Me rritjen e numrit të te infektuar nga Covid 19 çdo ditë në rang vendi, e njëjta situatë paraqitet në bashkinë e Librazhdit ku numri i të infektuarve në shumicën e rasteve e kalon numrin dhjetë persona të infektuar në 24 orë.

Kryetari i Bashkise Librazhd Kastriot Gurra ndan eksperiencën e tij me Covid 19 dhe u bën thirrje të gjithëve të ndërgjegjesohen dhe të mos nënvleresojnë për asnjë moment masat Anti-covid të vendosura nga qeveria si te vetme mundësi për ta kaluar sa më lehtë këtë situatë.

“Për fat të keq kemi shmangur pritjen e njerzëve të cilët pë rnjë arsye apo një tjetër duan të paraqiten pranë zyrave të bashkisë Librazhd. Kemi krijuar kontakte me numrin e korrespondencës, telefonave emaile në mënyrë që të kemi më pak kontakte.

Një pjesë e punonjësve po punojnë nga shtëpia, me qëllim që sa më i vogël të jetë kontakti për të infektuar njerëz të tjerë. Në bëjmë gjithçka mundemi, por kjo është e pamjaftueshme, mënyra më e mirë për të garantuar një numër të ulët të vetë infeksionit, është vetë personi. Nëse ne çdo person bindet se kjo është një sfidë reale që rrezikon jetën, dhe respektojmë masat e distancimit social sigurisht që ne pastaj do të fitojmë këtë betejë.”- tha Gurra, për Fax News.

Edhe pse në valën e dytë pandemisë, ekzistojnë akoma njerëz të cilët e shikojnë Covid 19 si një grip të lehtë i cili po zmadhohet për arsye politike.

Ndërkohë dita ditës po ulet numri i personave që shkojnë për të bërë tamponin edhe pse mund të kenë simtomat e Covid 19, kjo pasi kanë frikë të shtrimit në Spitalet Covid dhe dëshirojnë ta kalojnë me mjekim në banesat e tyre.

With the increase in the number of infected with Covid 19 every day nationwide, the same situation occurs in the municipality of Librazhd where the number of infected in most cases exceeds the number of ten infected people in 24 hours.

Librazhd Mayor Kastriot Gurra shares his experience with Covid 19 and calls on everyone to be aware and not to underestimate for a moment the anti-covid measures imposed by the government as the only opportunity to overcome this situation as easily as possible.

“Unfortunately, we have avoided waiting for people who for one reason or another want to appear near the offices of the municipality of Librazhd. We have established contacts with the correspondence number, email phones in order to have fewer contacts.

Part of the employees are working from home, in order to have as little contact as possible to infect other people. We do everything we can, but that is not enough, the best way to guarantee a low number of infection itself, is the person himself. “If every person is convinced that this is a real life-threatening challenge, and we respect the measures of social distancing, we will certainly win this battle,” Gurra told Fax News.

Although in the second wave of the pandemic, there are still people who view Covid 19 as a mild flu which is escalating for political reasons.

Meanwhile, the number of people who go for a tampon is decreasing day by day, even though they may have the symptoms of Covid 19, because they are afraid of being admitted to Covid Hospitals and want to spend it in their apartments with medication.