Në prag të nisjes së vitit të ri shkollor kryeministri Rama premton rritje pagash për mësuesit dhe vendosjen e një sistemi merite me shpërblime finanicare për më të dalluarit.

Në prag të nisjes së vitit të ri shkollor kryeministri Rama premton rritje pagash për mësuesit dhe vendosjen e një sistemi merite me shpërblime finanicare për më të dalluarit.

Ai thotë se ky sistem do të jetë gati gjatë vitit të ardhshëm ku çdo mësues do të kalojë dhe të vlerësohet mbi profesionalizmin e tyre.

“Po mendojmë për një sistem të vlerësimit të mësuesve që po e analizojmë dhe nga viti i ardhshëm shkollor do të jeë gati ku mësuesit më të mirë do të duhet të vlerësohen financiarisht ndryshe. Për të gjithë mësuesit duam që të bëjmë ashtu si dhe mjekëve të rriten pagat” – tha Rama.

Duke e vlerësuar të suksesshme mbylljen e mësimit online dhe në televizion, Rama u shpreh se kjo do të vijojë të jetë pjesë e pandashme e procesit edhe gjatë këtij sezoni.

Kryeministri Rama u shpreh se kjo nuk e zëvendëson mësimin nëpër klasa por do të mundësojë që edhe nxënësit në zonat e thella të ndjekin mësimin përmes televizorit.

“Përzgjodhëm mësueset më të mira në të gjithë Shqipërinë. Më vjen mirë që sot ne e kemi përmbyllur këtë përpjekje të madhe. Jemi në gjendje që të ofrojmë një rrugë alternative mësimi sidomos në kushtet e sotme ku procesi mësimor është i sfiduar nga koronavirusi e përpjekjet për të mbrojtur shëndetin. E dimë që me hapjen rritet dhe mundësia për shtimin e të infektuarve. Opsioni i mbylljes së mëtejshëm të shkollave ishte opsion më i keq dhe do të shkaktonte kosto tjetër psikologjike për fëmijët me pasoja që ne nuk i llogarisim dot. Mendoj që kanali ka një vlerë të madhe jo vetëm për shkak të kësaj situate por ka një vlerë të madhe në mundësinë që i jepet çdo nxënësi në Shqipëri që të bëjë një verifikim të dyfishtë të mësimit që ka marrë e ta ndjekë mësimin dhe me një mësuese tjetër. Kjo do të sfidojë mësuesit e tjerë që në japin mësim në shkolla.

Ky është drejtimi i parë që kanali do të sjellë dobi të madhe. Me këtë kanal ne do të lehtësojmë barrën e familjeve në zonat më të thella. Vetë sistemi nën drejtimin e ministrisë do të fillojë të adaptohet duke ndarë mësimin e lëndëve të caktuara në televizion dhe aktiviteteve të tjera në shkollë. Televizioni apo ekrani i kompjuterit nuk e zëvendëson marrëdhënien e mësimdhënies në realitetin e prekshëm me mësuesin. Kjo nuk është diçka që e bëjmë thjesht ne. Kjo është përpjekje e njëjtë si vendet e tjera. Ata kanë shtuar shumë forcat që ta ofrojnë mësimin jo vetëm online por edhe nëpërmjet televizionit. Ne na jep një frymëmarrje të re në procesin e mësimdhënies. Do të jetë. Do të shihen mundësitë për ta çuar më tutje këtë kanal” – u shpreh Rama.

Gjithashtu kryeministri u bën thirrje mësuesve që të respektojnë të gjitha rregullat e higjienës dhe distancimit fizik të cilat do të shërbejnë si shembull që edhe nxënësit t’i ndjekin.

“Është një sfidë e tmerrshme që kjo ka. Kur kemi parasysh moshat dhe atyre fëmijëve më të vegjël tu imponojmë të kundërtën me ato se çfarë i kemi mësuar deri tani që të socializohen me miqtë. Tani duhet tu themi që të mos takohen me njëri-tjetrin. Është një sfidë psikologjike për mësuesit vetë. Nuk është një eksperiment javor. Është një mënyrë e re e të komunikuarit në shkolla. Janë mësuesit që duhet ta implementojnë vetë këtë. Duhet që ata vetë mos t’i shkelin rregullat e higjienës dhe distancimit social” – deklaroi kryeministri.

Mësimi do të fillojë më 14 shtator ndërkohë që qeveria ka hartuar 3 skenarë për zhvillimin e procesit.

Mësimi do të zhvillohet me 3-4 turne ose online ndërsa orët do të jenë 30 minutëshe.

On the eve of the start of the new school year, Prime Minister Rama promises an increase in salaries for teachers and the establishment of a merit system with financial rewards for the most distinguished.

On the eve of the start of the new school year, Prime Minister Rama promises an increase in salaries for teachers and the establishment of a merit system with financial rewards for the most distinguished.

He says this system will be ready over the next year where every teacher will pass and be evaluated on their professionalism.

“We are thinking of a teacher evaluation system that we are analyzing and from next school year you will be ready where the best teachers will have to be evaluated financially differently. For all teachers we want to do the same as for doctors. salaries increase “- said Rama.

Evaluating the successful closure of online and television lessons, Rama said that this will continue to be an integral part of the process during this season.

Prime Minister Rama said that this does not replace teaching in the classroom but will enable students in remote areas to watch lessons through television.

“We selected the best teachers in all of Albania. I am glad that today we have completed this great effort. We are able to offer an alternative way of learning, especially in today’s conditions where the learning process is challenged by coronavirus and efforts. We know that opening up increases the possibility of an increase in the number of infected people. that the channel has a great value not only because of this situation but has a great value in the opportunity given to every student in Albania to do a double verification of the lesson he has received and attend the lesson with another teacher This will challenge other teachers who teach in schools.

This is the first direction the canal will bring great benefit. With this channel we will ease the burden on families in the most remote areas. The system itself under the direction of the ministry will begin to adapt by sharing certain subjects on television and other school activities. Television or computer screen does not replace the teaching relationship in tangible reality with the teacher. This is not something we just do. This is the same effort as other countries. They have greatly increased the power to provide instruction not only online but also through television. It gives us a new lease of life in the teaching process. Will be. “Opportunities will be seen to take this channel further,” Rama said.

The Prime Minister also calls on teachers to respect all the rules of hygiene and physical distancing which will serve as an example for students to follow.

“It’s a terrible challenge that this has. When we consider the ages and those younger children to impose the opposite of what we have taught so far to socialize with friends. Now we have to tell them not to meet each other. It’s a psychological challenge for the teachers themselves.It’s not a weekly experiment.It’s a new way of communicating in schools.It’s the teachers who have to implement this themselves.They themselves should not violate the rules of hygiene and distance social “- declared the Prime Minister.

The lesson will start on September 14 while the government has drafted 3 scenarios for the development of the process.

The lesson will take place in 3-4 shifts or online while the lessons will be 30 minutes.