Renditja e aplikantëve në programet e studimit sipas fakulteteve në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”.

Për tu njohur me renditjen e fazës së parë ju lutem klikoni në linkun e mëposhtëm:

https://www.uniel.edu.al/njoftime-uniel

Ranking of applicants in study programs by faculties at the University of Elbasan “Aleksandër Xhuvani”.

To get acquainted with the ranking of the first phase please click on the following link:

https://www.uniel.edu.al/njoftime-uniel