Këshilli politik arrin dakordësinë për administrimin e zgjedhjeve. Burime nga mbledhja bëjnë me dije për “BalkanWeb” se, palët pranojnë përfshirjen 100% të identifikimit elektronik të votuesve në zgjedhje.

Kjo shihet si mundësia më e mirë për të ndaluar votimin më shumë se një herë. Palët zgjidhën edhe çështjen që mbajti pezull dakordësinë për 4 ditë, atë të përbërjes së komisioneve zgjedhore. PS u tërhoq nga depolitizimi i administratës zgjedhore në zgjedhjet e ardhshme. PS e mori këtë vendim të papritur, pasi PD kërkoi që administrata publike të jetë e përjashtuar sipas një formule të propozuar nga BE.

Mësohet se PD e pranoi në mëngjes këtë formulë për depolitizimin. Për zgjedhjet e ardhshme, komisionet do të mbeten siç janë aktualisht. Pjesë e dakordësisë mes palëve për administrimin zgjedhor është edhe riformatimi i KQZ. Ky do të jetë një organ i ndarë në tre trupa të balancuara politike. Kryetari zgjidhet me konsensus, nënkryetari nga opozita.

Puna e Këshillit Politik nuk ka mbaruar. Puna do të vijojë për çështjet e tjera në Këshill, që nuk kanë të bëjnë me administratën zgjedhore. Palët kanë rënë dakord që Parlamenti të mos e ndryshojë dot draftin pa pëlqimin e palëve në Këshillin Politik. Mësohet se rol kyç në dakordësinë mes palëve ka patur Komisioni Europian.

The political council agrees to administer the elections. Sources from the meeting inform “BalkanWeb” that the parties accept the 100% inclusion of electronic identification of voters in the elections.

This is seen as the best opportunity to stop voting more than once. The parties also resolved the issue that suspended the agreement for 4 days, that of the composition of the election commissions. The SP withdrew from the depoliticization of the election administration in the next elections. The SP took this unexpected decision after the DP demanded that the public administration be excluded according to a formula proposed by the EU.

It is learned that the DP accepted this formula for depoliticization in the morning. For the next election, the commissions will remain as they are currently. Part of the agreement between the parties on electoral administration is the reformation of the CEC. This will be a body divided into three balanced political bodies. The chairman is elected by consensus, the vice-chairman by the opposition.

The work of the Political Council is not over. Work will continue on other issues in the Council that are not related to the election administration. The parties have agreed that Parliament will not be able to change the draft without the consent of the parties to the Political Council. It is learned that the European Commission has played a key role in the agreement between the parties.