“Po hapim një kapitull të ri në marrëdhëniet mes dy vendeve”. Kryeministri Edi Rama gjatë konferencës me Recep Tayyip Erdoğan njoftoi marrëveshjet e arritura. Kreu i qeverisë shqiptare falënderoi Erdogan për ndihmën për procesin e rindërtimit dhe në luftën kundër koronavirusit, ndërsa për BE-në kishte kritika. Presidenti i Turqisë, Rexhep Taip Erdogan dhe Edi Rama nënshkruan në Ankara krijimin e Këshillit të Bashkëpunimit Strategjik në Nivel të Lartë mes dy vendeve.

“Falenderoj nga zemra presidentin e Turqisë për këtë mikpritje të paharrueshme. Në këtë mikpritje mundëm të konstatojmë shprehjen e një vullneti të fortë për të hapur një kapitull të ri në marrëdhëniet mes dy vendeve, dy shteteve dhe qeverive. Jam mirënjohës presidentit për bashkëbisedimin kokë më kokë dhe kohën e çmuar që i dedikoi një tërësie të konsiderueshme cështjesh, por mbi të gjitha dua ta shpreh këtu mirënjohjen për të dhe popullin turk për reagimin në mbështetje të Shqipërisë duke u gjendur në krah të familjeve të goditura nga tërmeti tragjik i 26 nëntorit të vitit të shkuar.

Ergodan ishte i pari që u angazhua publikisht dhe botërisht për t’u përfshirë në procesin e rindërtimit. Por edhe kur Turqia u godit nga koronavirusisi e gjitha bota, Presidenti i qëndroi pranë Shqipërisë dhe nuk veproi si disa të tjerë, që shtetet e tyre dhe ndaluan edhe kalimin e ndihmave mjekësore për ata që kishin nevojë. Kjo ka qenë shumë domethënëse për ne. Si sot që një nga temat ka qenë bashkëpunimi i afërt mes dy vendeve dhe mbështetja e presidentit me këtë armik të padukshëm” tha ai.

Më pas kryeministri u ndal te marrëveshjet e arritura mes dy vendeve që prekin disa fusha. Për shëndetësinë, presidenti turk kishte një premtim konkret, ndërtimin e spitalit rajonal të Fierit për tre muaj.

“Nënshkrova me Presidentin deklaratën për krijimin e Këshillit të Bashkëpunimit në nivelin e lartë, që e ngre partneritetin strategjik në stadin e një marrëdhënie ndërqeveritare dhe vlera më e madhe që unë shoh te marrëveshjet është gatishmëria për të ngritur grupe të përbashkëta për të kapërcyer të gjitha barrierat burokratike dhe të natyrës së vetë marrëdhënieve mes dy shteteve, duke funksionuar si një organizëm që sheh dhe projekton dhe bashkëpunon në të njëjtin drejtim. Potenciali është shumë i madh. Ndërhyrje në fushën e turizmit, arsimit dhe shëndetësisë.

Së shpejti edhe spitali rajonal i Fierit do të jetë realitet. Tani bastet në Shqipëri dhe Turqi janë të ndaluar me ligj, por basti i presidentit që spitali rajon i Fierit të gati për tre muaj është bast shumë i fortë. Unë do ta kisha humbur me qejf” tha Rama.

“We are opening a new chapter in relations between the two countries.” During the conference with Recep Tayyip Erdoğan, Prime Minister Edi Rama announced the agreements reached. The head of the Albanian government thanked Erdogan for the help for the reconstruction process and in the fight against the coronavirus, while there was criticism for the EU. Turkish President Recep Tayyip Erdogan and Edi Rama signed in Ankara the establishment of the High Level Strategic Cooperation Council between the two countries.

“I thank the President of Turkey from the bottom of my heart for this unforgettable hospitality. In this hospitality we could see the expression of a strong will to open a new chapter in relations between the two countries, two states and governments. I am grateful to the president for the face-to-face conversation and the precious time he devoted to a considerable set of issues, but above all I want to express here my gratitude to him and the Turkish people for the reaction in support of Albania being by the side of the affected families. from the tragic earthquake of November 26 last year.

Ergodan was the first to engage publicly and globally to get involved in the reconstruction process. But even when Turkey was hit by the coronavirus all over the world, the President stood by Albania and did not act like some others, that their countries and stopped the passage of medical aid to those in need. This has been very significant to us. “As today, one of the topics has been the close cooperation between the two countries and the support of the president with this invisible enemy,” he said.

The Prime Minister then focused on the agreements reached between the two countries that touch on several areas. For health, the Turkish president had a concrete promise, the construction of the Fier regional hospital in three months.

“I signed with the President the declaration for the establishment of the High Level Cooperation Council, which raises the strategic partnership to the stage of an intergovernmental relationship and the greatest value I see in the agreements is the readiness to set up joint groups to overcome all bureaucratic barriers and the very nature of relations between the two states, functioning as an organism that sees and designs and cooperates in the same direction. The potential is huge. Interventions in the field of tourism, education and health.

Soon the regional hospital of Fier will be a reality. Now bets in Albania and Turkey are banned by law, but the president’s bet that the Fier region hospital is ready for three months is a very strong bet. I would have gladly lost it “said Rama.