Kryeministri Edi Rama nëpërmjet një komunikimi në Facebook ka folur mbi masat që po merr qeveria në lidhje me sitiatën që po kalon vendi.

Ai është ndalur tek çështja e shumë komentuar këto ditë se kush e përfiton pagën e luftës siç e ka quajtur ai këtë situatë, duke e konkretizuar më në fund.

Ai përmendi disa kategori përfituesish duke përmendur kopshtet e shkollat private ata që merren me transportin e qytetarëve e madje edhe taksistët e përfitojnë.

Sa për sitemin shëndetësor ai deklaroi se mjekët plus pagës do kenë edhe 1000 euro, personeli mbështetës në vijën e zjarrit deri te sanitarët e shoferët e urgjencës do kenë 500 euro plus pages.

“Edhe kopshtet apo shkollat private, apo ata që merren me transportin e qytetarëve, edhe këto kategori janë përfituese nëse në këto biznese xhiro nuk i kalon 140 mijë usd në vit, taksitë gjithashtu përfitojnë.

“Sistemi ynë spitalor është në gjendje shumë të qëndrueshme e vazhdojmë furnizimin e stokut të luftës përditë për ditë të këqija që ishalla nuk vijnë.

Këto ditë mjekët plus pagës do kenë edhe 1000 euro, personeli mbështetës në vijën e zjarrit deri te sanitarët e shoferët e urgjencës do kenë 500 euro plus pagës. Deri kur të mbarojë lufta e pacienti i fundit të lërë spitalet tona, të gjithë këta do vazhdojnë të paguhen kështu”,-tha Rama.

Prime Minister Edi Rama, via a Facebook communication, has spoken about the measures the government is taking in relation to the sitcom going through the country.

He has focused on the many commented questions these days about who gets the pay of the war as he has called the situation, finally concretizing it.

He cited several categories of beneficiaries, namely private gardens and schools, those involved in transporting citizens and even taxis.

As for the health system he stated that doctors plus salary would also have 1000 euros, fire support staff to sanitation and emergency drivers would have 500 euros plus pay.

“Even kindergartens or private schools, or those involved in the transportation of citizens, these categories are also beneficial if the turnover in these businesses does not exceed US $ 140,000 a year, taxis also benefit.

 “Our hospital system is in a very stable condition and we continue to supply war stock daily for bad days that the islands are not coming.

These days the doctors plus salary will also have 1000 euros, the fire support staff to the sanitary and emergency drivers will have 500 euros plus salary. Until the war is over and the last patient leaves our hospitals, all of them will continue to be paid like this, ”Rama said.