Teksa në stadiumin Air Albania ka nisur vaksinimi i personaliteteve të shquara në fusha të ndryshme, kryeministri Edi Rama përgjatë një bashkëbisedimi me qytetarët e Elbasanit, iu rikthye kësaj teme dhe atyre që e kanë kritikuar këtë përzgjedhje.

“Bëhet fjalë për të filluar vaksinimin me personalitete, që janë 80-vjeçarë dhe për të dhënë një mesazh solidariteti me ta, një mesazh përkujdesjeje për ta. Vë re një far sekëlldie kur këta njerëz ndahen nga jeta, ka një moment lotderdhje dhe rrjedhje fjalësh e fjalimesh për ta, që nuk ma ha mendja se do të dukeshin më bukur, nëse ne do duhej të përballeshim larg qoftë me humbjen e ndonjërit prej tyre, për shkak të mungesës së vaksinës. Nga ana tjetër, edhe për të shfrytëzuar pozitivisht imazhin dhe influencën e tyre te njerëzit, në kushtet kur vaksinimi është një fushatë kudo.

Nuk janë as të parët me diferencë, janë të parët në një ditë të parë, ku do të vaksinohen edhe njerëz të zakonshëm. Fillon me ta në mënyrë simbolike, në mënyrë shembullore, për të vijuar me tjerët. Por edhe këtë rast e përdorën për të shfryrë mllefin ndaj qeverisë dhe ndaj meje. Janë njerëz që i kanë dhënë kësaj shoqërie, kanë kontribuar dhe sakrifikuar për të krijuar vlera në këtë shoqëri, ndaj nuk besoj se do të ishte e denjë të ngrihej gjithë kjo stuhi në gotë, kur bëhet fjalë në fakt për dhjetëra persona, që në peshën e vaksinave që do të bëhen, janë disa pika ujë në det”, tha Rama.

While the vaccination of prominent personalities in various fields has started at the Air Albania stadium, Prime Minister Edi Rama during a conversation with the citizens of Elbasan, returned to this topic and those who have criticized this selection.

“It is about starting the vaccination with personalities who are 80 years old and to give a message of solidarity with them, a message of care for them. I notice a certain sequel when these people are separated from life, there is a moment of tears and flow of words and speeches about them, that I do not think they would look more beautiful, if we had to face away even the loss of any of them , due to lack of vaccine. On the other hand, also to positively exploit their image and influence on people, in conditions when vaccination is a campaign everywhere.

They are not even the first by far, they are the first on a first day, where ordinary people will also be vaccinated. It starts with them symbolically, in an exemplary way, to continue with others. But even this case was used to vent anger against the government and me. There are people who have given to this society, have contributed and sacrificed to create values ​​in this society, so I do not believe it would be worthy to raise all this storm in the glass, when it comes in fact to dozens of people, who in weight of the vaccines that will be made, are some drops of water in the sea “, said Rama.