Kryeministri Edi Rama deklaroi në emisionin “Real Story”, në News24, se shumë shpejt do të krijohet një lëvizje e re politike, që do të bëhet partia e Presidentit.

Më tej, kreu i qeverisë theksoi se e gjitha kjo zhurmë po bëhet për Reformën Zgjedhore dhe Reformën në Drejtësi, pasi sipas tij, opozita e di që do të humbasë sërish në zgjedhje.

“Po ju them dy gjëra, e para shumë shpejt do të shikoni një lëvizje qytetare, që do të bëhet partia e Presidentit. Unë po ju them që shumë shpejt do të shikoni lëvizjen qytetare, që pak nga pak do të transformohet në parti, që është e lidhur me gjithë këtë për teatrin, për Kushtetutën, për atdheun. Sipas meje, kjo është e sigurt. E dyta, ju them se ajo që po ndodh dhe insistimi, se çfarë lidhje ka që shkojnë akoma atje, kur teatri u prish, ka të bëjë me faktin se zgjedhjet përsëri, do ta shikoni, janë të lidhur. Do ta shikoni shumë shpejt që zgjedhjet në Shqipëri do të lidhet me dy faktorë, frika për të hyrë në zgjedhje se mos humbasin dhe Reforma në Drejtësi. Ambsadorja e SHBA bëri sot një postim hermetik”, deklaroi kryeministri.

Më tej, Rama foli dhe për bisedën e zhvilluar me komisioneren e BE për shembjen e Teatrit Kombëtar, ku tha se e ka informuar atë për faktet dhe debatin me aktorët e vërtetë.

“Me komisioneren evropiane kam zhvilluar një bisedë relativisht të gjatë, ku i kam shpjeguar faktet. Në kohën kur është bërë debati me artistët e vërtetë, se këta nuk janë artistë, s’guxonin këta të SHQUP të kalonin gardhin. Ja dhashë këto argumente asaj. Këtu është e pavërtetë që s’ka pas dialog, që s’janë konsultuar ekspertët. Kurrë ky teatër nuk ka qenë në listën e monumenteve të kulturës. Jeni në metro apo, jeni në vete apo jo? Mos m’i letrat si ato të Sali Berishës, që i tundte. Ky teatër nuk ka qenë kurrë monument dhe këtë e them me përgjegjësi”, u shpreh ai.

Prime Minister Edi Rama stated on the show “Real Story”, in News24, that very soon a new political movement will be created, which will become the party of the President.

Further, the head of government stressed that all this noise is being made about Electoral Reform and Justice Reform, because according to him, the opposition knows that it will lose again in the elections.

“I am telling you two things, the first is that very soon you will see a civic movement, which will become the party of the President. I am telling you that very soon you will see the civic movement, which little by little will be transformed into a party, which is connected with all this for the theater, for the Constitution, for the homeland. In my opinion, that’s for sure. Second, I tell you that what is happening and the insistence, what connection there is still going on there, when the theater broke down, has to do with the fact that the election again, you see, is connected. You will see very soon that the elections in Albania will be related to two factors, the fear of entering the elections so that the Justice Reform is not lost. The US ambassador made a hermetic post today “, declared the prime minister.

Furthermore, Rama spoke about the conversation with the EU Commissioner for the demolition of the National Theater, where he said that he informed him about the facts and the debate with the real actors.

“I had a relatively long conversation with the European Commissioner, where I explained the facts. At the time of the debate with the real artists, that these are not artists, those of SHQUP did not dare to cross the fence. I gave her these arguments. Here it is untrue that there was no dialogue, that experts were not consulted. This theater has never been on the list of cultural monuments. Are you on the subway or are you on your own or not? Don’t send me letters like those of Sali Berisha, which shook them. This theater has never been a monument and I say this responsibly “, he said.