Pasojat e rënda me të cilat do të përballen burrat nëse dhunojnë gratë nga burgu, largimi me forcë nga banesa dhe detyrimi për t’ju nënshtruar programeve rehabilituese nëse konsumojnë alkool

Ditë të zeza në horizont për burrat që dhunojnë gratë. Policia do të dëbojë nga banesa burrat që dhunojnë gratë pa pritur urdhrin e mbrojtjes që do të lëshohet me vendim gjykate. Kështu parashikon një tjetër nismë ligjore e depozituar për miratim në Kuvendin e Shqipërisë, me qëllim për të mbrojtur viktimat e dhunës në familje, përmes masave paraprake të menjëhershme, para se të vihet në lëvizje gjykata.

Projektligji është propozuar nga deputet e Partisë Socialiste, Klotilda Bushka dhe Eglantina Gjermeni, duke ndryshuar ligjin e vitit 2006 për masat ndaj dhunës në marrëdhënie familje, ligj i cili është ndryshuar për herë të fundit në vitin 2018. Nisma shton një pikë në nenin 13 /1, të ligjit për masat dhunës në familje, tek masat urgjente për ndalim e dhunës. Konkretisht, kur nga kryerja e vlerësimit të riskut rezulton se dhuna e ushtruar paraqet rrezik për jetën, shëndetin dhe lirinë e anëtarëve të familjes, strukturat përgjegjëse për trajtimin e rasteve të dhunës në familje, pranë Policisë së Shtetit, marrin menjëherë masa për largimin e dhunuesit/es nga banesa derisa gjykata të nxjerrë urdhrin e menjëhershëm të mbrojtjes ose urdhrin e mbrojtjes.

Projektligji parashikon edhe ndryshimin e nenit 10 të ligjit në fuqi, duke përcaktuar që në krye që “si rregull, mbrojtja ndaj dhunës në familje, në zbatim të këtij ligji, do të sigurohet duke larguar menjëherë të paditurin (dhunuesin/en) nga banesa për një afat kohor të caktuar me urdhër të gjykatës dhe të mos e lejojë të rihyjë në banesë pa autorizimin e gjykatës”. Sipas dy deputeteve ‘nga te gjitha studimet mbi dhunën ndaj grave del si domosdoshmëri izolimi i dhunuesve dhe krijimi i një distance efektive midis dhunuesit dhe viktimës për të mos përsëritur dhunën”. Nisma parashikon gjithashtu marrjen e masave rehabilituese ndaj dhunuesve të alkoolizuar, të droguar ose me probleme të shëndetit mendor dhe monitorimi i ecurie së zbatimit të tyre. Në ligjin në fuqi këto pasa ishin evazive, ndërsa tani do të bëhen detyruese.

Dy deputetet kanë propozuar në të njëjtën kohë edhe një nismë për ndryshimin e Kodi Penal, duke parashikuar rritjen e dënim nga një deri në pesë vjet për ata që rrahin dhe ushtrojnë presion psikologjik mbi gratë, si dhe dy deri në 10 vjet burg për përsëritësit. Ndryshimet përfshijnë të këdo ushtron dhunë fizike dhe psikologjike ndaj personit që është bashkëshort, ish-bashkëshort, bashkëjetues apo ish-bashkëjetues, gjini e afërt ose krushqi e afërt ose në lidhje apo ish-lidhje intime me autorin e veprës penale, por në Shqipëri kryesisht, madje pothuajse në të gjitha rastet, janë burrat protagonistët e dhunës.

Severe consequences that men will face if they rape women from prison, forced removal from their homes, and being forced to undergo rehabilitation programs if they consume alcohol

Black days on the horizon for men raping women. Police will evict men raping women without waiting for a protection order to be issued by a court order. It thus provides for another legal initiative submitted to the Albanian Parliament for approval to protect victims of domestic violence, through immediate precautionary measures, before the court is set in motion.

The bill was proposed by Socialist Party MPs Klotilda Bushka and Eglantina Gjermeni, amending the 2006 law on measures against domestic violence, which was last amended in 2018. The initiative adds a point to Article 13 / 1, of the Law on Domestic Violence Measures, to Urgent Measures to Stop Violence. Specifically, when the risk assessment results that the violence perpetrated poses a risk to the life, health and freedom of family members, the structures responsible for handling domestic violence cases at the State Police immediately take measures to remove the perpetrator. until the court issues an immediate protection order or protection order.

The draft law also provides for the amendment of Article 10 of the applicable law, stipulating that “as a rule, protection against domestic violence, pursuant to this law, shall be ensured by immediately removing the defendant from the apartment for a time limit set by court order and not allow him to re-enter his residence without court authorization. ” According to the two deputies, “all studies on violence against women show the necessity of isolating the perpetrators and establishing an effective distance between the perpetrator and the victim not to repeat the violence”. The initiative also envisions taking remedial measures against alcoholics, drug addicts or people with mental health problems and monitoring their implementation. In the applicable law these passages were evasive and now they will become binding.

The two lawmakers have also proposed an initiative to amend the Criminal Code, envisioning increasing the sentence from one to five years for those who beat and exert psychological pressure on women, as well as two to 10 years for repeat offenders. The changes include anyone who commits physical and psychological violence against a person who is a spouse, ex-spouse, cohabitating or ex-cohabiting, close gender or close relationship or in intimate or former relationship with the perpetrator, but in Albania mainly , even in almost all cases, men are the protagonists of violence.