‘Ekonomia jonë nuk mund të zbatojë ëndrrat opozitare apo atyre që nuk dinë tablat e shumëzimit. Do të financojmë mbijetesën në luftë, të atyre nga ne që do të përfundojnë në kthetrat e armikut, atyre që nuk shkojnë në punë, atyre që pa biznesin e vogël mbijetojnë nesër. Këta janë ata që kanë më shumë nevojë në këtë moment, të tjerët jo vetëm që nuk duhet të kërkojnë, por të hapim nëse duhet të kalojmë në planin B. Sepse të parët ata me halle reale nuk duhet ti lëmë vetëm, të dytët të bëjnë luftën e tyre si të gjithë të tjerët dhe ekonomikisht ndryshe nga të tjerët.

Unë doja që në planin A të impononim dicka nga vetja, si biznesi i madh apo kanë një pagë të lartë, por më bindën si mesazh i gabuar, ku do të dilte se shteti nuk ka para. Nuk do të presim asnjë pagë përveç të këshillit të ministrave dhe deputetëve që do të marrin gjysmë e rrogës deri në fund. Nuk duam të krijojmë keqkuptim duke përgjusmuar pagën e presidentit, që haka e do që ti bëj një falenderim publik se po ndihmon si sa dhe si mundet. Drejtuesit e lartë e kanë në dorën e tyre ta bëjnë apo” tha Rama.

‘Our economy cannot fulfill the dreams of the opposition or those who do not know the multiplication tables. We will finance the survival of the war, of those of us who end up in the clutches of the enemy, those who do not go to work, those who survive small business tomorrow.

These are the ones most in need at the moment, the others not only have to ask, but open up if we have to move to Plan B. Because the first ones with real problems we should not leave them alone, the latter do their struggle like everyone else and economically different from others.

I wanted in Plan A to impose something on ourselves, like big business or have a high salary, but they persuaded me that the wrong message would be that the state had no money. We will not expect any salaries except for the council of ministers and deputies who will receive half of their salaries until the end.

We do not want to create a misunderstanding by halving the president’s salary, which the hack wants to make a public thank you for helping as much as he can. Senior executives have the power to do it, ”Rama said.