Prokuroria e Tiranës ka zbardhur detaje në lidhje me hetimin për zhvatjen e familjarëve të pacientëve që shtrohen tek spitali ‘Covid 2’.

Pas arrestimit të Tire Alldervishit, prokuroria ka hetuar dhe ka zbuluar se infermierë të ndryshëm kanë krijuar një skemë zhvatjeje të mirëfilltë të pacientëve që shtroheshin me koronavisur dhe familjarëve të tyre.

NJOFTIM PER SHTYP

Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë Tiranë ka regjistruar P.p.nr.281 datë 13.01.2021 në ngarkim të shtetases Tire Alldervishi për kryerjen e veprës penale të ‘Mashtrimit’ të parashikuar nga nenet 143/2 te Kodit Penal

Shtetasja Eltjana Sinanaj, e cila ka bërë kallzim penal ndaj shtetases Tire Alldervishi e datëlindjes 15.03.1962 pasi sipas saj, i ka marrë disa shuma parash të konsiderueshme për ti shërbyer mamasë së kallëzueses e cila ishte e shtruar në spital me Covid 19, duke ju prezantuar si infermiere ndërkohë që ishte sanitare e spitalit. Gjithashtu në emisionin ‘Stop’ të datës 12.01.2021 janë transmetuar pamjet për ngjarjen e ndodhur.

Në datën 28.11.2020 mamaja e kallëzueses është shtruar tek spitali universitar ‘Shefqet Ndroqi’ pasi ka rezultuar pozitive me COVID 19 dhe ka ndërruar jete po ne kete spital me date 25.12.2020. Në derë i është paraqitur një shtetase e veshur si infermiere dhe i ka thënë që është infermiere në spitalin ‘Shefqet Ndroqi’. Kjo shtetase ishte Tire Alldervishi dhe qe më vonë ka marrë vesh se punonte si sanitare në këtë spital.

Që në momentin e parë i ka kërkuar një shumë lekësh prej 2000 lekësh që ti jepja telefonin mamit, duke i thënë që po e bënte për atë edhe pse nuk e kishte parë asnjëherë më përpara. Më pas i thotë që ta presë në lokal. Kur vjen në lokal i ka thënë, meqenëse infermierët e tjerë nuk lejohen të vijnë në lokal, e ka marrë ajo përsipër duke i kërkuar shumën e lekëve e cila ishte 10 000 për doktoreshën dhe 5000 për infermierët dhe sanitarët që i hiqnin pampersin.

Kjo shumë vazhdonte çdo ditë dhe kanë qenë ditë të pakta që kallëzuesja ka dhënë vetëm 3000 lekë për infermierët dhe 5000 për doktoreshën dhe përpos tyre i jepte listën e ilaçeve që duhet të merrte nga jashtë.

Kallëzuesja nuk e dinte a po ja jepnin ilaçet apo jo sepse mami i saj i kishte thënë me mesazhe që nuk i japin asgjë nga ato që i sillnim ata.

Shuma e paguar ne total është rreth 800.000 leke te reja pa llogaritur ilaçet qe kallëzuesja sipas instruktimit te Tire Alldervishit i blinte neper farmaci te ndryshme per t’ia dhënë asaj me qellim qe te behej mjekimi i mamasë se saj.

Komunikimet ndërmjet Tire Alldervishi dhe kallëzueses janë bere si verbalisht ashtu edhe nëpërmjet rrjetit te komunikimit What’s Up.

Është ndaluar shtetasja Tire Alldervishi dhe ndaj saj është depozituar kërkesa e Prokurorisë për vleftësimin e ndalimit dhe caktimin e masës se sigurisë ‘arrest ne burg’

Prokuroria pranë gjykatës se shkalles se pare Tirane vijoi te kryeje një hetim te plote dhe te thelluar për te qartësuar nëse ndodheshim para një rasti sporadik apo para një skeme te mirëfillte përfitimi nga personeli mjekësor apo ndihmës ne kurriz te te sëmurëve me sëmundjen COVID 19 duke mos hezituar te vere para pergjegjesise penale këdo qe do te rezultonte i implikuar.

Ne vijim te veprimtarisë hetimore u kryen sekuestrime, këqyrje, pyetje e personave etj dhe nga gjithë veprimtaria hetimore deri ne stadin aktual, shihet qarte qe persona me detyre infermiere apo sanitare ne Spitalin ‘ Shefqet Ndroqi’, kane krijuar një skeme te mirëfilltë me qëllimin e vetëm kriminal qe te përfitojnë sa me shume ne kurriz te pacienteve te sëmurë me sëmundjen Covid 19 dhe familjareve te tyre.

I përket veprimtarisë se mëtejshme hetimore zbulimi eventual i rasteve te tjera apo i personave te tjerë te cilët mund te jene te përfshire apo qe kane përfituar ne kurriz te ushtrimit ne mënyre te përkushtuar te detyrës.

Me Urdher te Prokurorit, nga Policia gjyqësore u krye ndalimi i shtetaseve:

Mira Bushi, e bija e Sifi dhe e Fanije, e datëlindjes 21.07.1969, lindur dhe banuese në Tiranë, me detyrë infermiere e spitalit universitar ‘Shefqet Ndroqi’, si person i dyshuar per kryerjen e vepres penale te ‘Shpërdorimit te detyrës’ dhe ‘Mashtrimit’ parashikuar nga neni 248 dhe 143/2 i K.Penal

Sheqerije Koci, e bija e Jonuz dhe e Hatixhe, e datëlindjes 26.10.1960, lindur në Librazhd dhe banuese në Tiranë, me detyrë infermiere e spitalit universitar ‘Shefqet Ndroqi’, si person i dyshuar per kryerjen e vepres penale te ‘Shpërdorimit te detyrës’ dhe ‘Mashtrimit’ parashikuar nga neni 248 dhe 143/2 i K.Penal

Sidorela Çela, e bija e Remzi dhe e Fitore, e datëlindjes 17.08.1993, lindur në Pogradec dhe banuese në Elbasan, me detyrë infermiere e spitalit universitar ‘Shefqet Ndroqi’, si person i dyshuar per kryerjen e vepres penale te ‘Shpërdorimit te detyrës’ dhe ‘Mashtrimit’ parashikuar nga neni 248 dhe 143/2 i K.Penal

Rukije Hoxhaj, e bija e Ramazan dhe e Zeqine, e datëlindjes 20.02.1964, lindur dhe banuese në Tiranë, me detyrë sanitare e spitalit universitar ‘Shefqet Ndroqi’, për veprën penale të ‘Mashtrimi’ parashikuar nga neni 143/2 i K.Penal

The Tirana Prosecutor’s Office has revealed details regarding the investigation into the extortion of patients’ relatives who are hospitalized at the ‘Covid 2’ hospital.

Following the arrest of Tire Alldervish, the prosecution investigated and found that various nurses had set up a genuine extortion scheme of coronavirized patients and their families.

PRESS CONFERENCE

The Prosecution at the Court of First Instance Tirana has registered P.p.nr.281 dated 13.01.2021 against the citizen Tire Alldervishi for committing the criminal offense of ‘Fraud’ provided by articles 143/2 of the Criminal Code

The citizen Eltjana Sinanaj, who has filed a criminal report against the citizen Tire Alldervishi, born on 15.03.1962, because according to her, she has received some considerable sums of money to serve the mother of the complainant who was hospitalized with Covid 19, introduced as a nurse while she was a hospital nurse. Also in the show ‘Stop’ dated 12.01.2021, the images of the event were broadcast.

On 28.11.2020 the complainant’s mother was hospitalized at the University Hospital ‘Shefqet Ndroqi’ after she tested positive for COVID 19 and passed away in the same hospital on 25.12.2020. A citizen dressed as a nurse appeared at the door and told her that she was a nurse at the ‘Shefqet Ndroqi’ hospital. This citizen was Tire Alldervishi and she later found out that she worked as a nurse in this hospital.

From the first moment he asked for a sum of 2000 lek to give the phone to his mother, telling him that he was doing it for her even though he had never seen her before. He then tells her to wait for him in the bar. When she comes to the bar, she told her, since other nurses are not allowed to come to the bar, she took it upon herself to ask for the amount of money which was 10,000 for the doctor and 5,000 for the nurses and paramedics who removed the diaper.

This amount continued every day and there have been few days that the complainant has given only 3000 lekë for the nurses and 5000 for the doctor and besides them she gave the list of medicines that she had to take from abroad.

The complainant did not know if they were giving her the medicine or not because her mom had told her with messages that did not give her anything of what we brought them.

The total amount paid is about 800,000 new lek, not counting the medicines that the complainant, according to Tire Alldervish’s instructions, bought in various pharmacies to give to her in order for her mother to be treated.

Communications between Tire Alldervishi and the complainant were made both verbally and through the What’s Up communication network.

The citizen Tire Alldervishi was detained and the request of the Prosecution was filed against her for the validation of the detention and the imposition of the security measure ‘prison arrest’

The Prosecution at the Tirana Court of First Instance continued to conduct a full and in-depth investigation to clarify whether we were facing a sporadic case or a genuine benefit scheme for medical staff or assistants at the expense of patients with COVID 19 without reluctant to prosecute anyone who might be implicated.

Following the investigative activity, seizures, inspections, interrogation of persons, etc. were carried out and from all the investigative activity up to the current stage, it is clear that persons with nursing or sanitary duties in the Hospital ‘Shefqet Ndroqi’, have created a proper scheme with the aim of only criminals to benefit as much as possible at the expense of patients with Covid 19 disease and their families.

It belongs to the further investigative activity the eventual discovery of other cases or of other persons who may be involved or who have benefited at the expense of exercising their duties in a dedicated manner.

By order of the Prosecutor, the Judicial Police detained the citizens:

Mira Bushi, daughter of Sifi and Fanije, born on 21.07.1969, born and residing in Tirana, acting as a nurse at the University Hospital ‘Shefqet Ndroqi’, as a person suspected of committing the criminal offense of ‘Abuse of duty’ and ‘Fraud’ provided by article 248 and 143/2 of the Criminal Code

Sheqerije Koci, daughter of Jonuz and Hatixhe, born on 26.10.1960, born in Librazhd and resident in Tirana, acting as a nurse at the University Hospital ‘Shefqet Ndroqi’, as a person suspected of committing the criminal offense of ‘Abuse of duty’ ‘and’ Fraud ‘provided by article 248 and 143/2 of the Criminal Code.
Sidorela Çela, daughter of Remzi and Fitore, born on 17.08.1993, born in Pogradec and resident in Elbasan, acting as a nurse at the University Hospital ‘Shefqet Ndroqi’, as a person suspected of committing the criminal offense of ‘Abuse of duty’ ‘and’ Fraud ‘provided by article 248 and 143/2 of the Criminal Code

Rukije Hoxhaj, daughter of Ramazan and Zeqine, born on 20.02.1964, born and residing in Tirana, with the sanitary duty of the university hospital ‘Shefqet Ndroqi’, for the criminal offense of ‘Fraud’ provided by article 143/2 of K. Penal