Kryeministri Edi Rama ka zbuluar sot emrin e ministrit të ri të Brendshëm, pas dorëheqjes së Sandër Lleshajt.

Rama ka zgjedhur të vendosë në krye të kësaj ministrie Bledi Çuçin.

Ky i fundit do lërë ministrinë e Bujqësisë, dhe në vend të tij do emërohet ministre Milva Ikonomi.

Rama e quan Çuçin dhe Ikonomin “dy bashkëpunëtorë të përkushtuar në çdo detyrë që kanë kryer këto vite, me integritet, profesionalizëm dhe kulturë qytetare e politike të padyshimtë”.

Postimi i plotë i Rames:

Sot do të dërgoj për dekretim nga Presidenti, Bledi Çuçin si ministër të brendshëm dhe Milva Ikonomin si ministre bujqësie; dy bashkëpunëtorë të përkushtuar në çdo detyrë që kanë kryer këto vite, me integritet, profesionalizëm dhe kulturë qytetare e politike të padyshimtë.

CV-ja E MINISTRIT BLEDI ÇUÇI

Z. Bledi Çuçi ka lindur në Tiranë, më 14 nëntor 1970. Ai ka një djalë, Endi Çuçi.
Në vitin 1995, z. Çuçi përfundoi studimet e larta për Drejtësi në Universitetin e Tiranës dhe në vitin 1998, studimet pasuniversitare (Master) për Menaxhim në Universitetin Hasselt në Belgjikë.
Gjatë viteve 1999 – 2005, Z. Çuçi ka shërbyer në disa funksione drejtuese, si kancelar i Gjykatës së Rrethit Tiranë, si dhe këshilltar i Ministrit, drejtor i Drejtorisë Juridike dhe Integrimit dhe Sekretar i Përgjithshëm në Ministrinë e Pushtetit Vendor. Gjatë kësaj periudhe, z. Çuçi ka shërbyer si: përfaqësues i qeverisë shqiptare në Komitetin për Demokracinë Lokale dhe Rajonale të Këshillit të Europës, Strasburg, anëtar i Grupit Negociator të Shqipërisë lidhur me nënshkrimin e Marrëveshjes së Stabilizim – Asociimit mes Shqipërisë dhe Bashkimit Europian (BE) dhe anëtar i Bordit të Drejtorëve të Institutit për Trajnimin e Administratës Publike (ITAP) në Shqipëri.
Gjatë viteve 2006 – 2010, z. Çuçi shërbeu si këshilltar dhe ekspert për disa programe ndërkombëtare në Kosovë dhe Shqipëri, programe të mbështetura nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID), Departamenti për Zhvillim Ndërkombëtar i Mbretërisë së Bashkuar (DflD), Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) dhe BE.
Z. Çuçi u bë pjesë e strukturave drejtuese të Partisë Socialiste (PS) në vitin 2007, kur u zgjodh anëtar i Asamblesë Kombëtare të Partisë Socialiste dhe kryetar i Komisionit të Asamblesë për Çështjet e Pushtetit Vendor.
Gjatë periudhës prill 2010 – nëntor 2011, z. Çuçi ka qenë Drejtor Ekzekutiv i Shoqatës për Autonominë Vendore në Shqipëri, ndërsa nga dhjetori 2010 deri në gusht 2013, ai ka shërbyer si ekspert ligjor pranë Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën Zgjedhore në Shqipëri e, më pas, si Nën-sekretar për Çështjet Zgjedhore në PS.

Prej shtatorit të vitit 2013 e deri në mars 2017, z. Çuçi ushtroi detyrën si Ministër Shteti për Çështjet Vendore dhe Koordinator Kombëtar kundër Korrupsionit. Në këtë detyrë, ai udhëhoqi punën për përgatitjen dhe zbatimin e Reformës Administrative Territoriale, një nga reformat më të suksesshme të mandatit të parë të qeverisë Rama.

Prej tetorit të vitit 2016, z. Çuçi është i deleguari politik i PS për qarkun Gjirokastër; prej janarit 2018 shërben si Sekretar për Çështjet Zgjedhore dhe anëtar i Kryesisë së PS, ndërsa në korrik 2018, u zgjodh anëtar i Kuvendit të Shqipërisë, duke kryesuar listën e anëtarëve të Kuvendit që përfaqësojnë qarkun Gjirokastër për PS. Në Kuvendin e Shqipërisë, z. Çuçi shërbeu si bashkë-kryetar i Komisionit të Posaçëm për Reformën Zgjedhore, nën-kryetar i Komisionit për Integrimin Europian dhe anëtar i Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut.

Z. Çuçi mori detyrën e Ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në janar 2019.

Prime Minister Edi Rama has revealed today the name of the new Minister of Interior, after the resignation of Sander Lleshaj.

Rama has chosen to place Bledi Çuçi at the head of this ministry.

The latter will leave the Ministry of Agriculture, and Milva Ikonomi will be appointed Minister in his place.

Rama calls Çuçi and Ikonomi “two collaborators dedicated to every task they have performed over the years, with undoubted integrity, professionalism and civic and political culture”.

Rames full post:

Today I will send for decree by the President, Bledi Çuçi as Minister of Interior and Milva Ikonomi as Minister of Agriculture; two dedicated collaborators in every task they have performed over the years, with undoubted integrity, professionalism and civic and political culture.

CV OF THE MINISTER BLEDI ÇUÇI

Mr. Bledi Çuçi was born in Tirana, on November 14, 1970. He has a son, Endi Çuçi.
In 1995, Mr. Çuçi completed his higher studies in Law at the University of Tirana and in 1998, his postgraduate studies (Master) in Management at the Hasselt University in Belgium.
During the years 1999 – 2005, Mr. Çuçi served in several leading positions, as Chancellor of the Tirana District Court, as well as Advisor to the Minister, Director of the Legal and Integration Directorate and Secretary General in the Ministry of Local Government. During this period, Mr. Çuçi has served as: representative of the Albanian government in the Committee for Local and Regional Democracy of the Council of Europe, Strasbourg, member of the Albania Negotiating Group regarding the signing of the Stabilization and Association Agreement between Albania and the European Union (EU) and member of the Board of Directors of the Institute for Public Administration Training (TIPA) in Albania.
During the years 2006 – 2010, Mr. Çuçi served as an advisor and expert on several international programs in Kosovo and Albania, programs supported by the United States Agency for International Development (USAID), the United Kingdom Department for International Development (DflD), and the United Nations Development Program. (UNDP) and the EU.
Mr. Çuçi became part of the governing structures of the Socialist Party (SP) in 2007, when he was elected a member of the National Assembly of the Socialist Party and chairman of the Assembly Committee on Local Government Affairs.
During the period April 2010 – November 2011, Mr. Çuçi was the Executive Director of the Association for Local Autonomy in Albania, while from December 2010 to August 2013, he served as a legal expert at the Special Parliamentary Commission for Electoral Reform in Albania and then as Deputy Secretary for Electoral Affairs. in PS.

From September 2013 until March 2017, Mr. Çuçi served as Minister of State for Local Affairs and National Coordinator against Corruption. In this task, he led the work for the preparation and implementation of the Territorial Administrative Reform, one of the most successful reforms of the first term of the Rama government.

From October 2016, Mr. Çuçi is the political delegate of the Socialist Party for the Gjirokastra region; from January 2018 he serves as Secretary for Electoral Affairs and member of the Presidency of the SP, while in July 2018, he was elected a member of the Albanian Parliament, leading the list of members of the Assembly representing the Gjirokastra region for the SP. In the Albanian Parliament, Mr. Çuçi served as co-chair of the Special Commission for Electoral Reform, vice-chairman of the Committee on European Integration and member of the Committee on Legal Affairs, Public Administration and Human Rights.

Mr. Çuçi took office as Minister of Agriculture and Rural Development in January 2019.