Profesori ngacmon nxënësen: Mbylle derën me çelës, nuk ma merr mendja se…

Një nxënëse e shkollës së mesme artistike “Jakov Xoxa” në Fier, ka denoncuar në emisionin “Stop” në Tv Klan ngacmimin seksual nga ana e profesorit të muzikës, Agron Bego.

Ky i fundit ofrohet ta ndihmojë vajzën me mungesat, në këmbim të intimitetit. Madje profesori Agron Bego thotë, se vajza nuk duhet të bëjë seks me bashkëmoshatarë, se ata nuk dinë të bëjnë seks.

Nxënësja: Ë profesor…

Profesori Agron Bego: Ngaqë s’të gjeta atje unë, edhe pooo… të merrja në telefon. Do vish në mësim?

Nxënësja: Po, vajta mora d.m.th përgjigjen e analizave, por nuk kishin dalë.

Profesori Agron Bego: Vajte për përgjigjen, aaa… në rregull. Ok!

Profesori e ftoi nxënësen në klasën e tij me pretekstin e interesimit për mungesat.

Profesori Agron Bego: Po kështu nuk ëëë.., vazhdohet. Unë kam folur gjatë edhe me Mozën, edhe me Gencin.

Nxënësja: Ëëë.., nuk mund t’i neglizhoj mësimet, sepse në fund të fundit, jetës nuk i dihet, jeta është e gjatë…

Profesori Agron Bego: Lëri hartimet!

Nxënësja: S’është se po bëj hartim. Po them atë, që mendoj unë, profesor.

Profesori Agron Bego: Ti aktualisht je e përjashtuar.

Nxënësja: Pse?

Profesori Agron Bego: Po, sepse ti e ke mbushur me mungesa yyy…

Nxënësja: O profesor! Më fal pak! Ka shumë nxënës, që po bëjnë muaj e muaj, që nuk kanë ardhur në shkollë. Si ka mundësi, që nuk janë përjashtuar?

Profesori Agron Bego: Që t’i themi gjërat troç..!

Nxënësja: Po!

Profesori Agron Bego: Në qoftë se ti do të vish rregullisht, të gjitha gjërat i rregulloj unë. Më kupton? Në qoftë se ti vjen rregullisht, do t’i rregulloj unë, do t’i fal gjitha gjërat. Në qoftë se jo, do të jem unë i pari, që do të përjashtoj nga shkolla. Mbaje mend mirë! Po kështu nuk shkohet me premtime, jo sot, jo nesër, iku mbaroi viti. Thotë populli një fjalë: ti nuk ke lënë yndyrë, në kuptimin figurativ… E kupton pra? Nuk ke lënë një… besim…


Në një rast tjetër, teksa nxënësja ishte në oborrin e shkollës me shoqet, profesori e thirri nga dritarja, për “t’u interesuar” sërish për mungesat. Madje i kërkoi llogari se pse nuk ia ka hapur telefonin.

Profesori Agron Bego: Mirëmëngjes!

Nxënësja: Mirëmëngjes! Po profesor!

Profesori Agron Bego: Hajde pak këtu!

Nxënësja: E kuptoj…

Profesori Agron Bego: Mos shkel në bar! Mos shkel në bar!

Nxënësja: Si …?

Profesori Agron Bego: Çfarë do bësh orën e tretë?

Nxënësja: Po, seeee…

Profesori Agron Bego: Do ikësh?

Nxënësja: Po, po! Do iki…

Profesori Agron Bego: Të tretë dhe të katërt, do ikësh?

Nxënësja: Po! Të tretë, të katërt.

Profesori Agron Bego: Prandaj po të them, që…

Nxënësja: Jo, jo! Do vij, do vij!

Profesori Agron Bego: Në rregull?

Nxënësja: Në rregull!

Profesori Agron Bego: Hape telefonin, kur të marr, se më çmende!

Nxënësja: Nuk e dëgjoj, prandaj…

Profesori Agron Bego: Tani, të lutem! Më dëgjo mua! Hidhja sytë ndonjëherë! (telefonit) Shikoje ndonjëherë, ke thirrje, apo s’ke thirrje!

Nxënësja: Në rregull!

Pas orës së tretë dhe të katërt, profesori e thirri vajzën sërish në klasën e tij. Pasi vajza shkoi, ai i kërkoi që të mbyllë derën me çelës. Profesori Agron Bego e pyeti nëse ka kryer ndonjëherë marrëdhënie seksuale. Kur nxënësja iu përgjigj negativisht, ai i tha se mendonte që ajo ka kryer raport seksual më parë.


Nxënësja: Si je?

Profesori Agron Bego: Mbylle derën! Mbylle derën!

Nxënësja: Mbyllur është dera! E mbylla.

Profesori Agron Bego: Mbylle me çelës, me çelës…!

Nxënësja: Pse?

Vajza mbyll derën me çelës.

Profesori Agron Bego: Ulu aty, ulu!

Nxënësja: Po profesor!

Profesori Agron Bego: Pse po mungon? Po vazhdon të mungosh?

Nxënësja: Unë…? Nuk mungova!

Profesori Agron Bego: Qysh nuk mungove…?

Profesori më pas e pyet nxënësen, nëse ka të dashur.

Profesori Agron Bego: Deri ku ke arritur, thashë?

Nxënësja: Po!

Profesori Agron Bego: Asnjëherë s’ke bërë seks?

Nxënësja: Asnjëherë! As e mendoj!

Profesori Agron Bego: Ëëë…?

Nxënësja: As e mendoj!

Profesori Agron Bego: E vërtetë kjo?

Nxënësja: Shumë e vërtetë!

Profesori Agron Bego: Shiko! Nuk është turp, ta kam thënë…,por ëëë.., nuk di ëë.., d.m.th, ajo moshë, nuk dinë të bëjnë seks.

Nxënësja: Si?

Profesori Agron Bego: Ajo moshë nuk dinë të bëjë seks dhe nuk ma merr mendja, se ti nuk ke bërë seks.

Nxënësja: S’ta merr mendja! Pse duhet të jesh kaq i sigurtë, që unë s’…për këtë pjesën?

Profesori Agron Bego: Pfff…, unë …edhe ti, po vetë mosha, edhe natyra jote, nuk ka…/tvklan.al

A student at the “Jakov Xoxa” art school in Fier, has denounced sexual harassment by music professor Agron Bego on the TV show “Stop” on TV Klan.

The latter offers to help the girl with absences in return for privacy. Even Professor Agron Bego says, that girls should not have sex with peers, that they do not know how to have sex.

Student: Professor…

Professor Agron Bego: Because I didn’t find myself there, well pooo … to call. Will you come to class?

Pupil: Yes, I went to get the answer of the tests, but they had not come out.

Professor Agron Bego: Lets answer, aaa … okay. Ok!

The professor invited the student to his class on the pretext of being concerned about absences.

Professor Agron Bego: It is not the same .., it goes on. I have long spoken with both Moza and Genc.

Student: Wow, I can’t ignore the lessons, because after all, life is not known, life is long …

Professor Agron Bego: Leave the designs!

Student: I’m not drafting. I’m saying what I think, professor.

Professor Agron Bego: You are currently excluded.

Student: Why?

Professor Agron Bego: Yes, because you have filled it with yyy…

Student: Professor! Excuse me! There are many students who are doing months and months who have not come to school. How is it that they are not excluded?

Professor Agron Bego: To put it bluntly!

Student: Yes!

Professor Agron Bego: If you come on a regular basis, I fix everything. Do you understand me? If you come in regularly, I’ll fix it, I’ll forgive you everything. If not, I’ll be the first to drop out of school. Remember it well! Likewise, there are no promises, not today, not tomorrow, the year is gone. The people say one word: you have left no fat, in the literal sense … Do you understand? You haven’t left a … trust …

On another occasion, while the student was in the school yard with her friends, the professor called her out the window to “take care” of the absences again. He even asked for an account about why he didn’t open his phone.

Professor Agron Bego: Good morning!

Student: Good morning! Yes Professor!

Professor Agron Bego: Come on in here!

Student: I understand…

Professor Agron Bego: Don’t step on the grass! Don’t step on the grass!

Student: How…?

Professor Agron Bego: What will you do in the third hour?

Student: Yeah, seeee…

Professor Agron Bego: Will you leave?

Schoolgirl: Yes, yes! I’ll leave…

Professor Agron Bego: Third and fourth, will you leave?

Student: Yes! Third, fourth.

Professor Agron Bego: That’s why I’m telling you that…

Student: No, no! I will come, I will come!

Professor Agron Bego: All right?

Schoolgirl: All right!

Professor Agron Bego: Turn off the phone, when I get it, you’re crazy!

Student: I don’t hear it, so …

Professor Agron Bego: Now, please! Listen to me! Take a look sometimes! (phone) See it sometimes, you have a call, or you don’t have a call!

Schoolgirl: All right!

After the third and fourth hours, the professor called the girl back to his classroom. After the girl went, he asked her to lock the door with the key. Professor Agron Bego asked if he had ever had sex. When the student responded in the negative, he told her he thought she had had sex before.

Student: How are you?

Professor Agron Bego: Lock the door! Close the door!

Student: The door is closed! I closed it.

Professor Agron Bego: Lock with the key, with the key…!

Student: Why?

The girl closes the door with a key.

Professor Agron Bego: Sit down, sit down!

Student: Yes Professor!

Professor Agron Bego: Why are you missing? Still missing?

Student: I…? I was not missing!

Professor Agron Bego: How did you miss…?

The professor then asks the student if she has any girlfriends.

Professor Agron Bego: How far did you get, I said?

Student: Yes!

Professor Agron Bego: Have you never had sex?

Student: Never! I don’t even think so!

Professor Agron Bego: What…?

Student: I don’t even think so!

Professor Agron Bego: Is that true?

Student: Very true!

Professor Agron Bego: Look! No shame, I told you … but what .., I don’t know .., ie, that age, they don’t know how to have sex.

Student: How?

Professor Agron Bego: That age they don’t know how to have sex and I don’t think you didn’t have sex.

Pupil: I don’t think so! Why do you have to be so sure that I’m not … for this part?

Professor Agron Bego: Pfff…, I… you too, but your very age, and your nature, no… / tvklan.al