PD dega Elbasan ka kërkuar transparencë lidhur me projektin për rikonstruksionin e bashkisë.
Në një prononcim për mediat, Sekretari i PD, Blendi Himçi mes të tjerash u shpreh se ky ishte akti i fundit i “Rilindjes” në ikje për ndërtimin e një “bashkie me kullë”.
Himçi ka kërkuar transparencë nga ana e bashkisë lidhur me kontratën që ka bërë me privatin për propjektin pasi sipas tij po vidhet prona publike që u përket gjithë qytetarëve.

Ja deklarata për mediat e Blendi Himçit:

Akti i fundit i rilindasve ishte që të ndërtonin një bashki me kullë. Pas teatrit me kullë, pas stadiumit me kullë, vepra e fundit e Rilindasve në ikje është një bashki me kullë. Dilema është kullë me bashki apo bashki me kullë? Janë 3500 m2 të vjedhura sipërfaqe publike për t’i dhënë privatit.
Nuk ka ndërtesë nga fillimi. Ka vetëm një restaurim për një sipërfaqe jashtëzakonisht të vogël.
I drejtohem Kryetarit Bashkisë Gledian: Trego kontratën që ke bërë me privatin! Pasqyroni kur edhe mbyllni dy gropa në rrugë dhe nuk i tregoni këtë kontratë qytetarëve elbasanas. Qytetarët elbasanas kanë të drejtë të dinë për sipërfaqen e tyre publike kush po e grabit. Në këtë lulishte që ju po shikoni nuk do të luajnë më fëmijët tanë. Ka ndryshime edhe me planin rregullues. Ishte një ndërtesë 15 katëshe që do ndërtohej për të mbuluar funksionet e bashkisë, prefekturës dhe këshillit të qarkut. Por situata ka dal krejt ndryshe. Makutëria e kësaj qeverie dhe pushtetit lokal nuk paska fund. Po vjedhin pjesët e fundit të pronave publike. Po presim që bashkia të bëjë publike kontratën që tua tregojmë qytetarëve elbasanas.

https://www.facebook.com/blendi.himci/videos/10223072562738663

DP Elbasan branch has demanded transparency regarding the project for the reconstruction of the municipality.
In a statement to the media, the Secretary of the Democratic Party, Blendi Himçi, among other things, said that this was the last act of the “Renaissance” on the run for the construction of a “municipality with a tower”.
Himçi has demanded transparency from the municipality regarding the contract he has made with the private for the project because according to him, public property belonging to all citizens is being stolen.

Here is Blendi Himçi’s statement for the media:

The last act of the Renaissance was to build a tower municipality. Behind the tower theater, behind the tower stadium, the last work of the fleeing Renaissance is a tower municipality. The dilemma is tower with municipality or municipality with tower? There are 3500 m2 of stolen public space to give to the private sector.
There is no building from the beginning. There is only one restoration for an extremely small area.
I address the Mayor of Gledian: Show the contract you have made with the private sector! Reflect when you also close two potholes in the road and do not show this contract to the citizens of Elbasan. The citizens of Elbasan have the right to know about their public space who is robbing it. Our children will no longer play in this garden you are looking at. There are also differences with the regulatory plan. It was a 15-story building to be built to cover the functions of the municipality, prefecture and county council. But the situation turned out quite differently. The greed of this government and local government has no end. They are stealing the last parts of public property. We are waiting for the municipality to make public the contract that we will show to the citizens of Elbasan.