Java që vjen do të jetë vendimtare për Shqipërinë për të kuptuar në çfarë përmasash do të jetë infektimi nga COVID-19.

Institucionet shkencore ndërkombëtare dhe ato të shëndetit kanë arritur në përfundimin se periudha e inkubimit të virusit, dmth sa ai qëndron në trupin e njeriut të infektuar pa shfaqur simptomat, është rreth 14 ditë.

Në 8 mars në Shqipëri u gjet personi i parë i infektuar. Autoritet thanë se është pacienti zero, por siç treguan ditët më pas, djali nga Puka ishte i pari, por ndoshta jo pacienti zero.

Ato ditë, bashkë me të, kanë ardhur edhe shqiptarë të tjerë nga Italia nga pika të tjera hyrëse. Gjithsesi, duke qenë se kjo është data e parë, përllogaritet që fundi i periudhës së inkubimit të jetë diku rreth datës 22 mars, kur mund të jetë kulmi i parë i shpërthimit për numër njerëzish të infektuar.

Ndoshta edhe pak më shpejt.

Duke u mbështetur në të dhënat zyrtare nga Instituti i Shëndetit Publik (ISHP) dhe Organizata Botërore e Shëndetit (OBSH), Gazeta “Si” ka ndërtuar një grafik që tregon se si është shkalla e përhapjes së COVID-19 sipas numrit të të prekurve në Shqipëri duke e krahasuar me Kinën dhe Italinë. Siç mund të vihet re, grafikët ngjajnë në trendin e tyre.

Numri 1 në grafik tregon ditën kur në secilin shtet u shfaq pacienti i parë. Në Shqipëri është data 8 mars, pra 6 ditë më parë.


Edhe në Itali ka të njëjtën ecuri në raport më ditën e parë kur u shfaq virusi, përpara se të shpallej gjendja e emergjencës dhe izolimi i qytetarëve.

Por pyetja themelore që shtrohet duke parë këtë trend në rritje në Shqipëri si dhe duke u bazuar nga trendet e ngjashme që janë pasuar në shumë vende që është përhapur koronavirusi është: “Nëse vallë javën e ardhshme, duke marrë në konsideratë izolimin e ndalimin e qarkullimit të qytetarëve në vend, do të ketë rritje të numrit të qytetarëve të infektuar me koronavirus apo përmirësim të situatës?”

Nga grafiku i krijuar që prezantohet në krye të shkrimit, vihet re se në ditën e 19-të ka një kapërcim të theksuar të rasteve me Covid-19 si në Kinë ashtu dhe në Itali.

Në Kinë numri i të infektuarve nga dita e 7-të në atë të 14-të është gati dyfishuar e po kjo situatë e ngjashme shumëfishimi është vënë re e në Itali ku numri është gati dhjetëfishuar.

Ajo që i përbashkon Kinën dhe Italinë është se në të dyja vendet virusi i ka prekur qytetarët me pothuajse të njëjtin trend. Shqipëria deri tani në këtë javë të parë është në të njëjtat gjurmë. Dhe ndoshta data 27 mars do të jetë në tjetër kulm shpërthimi. Gjithsesi ky mbetet një parashikim dhe rezultati do të varet shumë nga efekti i karantinës si edhe masat e qeverisë.

Qeveria ka parashtruar më herët se është e sigurt se shkalla e përhapjes do të jetë e lartë. Ndaj nëse deri tani keni menduar se gjërat duken lehtë, jeni gabim. Java që vjen është decizive.

Por mos u alarmoni, rrini në shtëpi dhe ndiqni këshillat për higjienën pasi kjo është gjëja më e mirë që duhet bërë tani.

The coming week will be crucial for Albania to understand the extent of the COVID-19 infection.

International health and medical institutions have concluded that the incubation period of the virus, ie it stays in the infected human body without symptoms, is about 14 days.

On March 8, the first person infected was found in Albania. Authorities said he was a zero patient, but as days later showed, the boy from Puka was the first but probably not the zero patient.

In those days, along with him, other Albanians from Italy came from other points of entry. However, since this is the first date, it is estimated that the end of the incubation period will be around March 22, when it may be the first peak of the outbreak for a number of infected people.

Maybe even a little faster.

Drawing on official data from the Institute of Public Health (IPH) and the World Health Organization (WHO), the newspaper Si has produced a graph showing how the prevalence rate of COVID-19 is affected by the number of people affected by the disease. Comparing Albania with China and Italy. As can be seen, graphs resemble their trend.

The number 1 in the graph shows the day that the first patient appeared in each state. In Albania it is March 8th, ie 6 days ago.

In Italy, too, the same trend was observed on the first day the virus appeared, before the state of emergency and isolation of citizens was announced.

But the basic question that arises when looking at this growing trend in Albania and based on similar trends that have followed in many countries where the coronavirus has spread, is: of citizens in the country, will there be an increase in the number of citizens infected with coronavirus or improvement of the situation? ”

From the graph that is presented at the top of the article, it is noted that on the 19th day there is a significant jump in cases with Covid-19 in both China and Italy.

In China, the number of infected from day 7 to day 14 has almost doubled, and the same multiplication situation has been observed in Italy, where the number has almost doubled.

What unites China and Italy is that in both countries the virus has affected citizens with almost the same trend. Albania has been on the same footsteps so far in this first week. And maybe March 27 will be at another peak. This remains a prediction, however, and the outcome will largely depend on the quarantine effect as well as government measures.

The government has earlier said it is confident the rate of spread will be high. So if you’ve ever thought that things look easy, you’re wrong. The coming week is decisive.

But don’t be alarmed, stay home and follow the hygiene tips as this is the best thing to do right now.