Mund të duket shumë e rrallë në ditët e sotme, por është e vërtetë. Një nënë e re nga fshati Fierzë i Tropojës ka lindur plot 7 fëmijë.

Në një lidhje me Skype për ‘ABC e Mëngjesit’, Ajlin ka treguar historinë e saj, ku ndryshe nga çfarë mund të mendohej për të lodhja nuk është një pengesë.

Ajo është shprehur se fillimisht të gjithë mendojnë se ajo ka qenë në kërkim të një djali, por jo pasi fëmijët kanë lindur gjashtë të parët binjakë.

“Të gjithë binjakë, përveç të voglës. Është një bekim nga Perëndia dhe nuk e kemi ndjerë lodhjen. Djalin e kam të parin dhe kam më pas gjashtë vajza. Të gjithë mendojnë se kam qenë në kërkim të një djali, por jo.

Duhet thjesht mirëkuptim. Të tjerët janë luks dhe jo lodhjes. Ne jetojmë në Fierzë të Tropojës. Zakonisht kemi shumë impenjime në karrierë si unë dhe bashkëshorti. Ndodh që vajzat binjake flen bashkë dhe thonë mami do fle unë me ty, unë me ty. Po me rëndësi ka që zgjohemi bashkë”, rrëfeu nëna e buzëqeshur.

It may seem very rare nowadays, but it is true. A young mother from the village of Fierzë in Tropoja has given birth to 7 children.

In a Skype connection for ‘ABC of the Morning’, Aileen has told her story, where contrary to what might be thought of her fatigue is not a hindrance.

She has expressed that at first everyone thinks she has been looking for a son, but not after the children have given birth to the first six twins.

“All twins, except the little one. It is a blessing from God and we have not felt tired. I have my son first and then I have six daughters. Everyone thinks I was looking for a boy, but no.

It just takes understanding. Others are luxury and not fatigue. We live in Fierza, Tropoja. We usually have a lot of career commitments like me and my husband. It happens that the twin girls sleep together and say mom will sleep with you, I with you. “But it is important that we wake up together”, confessed the smiling mother.