Në një deklaratë nga Korça, Presidenti i Republikës Ilir Meta paralajmëroi se, në rast se do të ketë një tentativë për prishje të zgjedhjeve të 25 prillit, ai do të jetë përkrah shqiptarëve.

Meta u shpreh se është me popullin dhe se do të mbrojë gjithmonë të drejtat e tyre.

Po ashtu, Presidenti ashpërsoi tonet duke thënë se çdo njeri i cili prek votën të dënohet si në mesjetë, me prerje dore.

“Presidenti ka vetëm një votë si çdo qytetar i republikës që do ta hedhë në mënyrë të fshehtë në kutinë e votimit.

Në rast se do kemi në këmbëngulje për të prishur zgjedhjet sigurisht që presidenti do jetë me popullin për të treguar që gjithë shqiptarët pa asnjë dallim kanë vetëm një të ardhme, Shqipëria si gjithë Evropa. Peng është marrë i gjithë vendi apo jo.

E gjithë vëmendja e Shqipërisë dhe shqiptarëve do të jenë të zgjedhjet. Shqipëria do të jetë vend që ka shpresë, dhe jo e 5 oligarkëve që i marrin shpirtin këtij vendi. Nuk ka ndodhur kurrë që të rritet borxhi publik dhe varfëria. Borxhi nuk merret për të ndihmuar njerëzit në vështirësi, por merret për PPP që nuk kanë asnjë çmim.

Të ardhurat shkojnë poshtë. Zgjedhjet do të zgjidhin sundimin e ligjit. Pas 25 prillit, Shqipëria do të hyjë në një epokë të re, në çdo rast. Të dy do të jenë krimet më të mëdha dhe më të ndëshkueshme. Prekja e Kushtetutës dhe vjedhja e votës. As presja e Kushtetutës nuk do të preket më. Kush prek një votë t’i pritet dora, si në Mesjetë”, tha Meta.

In a statement from Korça, the President of the Republic Ilir Meta warned that, in case there is an attempt to disrupt the April 25 elections, he will be by the side of the Albanians.

Meta said that he is with the people and that he will always defend their rights.

The President also toughened the tone by saying that anyone who touches the vote should be punished as in the Middle Ages, with handcuffs.

“The president has only one vote like any citizen of the republic who will secretly cast it in the ballot box.

In case we will insist on disrupting the elections, of course the president will be with the people to show that all Albanians without any difference have only one future, Albania like all of Europe. The whole country is taken hostage or not.

All the attention of Albania and Albanians will be on the elections. Albania will be a country that has hope, and not of the 5 oligarchs who take the soul of this country. Public debt and poverty have never increased. Debt is not taken to help people in need, but it is taken for PPPs that have no price.

Revenues go down. Elections will resolve the rule of law. After April 25, Albania will enter a new era, in any case. Both will be the biggest and most punishable crimes. Touching the Constitution and stealing the vote. Nor will the comma of the Constitution be affected anymore. “Whoever touches a vote will have his hand cut off, as in the Middle Ages”, said Meta.