Shumica e britanikëve më mirë të kishin 10 vite minus nga jeta e tyre sesa të hiqnin dorë nga mishi. Krahasuar me vitin 2010, veganizmi dhe dietat alternative janë popullarizuar si kurrë më parë. Si çështje e aktivizmit personal kundër ngrënies të qenieve të gjalla po ashtu edhe vargut në rritje të opsioneve që kanë në dispozicion në supermarkete të Mbretërisë së Bashkuar, ushqimet me bazë bimore.

Sidoqoftë, mishi është ende jashtëzakonisht popullor, aq shumë sa, dy e treta e popullatës në Mbretërinë e Bashkuar preferojnë të ulin jetëgjatësinë e tyre sesa të zhdukin mishin nga dietat e tyre. Një sondazh i OnePoll i zhvilluar nga No Meat May u bëri 2,000 Britanikëve një numër pyetjesh në lidhje me veganizmin, vegjetarianizmin dhe konsumin e mishit. Sipas rezultateve, 67% e të anketuarve preferojnë të jetojnë pesë deri në 10 vjet më pak në vend që të heqin dorë nga mishi, raporton Metro.

Sondazhi gjithashtu zbuloi se 51% e të anketuarve mendojnë se dietat me më shumë mish janë ‘mashkullore’, ndërsa dietat vegane (36%) dhe vegjetariane (35%) janë më ‘femërore’. Nga burrat, 30% thanë që njerëzit janë të destinuar të hanë mish, krahasuar me 22% të grave. Nëse heqja dorë nga mishi ndihmonte performancën e tyre seksuale, 18% e burrave do hiqnin dorë, ndërsa 35% thanë se do ta ndalonin konsumimin e mishit nëse shëndeti i tyre i përgjithshëm përmirësohej.

Burimi: UNILAD | joq.al

Most Britons would rather have 10 minus years out of their lives than give up meat. Compared to 2010, veganism and alternative diets are more popular than ever. As a matter of personal activism against the eating of living beings as well as the growing range of options available in UK supermarkets, plant-based foods.

However, meat is still extremely popular, so much so that, two thirds of the population in the UK would rather reduce their lifespan than eliminate meat from their diets. A OnePoll survey conducted by No Meat May asked 2,000 Britons a number of questions about veganism, vegetarianism and meat consumption. According to the results, 67% of respondents prefer to live five to 10 years less instead of giving up meat, reports Metro.

The survey also found that 51% of respondents think that diets with more meat are ‘male’, while vegan (36%) and vegetarian diets (35%) are more ‘female’. Of men, 30% said men are destined to eat meat, compared to 22% of women. If giving up meat helped their sexual performance, 18% of men would give up, while 35% said they would stop eating meat if their overall health improved.

Source: UNILAD | joq.al