Kryeministri Edi Rama ka reaguar sot për herë të parë në një takim elektoral në qytetin e Durrësit për ‘patronazhistët e PS’ dhe pretendimet për përdorimin në fushatë të të dhënave personale të qytetarëve shqiptarë.
Rama i ka quajtur ‘patronazhistët’ personat të cilët punojnë për fitoren e Partisë Socialiste dhe është shprehur mirënjohës ndaj tyre.

Kreu i qeverisë theksoi se PS “është një rrjet i tërë i organizuar me emra njerëzish të të gjitha moshave që janë në gjithë Shqipërinë, të organizuar e angazhuar për të komunikuar mesazhin për te percjellë energjinë dhe për ta marrë rezultatin”.

“Kanë zbuluar fjalën patronazhist e sjellin vërdallë duke e deformuar kuptimin e saj për faktin që ata nuk e dinë që PS është një familje, ku të angazhuarit brenda familjes punojnë, punojnë vullnetarisht, mbas pune, pas shkolle, punojnë duke marrë nga koha e tyre e lirë për të mbuluar territorin shpirtëror të këtij vendi, për të pasur në komunikim të drejtpërdrejtë njerëzit e zakonshëm të këtij vendi, qyett më qytet, fshat më fshat, derë më derë sepese beteja e përditshme e PS është beteja për të fituar mendjet dhe zemrat e njerëzve.

Pastaj çuditen, sepse shkojnë dhe zbresin në fushën e lojës me atë gafurrjen kur i thoshim ne në kohën që luanim sport të dikujt që mendon, që kujton e që beson se i takon fitorja dhe se është i fituar.

E pastaj kur hyn në fushën e lojës me ne fillojnë edhe kuptojnë që nuk është kaq e lehtë, e pastaj kur bie bilbili i përfundimit të ndeshjes shohin tabelën e rezultatin dhe shohin që është 74-78.

Pse?

Natyrisht për të gjitha ato që flasim, kemi bërë, besimin që transmetojmë e bindjen e shumicës se PS është e vetmja forcë që mund ta cojë Shqipërinë në majën ku meriton, por edhe për faktin se PS nuk është Edi Rama se PS nuk janë disa ministra apo disa depuetetë që për shkak të pozicionit apo detyrës janë të ekspozuar në sytë e njerëzve.

PS është një rrjet i tërë i organizuar me emra njerëzish të të gjitha moshave që janë në gjithë Shqipërinë, të organizuar e angazhuar për të komunikuar mesazhin për te percjellë energjinë dhe për ta marrë rezultatin.

Rezulteti i PS për të cilin sot e shikoni si i hapin sytë kur unë jua them në ballafaqimet nëpër këto klubet mediatike është rezultati i angazhimit të secilit prej jush e të mijëra e mijëra të tjerëve si ju nga Veriu nbë Jug e nga Lindja ë Perëndim.

Për këtë ju jam shumë mirënjohës ju e gjithë patrionazhistëve e gjithë aktivistëve të PS, sepse fitorja jonë është një fitore që krijohet nga puna, angazhimi, komunikimi vendosmëria besimi i gjithë këtyre qeliave të organizmit tonë, organizmi ynë është i pathyeshëm gjithmonë e më i fortë, është shtylla që mban Shqipërinë dhe shtylla që duke u lartësuar e ngre Shqipërinë cdo vit më lart”.

Prime Minister Edi Rama has reacted today for the first time in an electoral meeting in the city of Durrës for the ‘patronagers of the Socialist Party’ and the claims for the use in the campaign of the personal data of the Albanian citizens.
Rama called the ‘patronagers’ the people who work for the victory of the Socialist Party and expressed his gratitude to them.

The head of government stressed that the SP “is a whole network organized with the names of people of all ages who are all over Albania, organized and committed to communicate the message to convey energy and get the result.”

“They have discovered the word patronage and bring it around, distorting its meaning due to the fact that they do not know that SP is a family, where those engaged within the family work, work voluntarily, after work, after school, work taking from their time free to cover the spiritual territory of this country, to have in direct communication the ordinary people of this country, city by city, village by village, door to door because the daily battle of the SP is the battle to win minds and hearts of people.

Then they are surprised, because they go up and down the playing field with that crab when we told them while we were playing sports to someone who thinks, remembers and believes that victory belongs to him and that he is won.

And then when he enters the field of play with us they start to realize that it is not so easy, and then when the whistle blows at the end of the match they look at the scoreboard and see that it is 74-78.

Why?

Of course, for all that we say, we have done, the belief that we transmit and the conviction of the majority that the SP is the only force that can lead Albania to the top where it deserves, but also for the fact that the SP is not Edi Rama that the SP are not some ministers or some MPs who due to position or duty are exposed in the eyes of the people.

PS is a whole network organized with the names of people of all ages who are all over Albania, organized and committed to communicate the message to convey energy and get the result.

The result of the SP that you see today when you open your eyes when I tell you in the confrontations in these media clubs is the result of the commitment of each of you and thousands and thousands of others like you from North to South and from East to West.

For this I am very grateful to you all patronagers and all activists of the Socialist Party, because our victory is a victory created by work, commitment, communication, determination, faith in all these cells of our body, our body is invincible and stronger , is the pillar that holds Albania and the pillar that, by rising, raises Albania every year higher ”.