Një grua bjonde rreth 45 vjeç është vënë në kërkim nga policia e Tiranës pasi është filmuar teksa ulet përtokë dhe merr diçka.

Sipas burimeve bëhet e ditur se sendi që gruaja ka marrë dhe ka përvetësuar pa të drejtë është një unazë martese e denoncuar si e humbur nga një burrë.

Kallëzimi në polici u regjistrua nga shtetasi me inicialet P. T. i cili ka dhënë detajet në polici rreth sendit që ka humbur, ku dhe rreth çfarë ore.

Burri gjendej në tregun e fruta-perimeve që gjendet në rrugën ‘Vasil Shanto’ në momentin kur ka humbur unazën ndërsa ka sqaruar se sapo kishte larë duart si edhe ndodh shpesh në këtë periudhë pandemie.

Ai ka treguar se kishte dalë për të bërë Pazar në momentin kur ka humbur unazën:

Aty në rrugë, një burri i ra të fikët dhe unë u mundova ta ndihmoj. Më pas, aty erdhi ambulanca dhe e mori, pas kësaj u afrova te dyqani i fruta-perimeve dhe kërkova pak dezinfektues për të pastruar duart. Unë nuk e diktova që unaza më ra. Bleva qershi dhe u largova.
Shtetasi me inicialet P. T. tregon se kur ka vënë re mungesën e unazës është kthyer menjëherë dhe ka kërkuar.

Më thanë në dyqan që unazën e gjeti një grua përtokë, që kishte këmbëngulur që ishte e saja, pastaj hapëm kamerat dhe ashtu ishte.
Policia shpjegon për gazetën ‘Si’ se ky denoncim është marrë shumë seriozisht, jo vetëm për faktin që unaza është një kujtim i rëndësishëm për P. T, por edhe sepse ai ua ka thënë hapur këtë gjë. Policia radhit veprimet e mëpasshme të kryera nga oficeri përkatës.

Ne shkuam në vendin ku humbi unaza, konstatuam një kamera sigurie dhe pas hapjes së tyre, u bindëm që çdo fjalë që thoshte i dëmtuari ishte pikërisht ashtu. Aty shfaqet një grua që përkulet dhe merr diçka që është unaza dhe pastaj kuptohen edhe veprimet e saj që bëhej fjalë për një send që është unazë.
Pas këtij momenti, kur burri pret kthimin e unazës, policia ka përparuar dhe ka kërkuar edhe ndihmën e komisariateve të tjera.

Në të gjitha komisariatet në kryeqytet është shpërndarë nga drejtoria qendrore fragmenti filmik i gruas që përvetësoi unazën e floririt për të mundësuar identifikimin e saj.

Ajo është për momentin në kërkim policor për përvetësimin e një sendi të gjetur, që është shumë më tepër i rëndësishëm se floriri.

A blonde woman, about 45 years old, has been searched by the Tirana police after she was filmed sitting on the ground and taking something.

According to sources, the item that the woman took and misappropriated is a wedding ring denounced as lost by a man.

The report to the police was registered by the citizen with the initials P. T. who gave the details to the police about the lost item, where and about what time.

The man was in the fruit and vegetable market on Vasil Shanto Street when he lost his ring and explained that he had just washed his hands and that it often happened during this period of pandemics.

He has indicated that he went out to do shopping when he lost his ring:

There on the street, a man fainted and I tried to help him. Then the ambulance came and picked it up, after which I approached the fruit and vegetable store and asked for some disinfectant to clean my hands. I didn’t dictate that the ring fell on me. I bought cherries and left.
The citizen with the initials P. T. indicates that when he noticed the lack of the ring he immediately returned and asked.

I was told in the store that the ring was found by a woman on the ground, who had insisted it was hers, then we opened the cameras and so it was.
Police explain to the newspaper ‘Si’ that this denunciation has been taken very seriously, not only because the ring is an important memory for P. T, but also because he has openly told them this. The police list the subsequent actions carried out by the relevant officer.

We went to the place where the ring got lost, found a security camera, and after opening them, we were convinced that every word the victim said was exactly that. It shows a woman bowing and taking something that is a ring, and then her actions are understood, which is a thing that is a ring.
After this moment, when the man waits for the return of the ring, the police have advanced and have asked for the help of other commissariats.

In all the commissariats in the capital, the film directorate has distributed the film fragment of the woman who appropriated the gold ring to enable her identification.

She is currently wanted by police for embezzling a found item, which is far more important than gold.