Ndërsa është shprehur me fat për bashkëshorten e tij Linda, kryeministri Edi Rama ka folur edhe për divorcet e së shkuarës. Ai tha në Opinion se ato raporte janë mbyllur në mënyrë civile, për arsyen sepse në një moment të caktuar diçka nuk ka funksionuar.

Pjesë nga intervista

Fevziu: Folët më parë që jeni bashkëshorti i Linda Ramës. Ndërkohë në të shkuarën keni lënë pas shpine edhe dy divorce në mos gaboj, edhe ndoshta ndonjë divorc informal. Pse ky raport? Çfarë nuk ka funksionuar në raportin tuaj?

Rama: Së pari unë e thashë që më parë, që jam me fat që jam burri i Lindës dhe kam Lindën në krah prej 10 vjetësh, gjë që ma ka bërë shumë të largët kohën e mëparshme.

Së dyti unë mendoj që në jetën e njerëzve, pjesa personale, private, është shumë individuale, e veçantë për secilin dhe është e vështirë që nga larg ta gjykosh. Nuk është e mundur. Unë nuk kam dash asnjëherë të jem njeriu që jap mend. Në jetën private të gjithë janë të lirë të bëjnë atë që mendojnë. Moscenimi i lirisë është jeta e secilit. Për hir të së vërtetës kam pasur thjesht raporte që në një moment të caktuar nuk kanë funksionuar dhe janë ndërprerë në mënyrë civile.

While expressing his happiness for his wife Linda, Prime Minister Edi Rama also spoke about past divorces. He said in Opinion that those reports were closed in a civil way, for the reason that at a certain moment something did not work.

Excerpts from the interview

Fevziu: You mentioned earlier that you are Linda Rama’s husband. Meanwhile in the past you have left behind two divorces if I am not mistaken, even maybe some informal divorce. Why this report? What did not work in your report?

Rama: First I said before, that I am lucky to be Linda’s husband and I have Linda by my side for 10 years, which has made me very distant the previous time.

Secondly, I think that in people’s lives, the personal, private part is very individual, unique to each and it is difficult to judge from a distance. It is not possible. I never wanted to be the man I guess. In private life everyone is free to do what they think. The denial of freedom is everyone’s life. For the sake of truth I have simply had reports that at some point did not work and were interrupted civilly.