Nga Vlora, kryeministri Edi Rama gjatë fjalës përpara qytetarëve zbuloi disa detaje nga paketa e tretë e ndihmës ekonomike që po përgatit qeveria. Ai tha se për familjet që marrin asistencë, ndihma ekonomike do të dyfishohet deri në fund të pandemisë. Ndërkohë që përsa i përket akuzave të opozitës për të rritur numrin e testeve, ai e kaloi “topin” te komiteti i ekspertëve.

“Nëse komiteti teknik i ekspertëve do të na kishte kërkuar të blinim më shumë, do të blinim më shumë, kur ne kemi mundësi sot në këtë fazë dhe falë një politike të suksesshme me financat publike dhe një largpamësie për të mos i hedhur municionet që në fillim për këtë luftë që nuk dihet sa zgjat.

Mundësinë që të paguajmë në mënyrë dinjitoze që as nuk e prisnin fare ata naftëtarët dje, kur kemi mundësi sot do ua dyfishojmë ndihmën ekonomike të gjitha familjeve me ndihmë ekonomike deri në fund të pandemisë, nuk paskemi mundësi të blejmë më shumë tamponë?

Por as komiteti teknik nuk e ka kërkuar por as numri i tamponëve të bërë nuk ka rezultuar problem në raport me epideminë” tha Edi Rama.

From Vlora, Prime Minister Edi Rama during his speech before the citizens revealed some details from the third economic aid package that the government is preparing. He said that for families receiving assistance, economic assistance will double by the end of the pandemic. Meanwhile, regarding the accusations of the opposition to increase the number of tests, he passed the “ball” to the committee of experts.

“If the technical committee of experts had asked us to buy more, we would have bought more, when we have the opportunity today at this stage and thanks to a successful policy with public finances and a foresight not to throw ammunition that in the beginning of this unknown war.

The opportunity to pay in a dignified manner that even those oil workers did not expect at all yesterday, when we have the opportunity today we will double the economic assistance to all families with economic assistance until the end of the pandemic, we do not have the opportunity to buy more tampons?

But neither the technical committee has requested it nor the number of tampons made has not resulted in a problem in relation to the epidemic “said Edi Rama.