Kryeministri Edi Rama në një takim me emigrantët shqiptarë në Athinë ka deklaruar se ka kërkuar heqjen e ligjit të Luftës. Rama tha se heqja e ligjit të luftës është gur themelor për një epokë të re, ndërsa me ironi u shpreh se heq mjegullën nga e cila përfitojnë hienat dhe hap rrugën e zgjidhjes në rrugë ligjore.

Ai foli edhe për shkarkimin e ambasadores shqiptare në Athinë Ardiana Hobdari duke deklaruar se ajo kishte lënë pas dore problemet e emigrantëve shqiptarë, ndërsa u shpreh se pasardhëses së saj në këtë post i ka kërkuar t’i japë zgjidhje atyre pa qenë nevoja të përzihet në politika të mëdha.

Kreu i qeverisë deklaroi se do të garantohet e drejta e pronës dhe arsimimit në gjuhën e tyre të grekëve që jetojnë në Shqipëri, duke e cilësuar këtë si një obligim në këmbim të respektimit të të drejtave të shqiptarëve në Greqi.

“Faleminderit shumë për mundimin për të ardhur deri këtu. E shfrytëzova këtë mundësi të bëjmë një takim. Duam të shpreh mirënjohjen për angazhimin tuaj qytetar dhe politik., Do kisha dashur të isha më shpesh në kontakt me ju. Laert më ka informuar për ecurinë e marrëdhënieve. I kërkoj ndjesë të gjithë emigrantëve,. Kjo nuk është fjala e duhur sepse ju jeni qytetarë të integruar këtu. Përfaqësia jonë këtu nuk ka qenë në lartësinë e duhur dhe nuk ka shërbyer me dinjitetin e duhur. Tani jemi në fazën e rinovimit të kartave pasaportave, situata ka qenë akoma më e vështirësuar si pasojë e Covid. Kam besim që gjërat do të ndreqen. Më vjen keq që drejtuesja e ambasadës nuk ka dhënë atë që duhet.

Unë i kërkoj ndjesë emigrantëve për shërbimin jo dinjitoz. Besoj gjërat sot janë sidoqoftë shumë më mirë se sa ishin për faktin se kemi shërbimet online. Me shërbimet online kemi hequr një pjesë të madhe të sorollatjeve. Megjithatë kjo nuk e zëvendëson shërbimin fizik kështu që kemi sjellë këtu një ambasadore të re që unë e njoh personalisht që ka punuar për disa vite në kryeministri. Ka një eksperiencë jo të vogël me ankesat e qytetarëve. I vetmi mesazh që unë i kam thënë është se politikën e madhe e bëjmë edhe ne të tjerët. Me qeverinë greke jemi në një situatë shumë pozitive. Hapi i Mitsotakis për të kaluar në parlament një akt të vullnetit të mirë është dëshira për marrëdhënie të mira mes dy vendeve.

Kemi ende çështje për të trajtuar. Heqja e ligjit të luftës është gur themeltar për të hapur një epokë të re sepse heq mjegullën nga e cila përfitojnë hienat dhe hap rrugën e zgjidhjes në rrugë ligjore. Kemi folur për çështjen e zgjidhjes së problemit të përkufizimit të hapësirës reciproke detare. Jemi në rrugë të mbarë dhe mendoj që rruga më e mirë është një palë e tretë apo Gjykata Ndërkombëtare. Këto gjëra duhen zgjidhur pa humbur kohë. Është legjitime që siç ne na interesojnë të drejtat e shqiptarëve në Greqi, edhe Mitsotakis është i interesuar për grekët që jetojnë në Shqipëri. Është një obligim moral, qytetar, shtetëror që të dy palët të ndihen në shtëpinë e tyre. Që nga e drejta e pronës, tek e drejta e mësimit të gjuhës amtare, punës. Prirja jonë ndaj minoritetit ka qenë pozitive. Por si çdo gjë tjetër edhe kjo ka probleme. Çështja ka një ndjeshmëri të dyfishtë. Në Athinë ne kemi partnerët për zgjidhjen e duhur. Sapo jam ndarë me ministrin e Jashtëm, shumë i hapur për të vendosur marrëdhënie pozitive mes dy popujve”, tha Rama
Prime Minister Edi Rama in a meeting with Albanian emigrants in Athens stated that he demanded the abolition of the law of war. Rama said that the abolition of the law of war is a cornerstone for a new era, while ironically said that it removes the fog from which hyenas benefit and paves the way for a legal solution.

He also spoke about the dismissal of the Albanian ambassador in Athens Ardiana Hobdari, stating that she had neglected the problems of Albanian emigrants, while he said that she asked her successor in this post to give them solutions without the need to interfere in big policies.

The head of government stated that the right to property and education in their own language will be guaranteed to Greeks living in Albania, describing this as an obligation in exchange for respecting the rights of Albanians in Greece.

“Thank you very much for trying to get here. I took this opportunity to make an appointment. We would like to express our gratitude for your civic and political commitment. I would like to be in contact with you more often. Laert informed me about the progress of the relationship. I apologize to all immigrants. This is not the right word because you are an integrated citizen here. Our representation here has not been at the right height and has not served with the right dignity. We are now in the phase of renewing passport cards, the situation has been even more difficult as a result of Covid. I am confident that things will improve. I am sorry that the head of the embassy did not give what she needed.

I apologize to immigrants for the non-dignified service. I believe things today are however much better than they were for the fact that we have online services. With online services we have removed a large part of sorollatjes. However this does not replace physical service so we have brought here a new ambassador I know personally who has worked for several years in the prime minister. Has a lot of experience with citizens’ complaints. The only message I have given her is that great politics is done by the rest of us. We are in a very positive situation with the Greek government. Mitsotakis’s move to pass an act of goodwill in parliament is the desire for good relations between the two countries.

We still have issues to address. The abolition of the law of war is the cornerstone to open a new era because it removes the fog from which hyenas benefit and paves the way for a legal solution. We talked about the issue of solving the problem of defining reciprocal maritime space. We are on the right track and I think the best route is a third party or the International Court of Justice. These things need to be resolved without wasting time. It is legitimate that just as we are interested in the rights of Albanians in Greece, Mitsotakis is also interested in Greeks living in Albania. It is a moral, civic, state obligation for both parties to feel at home. From the right to property, to the right to learn one’s mother tongue, to work. Our attitude towards the minority has been positive. But like everything else, this one has its problems. The issue has a dual sensitivity. In Athens we have the partners for the right solution. “I have just parted ways with the Foreign Minister, very open to establishing positive relations between the two peoples,” Rama said.