Ciklin e akuzave të ndërsjellta të politikanëve dhe mos dhënien e llogarisë për akuzat që u bëhen, profesor Përparim Kabo, në emisionin “Top Talk” në Top Channel, e ka konsideruar si ‘kod të mafies’.

“Kjo sjellje është sipas kodit të mafies, duke paralajmëruar njëri tjetrin në distancë: nëse unë kam përfituar në një tender, ti ke përfituar në një tender tjetër. Prandaj hajde të bëjmë një pakt dhe të mos i prekim këto plagë. Deklarimi i pasurisë dhe ligji antimafia i ka nxjerrë zbuluar. Kur të ndodhë pastrimi në politikë ne do të shohim llahtare”, tha Kabo.
Konstatimit të gazetarit Denis Dyrnjaja se janë këta politikanë që kanë “çelësat e pastrimit”, Kabo iu përgjigj: “A besonit ju se do të binte dikatura komuniste kur vdiq Enver Hoxha? Por ja që komunizimi ra. E besonit ju që do binin firmat piramidale? Por ja që firmat piramidale ranë. E besonit ju se do arrestoheshin prokurorë dhe gjyqtarë? Ja që po arrestohen. Bota nuk mund të rrëzohet nga e keqja, mund të vonohet, por fundi dihet.”

Sipas profesorit, “kjo klasë politike ka prekur fundin dhe ka humbur besueshmërinë”.

“Aftësinë për të kryer detyra të rëndësishme siç është integrimi, nuk po e realizon dot. Përfitimi i tyre është varfërimi i popullit”, tha ai.

“Nuk do të presim gjatë”, shtoi Përparim Kabo.

Sa i përket procesit të rregullt zgjedhor të zhvilluar në Kosovë dhe problemeve që hasin zgjedhjet në Shqipëri, Kabo tha: “Pyetja shtrohet: ore shqiptarë janë ata, pse i organizuan zgjedhjet? E para, sistemi proporcional, asnjë votë nuk humbet. Numërimi i votave në kohë reale. Forcat politike të përgatitura për të pranuar rezultatin. Atëherë, pse nuk ndodhin këto në Shqipëri? Këto nuk ndodhin sepse zgjedhjet prej kohësh e kanë humbur besueshmërinë nga të dyja palët, edhe nga ata që zgjidhen edhe nga ata që zgjedhin.”

Kabo është i mendimit se fillimisht duhet të ndodhë pastrimi.

“Sistemi zgjedhor te ne është inkriminuar. Fillimisht duhet të goditet krimi për të bërë zgjedhje të lira e të ndershme”, tha profesori.

Perparim Kabo confesses mafia code of Albanian politicians: We’ll see horrors
The cycle of mutual accusations of politicians and failure to account for the accusations against them, Professor Perparim Kabo, on Top Channel’s Top Talk show, has regarded as a “mafia code”.

“This behavior is according to the mafia code, warning one another at a distance: if I have won in one tender, you have won in another tender. So let’s make a pact and not touch these wounds. Declaration of wealth and antimafia law has revealed. When the political cleansing happens we will see terror, ”Kabo said.
Asked by journalist Denis Dyrnjaya that these are the politicians who have the “keys to cleansing”, Kabo responded: “Did you believe that Communist dictatorship would fall when Enver Hoxha died? But here communism fell. Did you believe that pyramid schemes would fall? But here’s how pyramid firms fell. Did you believe prosecutors and judges would be arrested? Here they are being arrested. The world can not be brought down by evil, it can be delayed, but the end is known. ”

According to the professor, “this political class has touched bottom and lost credibility.”

“The ability to accomplish important tasks such as integration is not fulfilling. Their benefit is the impoverishment of the people, ”he said.

“We will not wait long,” added Perparim Kabo.

Regarding the regular electoral process in Kosovo and the problems facing the elections in Albania, Kabo said: “The question is: are they Albanians, why did they organize the elections? First, the proportional system, no vote is lost. Real-time vote count. Political forces prepared to accept the outcome. So why not happen in Albania? This is not the case because elections have long lost credibility on both sides, both by those who are elected and those who choose. ”

Kabo is of the opinion that cleaning must first take place.

“The electoral system in us has been incriminated. The crime must be hit first to make free and fair elections, ”said the professor.