Edi Rama ka reaguar në lidhje me çështjen e “Tires”, skandalin tek “Shefqet Ndroqi”, ku dje janë arrestuar dhe tre infermiere dhe një sanitare në lidhje me marrjen e ryshfeteve në spitalin Covid 2. Rama nuk ka mbajtur asnjë përgjegjësi vetë, por thjesht ka falenderuar mediat. Ndër të tjera ai është shprehur se qeveria e tij e ka reformuar shëndetësinë, edhe pse 8 vite më parë ka premtuar shëndetësi falas, e cila sot jo vetëm që nuk është arritur, por spitalet janë kthyer në një gllabëruese të spitaleve.

Ai u shpreh:

Falenderoj mediat për rastet e bëra publike. Rastet e arrestimit te ‘Shefqet Ndroqi’, lajm i mirë. Është një mesazh i qartë për të gjithë bluzat e bardha që janë një pakicë e vogël por që janë të mjaftueshme për të ndotur rrugën e transformimit jo vetëm të kushteve por dhe të performancës që vazhdon. Është një mesazh i qartë për të ardhmen pasi unë besoj që kura afatgjatë dhe e suksesshëm për të adresuar plagën kanceroze të ryshfetit në sistemin shëndetësore është thellimi i sistemit një reformë që ne e kemi nisur dhe jemi në kushtet që kemi një bazë solide për të hedhë hapin e madh të autonomisë spitalore dhe të motivimit të mëtejshëm në bazë të kartës së përformancës së tyre, si dhe të kalimit në një fazë tjetër ku do të arrijmë që spitalet publike të funksionojnë me një logjikë që harmonizon shërbimin falas për qytetarët dhe shpërblimin për mjekët. Është një ambicie e cila nuk mund të realizohej më parë pa shtruar bazën e infrastrukturës shëndetësore. Ç’ka mbetet për t’u bërë është më shumë se çka është bërë.

 

Edi Rama has reacted in relation to the case of “Tires”, the scandal at “Shefqet Ndroqi”, where yesterday three nurses and a nurse were arrested in connection with taking bribes in the hospital Covid 2. Rama has not held any responsibility himself, but has simply thanked the media. Among other things, he said that his government has reformed health, although 8 years ago it promised free health, which today not only has not been achieved, but hospitals have become a swallow of hospitals.

He said:

I thank the media for the cases made public. Cases of arrest of ‘Shefqet Ndroqi’, good news. It is a clear message to all white shirts that are a small minority but that are enough to pollute the path of transformation not only of the conditions but also of the performance that continues. It is a clear message for the future as I believe that the long-term and successful cure to address the cancerous wound of bribery in the health system is the deepening of the system a reform that we have launched and are in the condition that we have a solid basis to lay the big step of hospital autonomy and further motivation based on their performance card, as well as the transition to another stage where we will achieve public hospitals to operate with a logic that harmonizes free service for citizens and reward for doctors . It is an ambition that could not have been realized before without laying the foundation of health infrastructure. What remains to be done is more than what has been done.