Kryeministri Edi Rama në një lidhje live nga kryeministria është shprehur se do të paguajë të gjithë personat që janë të regjistruar si të punësuar.

Ai u shpreh se personat që janë të vetë punësuar deklarojnë vetëm një person si të punësuar me pagë ndërsa të tjerët i regjistrojnë si të punësuar pa pagë.

Rama u shpreh se do të marrin një pagë lufte edhe personat që nuk janë të regjistruar si punonjës me papagë.

60440 janë personat që janë të regjistruar pa paga.

Ai u shpreh se do të dyfishohet fondi për personat që janë në nevojë.

“Sot kam dhënë miratimin për dhënien e pagesës mujore për ata që e kanë edhe hallin më të madh, të punësuar apo vetëpunësuar, familje që jetojnë me ndihmë ekonomike, apo të papunë. Shuma e pagave mujore të deklaruara është 731 milionë lekë të reja nga biznesi i vogël. Por shpesh herë paga e vetme e deklaruar është ajo e kryefamiljarit në kufijtë e pagës minimale, rruga e shkurtër do të ishte, dakord po i japim kryefamiljarit pagën e deklaruar nga ai vetë dhe jemi në rregull me regjistrin e pagave të deklaruara nga biznesi i vogël, 710 mln lekë. Por ka një shprehje të bukur populli, i takon me ligj dhe me zakon, e dimë se ka shumë familje të vetëpunësuara, ku kryefamiljari deklaron pagën e tij, por gruan e deklaron të punësuar pa pagë.

Mirë ligji, po zakoni. Jemi një familje e madhe. Nuk mund të mjaftohemi me artimetikën e numrit. Ne do të shkojmë përtej këtij numri, që të gjitha qelizat familjare të këtij vendi, që nuk po funksionojnë që të mos u mungojë, jo e gjitha ajo që kanë në kohë paqeje, por ajo që mund të bëjmë. Ne do ia japin edhe gruas së atij kryefamiljari, pagën e luftës. Në këtë mënyrë çdo i regjistruar me apo pa pagë si i vetëpunësuar nga familja, do të marrë një pagë lufte dhe shuma 710 mln lekë të reja të deklaruara nga ata që e kanë mbyllur biznesin do të bëhet 1.57 mld lekë të reja, do të japim dyfishin e shumës së deklaruar. Duke kompensuar të gjithë të punësuar apo vetëpunësuarit në një biznes të vogël që nuk punojnë për shkak të luftës. 60440 persona janë këta që nuk do i lëmë vetëm” tha Rama.

Prime Minister Edi Rama in a live link from the prime minister has said that he will pay all persons who are registered as employees.

He stated that self-employed persons declare only one person as a salaried employee while others register them as salaried employees.

Rama said that people who are not registered as parrot employees will receive a war salary.

60440 are persons who are registered without pay.

He said the fund would double for people in need.

“Today I have given the approval to provide the monthly allowance to those who have the greatest difficulty, employed or self-employed, families living with economic assistance, or unemployed. The declared monthly salary amount is ALL 731 million new from the small business. But often the only declared wage is that of the head of the minimum wage, the short way would be, we agree to give the head the wage declared by him and we are fine with the payroll register declared by the small business , 710 mln ALL. But there is a beautiful expression of the people, it belongs to the law and custom, we know that there are many self-employed families, where the head of the household declares his salary, but the wife declares her unemployed.

Okay law, you’re in the habit. We are a big family. We can’t get enough of the arithmetic of numbers. We will go beyond that number, that all the family cells of this country, that are not functioning so that they do not lack, not all that they have in peacetime, but what we can do. We will also give the wife of that head of state the war pay. In this way every person registered with or without salary as self-employed by the family will receive a war salary and the amount of 710 million new lek declared by those who have closed the business will become 1.57 billion new lek, we will give double the amount stated. By compensating all employees or self-employed in a small business that do not work because of the war. There are 60,440 people that we will not leave alone, ”said Rama.