“Sfidoj Partinë Demokratike të më gjej një rast të zëvëndësimit të qytatarëve në gjëndje civile jasht banimit të tyre”.

Këto ishin fjalët e Drejtorit të Gjëndjes Civile në Elbasan gjatë një inspektimi që bëri në këtë qytet.

Sfidës së tij iu përgjigjet sot Partia Demokratike, dega Elbasan, e cila në një takim me mediat solli prova kokrete të zhvendosjes së qytetarëve.

Gjatë një procedure të thjeshtë shit-blerje automjeti, ish- kryetari i Komunës Funar Qani Sherja zbuloi se ishte zhvendosur me vend banim në Laprakë ku vend banimi i tij aktual është Funari. Mirpo në regjistrat e gjëndjes civile ai figuron si banor i Laprakës.

Në fjalën e tij Kryetari i PD Elbasan, Eugen Isaj, u shpreh se si ky rast ka dhe raste të tjera të cilët do paraqiten nga PD me prova konkrete.

Po ashtu z. Eugen Isaj preku dhe situatën e rënduar me COVID 19 ku u shpreh se në Elbasan është krijuar një Komitet të cilët bëjnë selektime për qytetarët të cilët duhet të bëjnë tamponin po ashtu ai tha se qytetarët detyrohen të bëjnë tamponin në privat duke paguar 12 mijë lekë të reja.

“I challenge the Democratic Party to find me a case of replacing citizens in civil status outside their homes.”

These were the words of the Director of Civil Status in Elbasan during an inspection he made in this city.

The Democratic Party, Elbasan branch, responds to his challenge today, which in a meeting with the media brought concrete evidence of the displacement of citizens.

During a simple vehicle sale-purchase procedure, the former mayor of Funar, Qani Sherja, revealed that he had moved to Lapraka, where his current place of residence is Funari. But in the civil status registers he appears as a resident of Lapraka.

In his speech, the Chairman of the Democratic Party of Elbasan, Eugen Isaj, said that this case has other cases which will be presented by the Democratic Party with concrete evidence.

Also Mr. Eugen Isaj also touched on the aggravated situation with COVID 19 where he said that in Elbasan a Committee has been created which makes selections for the citizens who have to do the tampon. He also said that the citizens are forced to do the tampon in private by paying 12 thousand ALL.