ujësjellësit “Hidrodrini”.

Marramendje e të vjella i kapluan edhe gjashtë anëtarë të familjes Lushaj nga fshati Shaptej në Deçan të dielën, më 11 korrik.

Shkumbin Lushaj thotë se uji në rubinetin e shtëpisë, që furnizohet nga ujësjellësi, nuk është i pastër tash e një javë, ndërsa që nga dita e shtunë, kanë vërejtur simptoma të lehta të helmimit.

“Kemi që disa ditë që uji nuk po vjen normalisht i pastër, por është i turbulluar. Të shtunën në mbrëmje filluan disa prej simptomave, por nuk i mora si serioze. Ndërsa të dielën filloi marramendja, vjellja, diarreja… të cilat përveç meje i prekën edhe të gjithë anëtarët e familjes time”, tha ai për Radion Evropa e Lirë.

Lushaj është njëri ndër qindra banorë të disa fshatrave në Deçan, që përjetuan simptoma të ngjashme, duke ngritur alarmin te stafi mjekësor në QKMF.

Sipas të dhënave zyrtare, shqetësime u shfaqën nga banorët e fshatrave Prejlep, Rastavicë, Irzniq, Gllogjan, Shaptej, Gramaqel, Baballoq, Ratishë dhe Jasiq i ri.

Edhe Zenel Kadrijaj nga fshati Rastavicë, tregoi për Radion Evropa e Lirë se ditëve të fundit, kishin vërejtur ndryshime në dukjen e ujit të pijes.

“Tek uji e kemi vërejtur që e ka pasur ngjyrën më të mbyllur dhe një natë më pas ka pasur sasi të madhe të klorit”, tha ai.

Kadrijaj tha se bashkëshortja dhe vajza e tij përjetuan simptoma më të rënda nga helmimi.

Ujësjellësi ndërpreu ujin deri në publikimin e rezultateve të testimit
Qendra e Mjekësisë Familjare në Deçan që nga dita e shtunë, ngrehu alarmin për numër të pazakontë të pacientëve, me simptoma të ngjashme.

Drejtori i kësaj qendre, Selmon Berisha tha për Radion Evropa e Lirë se pasi e kishin lajmëruar Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike, ata erdhën dhe morën mostrat e ujit për të bërë analizën kimike dhe biologjike.

“Analizat kimike ka rezultuar në rregull ndërsa analizat biologjike janë në përpunim e sipër. Po ashtu, gjatë gjithë kohës e kemi angazhuar laboratorin tonë dhe analizat e pacientëve rezultojnë që janë helmime bakteriologjike”, tha ai.

Deri sa rezultatet e analizave të fundit të këtij uji nuk kanë dalë ende, që nga e diela në mbrëmje, ujësjellësi rajonal “Hidrodrini” ka bërë ndërprerjen e furnizimit me ujë në zonat e dyshuara për helmim masiv.

Ndërkaq, drejtori Berisha tha se në koordinim edhe me organet e komunës, janë duke shqyrtuar të bëjnë apel që në të gjithë Deçanin të mos pihet uji deri sa të kuptohet nëse uji është shkaktar i helmimit.

Ujësjellësi “Hidrodrini” ka bërë apel për kujdes, por duke thënë se “deri në arritjen e rezultateve, nuk mund të konstatohet asgjë në zbardhjen e dyshimeve për ujë të helmuar ose jo”.

Zyrtarë të Komunës së Deçanit nuk i janë përgjigjur thirrjeve të deritanishme për koment lidhur me këtë çështje./REL

 

At least 428 patients have sought help at the Main Family Medicine Center in Deçan with symptoms of poisoning. The official suspicions about the cause of the poisoning are at a water supply branch “Hidrodrini”.

Dizziness and vomiting overtook six members of the Lushaj family from the village of Shaptej in Deçan on Sunday, July 11th.

Shkumbin Lushaj says that the water in the tap of the house, which is supplied by the water supply, is not clean for a week now, while since Saturday, they have noticed slight symptoms of poisoning.

“We have for several days that the water is not coming normally clean, but it is turbid. Some of the symptoms started on Saturday night, but I did not take them seriously. “On Sunday, dizziness, vomiting, diarrhea started, which, in addition to me, also affected all members of my family,” he told Radio Free Europe.

Lushaj is one of hundreds of residents of several villages in Deçan, who experienced similar symptoms, raising the alarm of the medical staff at QKMF.

According to official data, concerns were expressed by residents of the villages of Prejlep, Rastavicë, Irzniq, Gllogjan, Shaptej, Gramaqel, Baballoq, Ratishë and young Jasiq.

Even Zenel Kadrijaj from the village of Rastavica, told Radio Free Europe that in recent days, they had noticed changes in the appearance of drinking water.

“In the water we noticed that it had the darkest color and a night later there was a large amount of chlorine,” he said.

Kadrijaj said that his wife and daughter experienced more severe symptoms from the poisoning.

The water supply cut off the water until the publication of the test results
The Family Medicine Center in Deçan has been raising the alarm for an unusual number of patients with similar symptoms since Saturday.

The director of this center, Selmon Berisha, told Radio Free Europe that after notifying the National Institute of Public Health, they came and took water samples for chemical and biological analysis.

“Chemical analysis has resulted in order while biological analysis is being processed. “Also, all the time we have engaged our laboratory and the analysis of patients turns out to be bacteriological poisoning”, he said.

Until the results of the last analysis of this water have not been released yet, since Sunday evening, the regional water supply “Hidrodrini” has cut off the water supply in areas suspected of mass poisoning.

Meanwhile, Director Berisha said that in coordination with the municipal bodies, they are considering appealing not to drink water throughout Deçan until it is understood whether water is the cause of poisoning.

“Hidrodrini” water supply has appealed for caution, but saying that “until the results are achieved, nothing can be ascertained in clarifying the suspicions about poisoned water or not”.

Officials of the Municipality of Deçan have not responded to the calls so far for comment on this issue./REL