Policia e Shtetit ka intensifikuar kontrollet për qytetarët të cilët nuk respektojnë aktin normativ të qeverisë për mbajtjen e maskave në rrugë. Në 24 orët e fundit sipas njoftimit të policisë, janë gjobitur me masën administrative, gjobë 3 mijë lekë, 701 qytetarë.

Policia e Shtetit

Strukturat e Policisë së Shtetit në të gjithë vendin vijojnë kontrollet për monitorimin e zbatimit të masave anticovid.

Punonjësit e Policisë, krahas përmbushjes së detyrave funksionale për parandalimin, evidentimin dhe goditjen e paligjshmërisë, kanë vijuar kontrollet në terren, për të monitoruar zbatimin e masës së re për parandalimin e përhapjes së COVID-19, mbajtjen e detyrueshme të maskës mbrojtëse, e cila është detyrim për të gjithë qytetarët, që në momentin që dalin nga shtëpia.

Shërbimet e Policisë, gjatë kontrolleve, kanë konstatuar se shumica e qytetarëve i kishin vendosur maskat mbrojtëse dhe në orët e mbrëmjes.

Gjatë kontrolleve janë konstatuar edhe qytetarë që nuk i kishin vendosur maskat dhe për këto raste, shërbimet e Policisë në të gjithë vendin kanë vendosur 701 masa administrative me vlerën 3.000 lekë secila.

Janë shoqëruar në ambientet e Policisë në të gjithë vendin, 9 shtetas, të cilët pasi kanë paraqitur dokumentin e identifikimit janë ndëshkuar me masën administrative 3000 lekë dhe janë lënë të lirë.

Ndërkohë, gjatë ditëve të fundit, nga ana e shërbimeve të Policisë Rrugore në të gjithë vendin janë vendosur 564 masa administrative me masë 3.000 lekë secila, për pasagjerë të cilët nuk kishin lidhje familjare me drejtuesit e mjeteve private dhe ishin pa maska mbrojtëse në mjet, si dhe për pasagjerë pa maska mbrojtëse në mjetet e transportit publik.

Policia e Shtetit ka rritur prezencën e shërbimeve të Policisë me uniformë dhe të punonjësve të Policisë Kriminale në territor, të cilët vijojnë patrullimet dhe kontrollet në të gjithë vendin, për parandalimin dhe goditjen e paligjshmërisë, si dhe monitorimin e masave anticovid, të cilat parandalojnë përhapjen e këtij virusi.

Policia e Shtetit falënderon qytetarët që respektojnë këtë masë mbrojtëse dhe apelon që të gjithë të vendosin maskat mbrojtëse, pronarët e lokaleve të respektojë protokollet e sigurisë dhe të mos kundërshtojnë urdhrin e punonjësve të Policisë, pasi Policia e Shtetit është në shërbim të qytetarëve, për të mbrojtur jetën dhe shëndetin e tyre, ndaj dhe është i rëndësishëm zbatimi i kësaj mase mbrojtëse sepse parandalon infektimin me COVID-19.

Njëkohësisht, Policia e Shtetit fton qytetarët që të mbështesin akoma më shumë Policinë dhe të raportojnë në numrin 112 dhe Komisariatin Dixhital, çdo paligjshmëri që cënon rendin e sigurinë, jetën dhe pronën e qytetarëve, duke iu garantuar anonimat të plotë dhe reagim të menjëhershëm e të paanshëm.

The State Police has intensified the controls for the citizens who do not respect the normative act of the government for wearing masks in the streets. In the last 24 hours, according to the police report, 701 citizens were fined with an administrative measure, a fine of 3 thousand ALL.

state police

State Police structures throughout the country continue to monitor the implementation of anti-corruption measures.

Police officers, in addition to fulfilling their functional duties to prevent, detect and crack down on illegality, have continued on-site inspections to monitor the implementation of the new measure to prevent the spread of COVID-19, the mandatory wearing of a protective mask, which it is an obligation for all citizens, from the moment they leave home.

Police services, during the checks, have found that most citizens had put on protective masks in the evening.

During the controls, citizens were found who had not put on their masks and for these cases, the Police services throughout the country have imposed 701 administrative measures with a value of 3,000 ALL each.

Accompanied in the premises of the Police throughout the country, 9 citizens, who after presenting the identification document were punished with the administrative measure 3000 ALL and were released.

Meanwhile, during the last days, the Traffic Police services throughout the country have imposed 564 administrative measures with a mass of 3,000 ALL each, for passengers who had no family ties with the drivers of private vehicles and were without protective masks in the vehicle, as well as for passengers without protective masks on public transport.

The State Police has increased the presence of uniformed police services and Criminal Police officers in the territory, who continue patrols and controls throughout the country, to prevent and crack down on illegality, as well as monitor anti-corruption measures, which prevent the spread. of this virus.

The State Police thanks the citizens who respect this protection measure and appeals to everyone to put on protective masks, the owners of the premises to respect the security protocols and not to oppose the order of the Police employees, as the State Police is at the service of the citizens, to protect their lives and health, therefore it is important to implement this protection measure because it prevents infection with COVID-19.

At the same time, the State Police invites the citizens to support the Police even more and to report to the number 112 and the Digital Commissariat, any illegality that violates the order and safety, life and property of the citizens, guaranteeing their complete anonymity and immediate response. impartial.