Partia Demokratike ka bërë publike datat votimit në 12 qarqet për kandidatët për deputetë.

Kjo është hera e parë që anëtarët e një partie politike në Shqipëri propozojnë dhe votojnë për ata që duan t’i përfaqësojnë në parlament. Votimi është menduar të bëhet çdo ditë në 1 qark dhe do të zgjasë rreth 2 javë. Anëtarët do të kenë mundësi të kontestojnë 1 kandidat ose të konfirmojnë listën në bllok.

Sipas PD-së, kandidatët që shkojnë për votim janë rreth 400, nga 1000 që ishte numri i tyre në fazën e parë të vlerësimit. Ata u përzgjodhën nga Komisioni i Vlerësimit të Kandidatëve, të cilët kanë shqyrtuar, fillimisht, kriteret formale.

Kalendari i votimeve:

Qarku Kukës – 25 Shtator

Qarku Dibër – 26 Shtator

Qarku Gjirokastër – 27 Shtator

Qarku Berat – 28 Shtator

Qarku Shkodër – 30 Shtator

Qarku Lezhë – 1 Tetor

Qarku Durrës – 3 Tetor

Qarku Elbasan – 4 Tetor

Qarku Vlorë – 5 Tetor

Qarku Korçë – 7 Tetor

Qarku Fier – 8 Tetor

Qarku Tiranë – 10 Tetor

Pas mbylljes së procesit të votimit nga anëtarësia, Komisioni i Vlerësimit të Kandidatëve do të mblidhet sërish për të vlerësuar kandidatët mbi kriterin e performancës politike dhe maksimalizimin e votës. Më pas vendimi përfundimtar i Komisionit do t’i shkojë për miratim Kryesisë së PD.

The Democratic Party has made public the voting dates in the 12 constituencies for the candidates for deputies.

This is the first time that members of a political party in Albania propose and vote for those they want to represent in parliament. Voting is supposed to take place every day in 1 district and will last about 2 weeks. Members will have the opportunity to contest 1 candidate or confirm the list on the block.

According to the DP, there are about 400 candidates going to the polls, out of 1,000 which was their number in the first phase of the evaluation. They were selected by the Candidate Evaluation Commission, who initially reviewed the formal criteria.

Voting calendar:

Kukës Region – September 25

Dibër Region – 26 September

Gjirokastra Region – 27 September

Berat Region – 28 September

Shkodra Region – 30 September

Lezha Region – October 1

Durrës Region – 3 October

Elbasan Region – October 4

Vlora Region – 5 October

Korça Region – 7 October

Fier Region – October 8

Tirana Region – October 10

After the closing of the membership voting process, the Candidate Evaluation Commission will meet again to evaluate the candidates on the criteria of political performance and maximizing the vote. Then the final decision of the Commission will go to the DP Presidency for approval.