Ndonëse në një vit të vështirë ekonomik, për shkak të pandemisë, gratë ia kanë dalë që të kenë rritje page më të lartë sesa meshkujt, duke ngushtuar hendekun mes tyre në pagesa.

Të dhënat e INSTAT bënë të ditur se paga mesatare për femrat në vitin 2020 arriti në 51.7 mijë lekë, duke shënuar një rritje prej 4.6% në raport me vitin e mëparshëm. Paga mesatare e meshkujve ishte 55.3 mijë lekë, duke shënuar një rritje minimale prej vetëm 0.7% nëraport me vitin e mparshëm.

Si rrjedhojë e rritjes me ritme më të shpejta të pagave të grave në raport me atë të burrave është ngushtuar ndjeshëm hendeku në paga mes tyre. Në 2020-n, gratë paguheshin 6.6% më pak sesa burrat, në krahasim me 10.1% që ishte diferenca mes tyre një vit më parë, duke shënuar nivelin më të ulët që prej vitit 2014, kur raportohen të dhënat.

Profesionet ku femrat gratë më shumë sesa meshkujt, ia kalojnë në drejtim
Nga 36 grup-profesione që raporton INSTAT, vetëm në 4 prej tyre (Drejtues administrativë dhe komercialë; Punonjës në profesionet e elektro-teknologjisë; Punonjës të shërbimeve personale dhe të mbrojtjes; Punëtor të punimit të metaleve dhe montimit të makinerive), gratë paguhen më shumë sesa burrat dhe në tre të tjera shpërblimet mujore janë pothuajse të pabarabarta (Punonjës të ndërtimit; Punëtorë shërbimi dhe ndihmës; Ndihmës në përgatitjen e ushqimit).

Edhe në 2020-n, “drejtueset administrative dhe komerciale” femra kanë vijuar që të jenë më të mirëpaguara sesa meshkujt në të njëjtën pozicion. Drejtueset femra marrin pagat më të larta nga të gjitha grup-aktivitetet për të dyja gjinitë. Në 2020-n, ato u paguan mesatarisht bruto në muaj me 166.4 mijë lekë (mbi 1,300 euro), ose 17% më shumë se meshkujt në pozicionet e drejtuesit administrativ dhe komercial. Megjithatë, në raport me vitin e mëparshëm, pagat e femrave drejtuese janë ulur lehtë me 2.2%.

“Drejtues prodhimi dhe shërbimesh të specializuara” është grup-profesioni i dytë më i paguar për fermat, me 102.7 mijë lekë në muaj, por në këtë kategori meshkujt paguhen 15% më shumë.
Pas nivelit drejtues, më shumë paguhen “Specialistë të teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit”, me 96 mijë lekë në muaj, ose 4.5% më pak sesa meshkujt. Ky është dhe grup aktiviteti që ka shënuar rritjen më të lartë të pagave në 2020-n (me 6.7%) i ndikuar nga kërkesa e lartë për shërbime të teknologjisë së informacionit në vitin pandemik. Edhe për “Teknikë të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK)”, paga u rrit me 7.2% në 2020-n, duke arritur në 55 mijë lekë.

Në kategorinë e “Ligjvënës, nëpunës të lartë të administratës shtetërore dhe drejtorë ekzekutivë”, i katërti më i shpërblyer, paga mesatare për femrat ishte rreth 87 mijë lekë, pothuajse në nivele të njëjta me meshkujt e po kësaj kategorie.

Krahas teknologjisë së informacionit, grup-profesionet që panë rritje më të lartë të pagave, si për meshkujt dhe për femrat ishin në sektorin e shëndetësisë.

“Specialistë të shëndetësisë” femra u paguan mesatarisht me rreth 59 mijë lekë, me rritje prej 6%. Meshkujt në të njëjtën kategori marrin 20% më shumë sesa femrat, ose mesatarisht 73.7 mijë lekë.
“Asistentë të specializuar të shëndetësisë”, femra u paguan me 48.7 mijë lekë, me rritje 6.7%. Meshkujt në po të njëjtën kategori paguhen 115% më shumë.
Për grup-profesionet e tjera, paga ka ndryshuar mesatarisht me +/- 2%.

Diferenca më e lartë në paga mes meshkujve dhe femrave është në sektorin e industrisë (27%) dhe atë të shëndetësisë (20%). Për pagat e detajuara sipas grup-profesioneve dhe gjinisë shiko grafikun: Paga mesatare mujore bruto sipas grup profesioneve dhe gjinisë, 2020./Monitor

Although in a difficult economic year, due to the pandemic, women have managed to have higher salary increases than men, narrowing the gap between them in payments.

INSTAT data showed that the average salary for women in 2020 reached 51.7 thousand ALL, marking an increase of 4.6% compared to the previous year. The average salary of men was 55.3 thousand ALL, marking a minimal increase of only 0.7% compared to the previous year.

As a result of the faster growth of women’s salaries compared to men, the wage gap between them has narrowed significantly. In 2020, women were paid 6.6% less than men, compared to 10.1% which was the difference between them a year ago, marking the lowest level since 2014, when data were reported.

Professions where women outnumber men outperform men
Of the 36 occupational groups reported by INSTAT, only in 4 of them (Administrative and Commercial Executives; Employees in Electro-Technology Professions; Employees of Personal Services and Protection; Metalworking and Machining Workers), women are paid more more than men and in the other three the monthly bonuses are almost unequal (Construction workers; Service and support workers; Food preparation assistants).

Even in 2020, female “administrative and commercial executives” continued to be better paid than men in the same position. Female executives receive the highest salaries of all group activities for both genders. In 2020, they were paid on average gross per month with 166.4 thousand ALL (over 1,300 euros), or 17% more than men in the positions of administrative and commercial manager. However, compared to the previous year, the salaries of female executives have slightly decreased by 2.2%.

“Production managers and specialized services” is the second highest paid profession-group for farms, with 102.7 thousand ALL per month, but in this category men are paid 15% more.
After the management level, more are paid “Information and Communication Technology Specialists”, with 96 thousand ALL per month, or 4.5% less than men. This is also the activity group that has marked the highest wage increase in 2020 (by 6.7%) influenced by the high demand for information technology services in the pandemic year. Even for “Information and Communication Technology Technicians (ICT)”, the salary increased by 7.2% in 2020, reaching 55 thousand ALL.

In the category of “Legislator, senior civil servants and executive directors”, the fourth most rewarded, the average salary for women was about 87 thousand ALL, almost at the same level as men of the same category.

In addition to information technology, the occupational groups that saw the highest salary increases for both men and women were in the health sector.

Female “health specialists” were paid an average of about 59 thousand ALL, with an increase of 6%. Men in the same category receive 20% more than women, or an average of 73.7 thousand ALL.
“Specialized health assistants”, women were paid 48.7 thousand ALL, with an increase of 6.7%. Men in the same category are paid 115% more.
For other occupational groups, the salary has changed on average by +/- 2%.

The highest wage gap between men and women is in the industrial sector (27%) and the health sector (20%). For detailed salaries by group of professions and gender, see the graph: Average gross monthly salary by group of professions and gender, 2020./Monitor