Ditën e sotme “Djemtë e Labërisë” së bashku me shoqatën atdhetare kanë organizuar një tubim paqësor përpara konsullatës greke në Gjirokastër. Këto të fundit kanë kërkuar largimin e konsullit grek që ndodhet në Gjirokastër, për shkak se u janë cënuar të drejtat e shqiptarëve në Greqi. Polica ka shoqëruar 20 persona.

Ndërkohë shoqata atdhetare i ka drejtuar shteti shqiptar një kërkesë me 7 pika.

Kërkesë drejtuar shtetit shqiptar
1. Shpalljen si të padëshirueshëm të konsullit Grek të Gjirokastrës dhe largimin e tij nga toka shqiptare.

Arsyeja

Inponim për ndryshimin e identitetit të shtetasve shqiptarë për vazhdimin e leje qëndrimin në Greqi.

2. Hetim i panshëm për të gjithe personat e konsullatës Greke në Gjirokastër si bashkëpuntorë të konsullit për shkombëtarizimin e shqiptarëve.

3. Jo vetëdeklarim kombësie pa pa vërtetim origjine.
4. Reciprocitetii plotë në çdo fushë me Greqinë.
5. Çdo marrëveshje për vijë detare dhe tokësore të bëhet me referendum.

6. Të rishqyrtohet ligji i luftës dhe të veprohet konform reciprocitet.
7. Largimi i të gjitha monementeve greke në territorin e Shqipërisë ( varrezat e ushtarëve grek, bustet e personave të cilët nuk lidhen me interesat e Shqipërisë.

Today, the “Boys of Labëria” together with the patriotic association have organized a peaceful gathering in front of the Greek consulate in Gjirokastra. The latter have demanded the removal of the Greek consul in Gjirokastra, because their rights to Albanians in Greece have been violated. Police escorted 20 people.

Meanwhile, the patriotic association has addressed a request to the Albanian state with 7 points.

Request to the Albanian state
1. The declaration as undesirable of the Greek consul of Gjirokastra and his departure from the Albanian land.

Reason

We were informed about the change of the identity of the Albanian citizens for the continuation of the residence permit in Greece.

2. Impartial investigation for all persons of the Greek consulate in Gjirokastra as collaborators of the consul for the denationalization of Albanians.

3. No self-declaration of nationality without proof of origin.
4. Complete reciprocity in every field with Greece.
5. Any agreement on sea and land line should be made by referendum.

6. Review the law of war and act in accordance with reciprocity.
7. Removal of all Greek monuments in the territory of Albania (cemetery of Greek soldiers, busts of persons who are not related to the interests of Albania.