Ngjarja që shkaktoi dhe ekzekutimi i tij nga forcat RENEA, bëri bujë të madhe jo vetëm në qytet, por edhe në media. Lefter Zhidru ishte 71-vjeçari, ish-ushtarak, i cili përveçse futi veten e vet në “mesele”, ngatërroi dhe të shoqen me vajzën. Ish-bashkëshortja e 71-vjeçarit rrëfehet për herë të parë. Floresha Zhidru në studion e emisionin ‘Pa gjurmë’ rrëfen live detaje mbi ngjarjen e 24 shtatorit, ndërsa dëshmon për arsenalin e armëve të gjetura në banesë. E kontaktuar nga stafi i emisionit, ajo mbërriti në studio bashkë me vajzën 13-vjecare. Ajo zbulon shkakun e vërtetë pse kjo ngjarje përfundoi në tragjedi për familjen e tyre.

Bashkëshortja rrëfen:

Pershendetje Odeta! Une jam Floresha Zhidru, bashkeshortja e të ndjerit Lefter Zhidru. Dua të raportoj për sa janë dhënë në media, besoj se mediat i marrin informatat nga policia.Së pari, është thënë nga mediat se unë, bashkëshortja, e kam denoncuar për dhunë në familje. Kjo është gënjeshtër me bisht, për arsye se denoncimi ka qënë për një konflikt të çastit. Ai nuk ka perdorur asnjëherë dhunë ndaj meje dhe sidomos ndaj vajzës me të cilën ka patur marrëdhënie të ngushta dhe të shkëlqyera. Flitet nga media që unë kam qënë e ndarë nga bashkëshorti që prej një viti, ndërsa unë jam ndarë nga ai më 24.09.2020 kur ai u vra nga policia. Është raportuar se bashkëshorti im ka punuar në uzinen e Mjekësit. Gënjeshtër! Kjo uzinë ka dokumentacion shtetëror që ju mund ta verifikoni. Është thënë se bashkëshorti im ka patur lidhje me bandën kriminale të Lushnjës dhe të Elbasanit. Të verifikohet, por kjo është e pavërtetë. Thuhet se vajza ime ka kontaktuar me babain dhe i ka bërë lutje për dorëzim. Kjo është kerkuar nga ana ime por policia nuk pranoi që vajza të komunikonte me babain. Është raportuar se djali i Lefterit nga martesa e dytë ka komunikuar me babain për vetëdorëzim. Nuk është e vërtetë. Është folur në media që unë kam qënë në djeni për armën që kishte bashkëshorti im, por unë në fakt nuk dija asgjë në lidhje me armën. Shkaktarët e gjithë kësaj ngjarjeje janë banorët e pallatit, ku me njërin prej tyre jemi ne proces gjygjsor. Ai është Arjan Kalemaj. Kemi 6 vite në proces gjyqësor me të, ku çështja është zvarritur deri më sot. Nga të gjitha keto padrejtësi që iu bënë, Lefteri arriti të bëhej agresiv. Ky është shkaku qe kjo ngjarje perfundoi në tragjedi në familjen time. Në nuk kemi pasur kurrë dijeni se ka pasur armë, se di nga kanë Absolutisht nuk kemi ditur asgjë, im shoq ka pasur materialet e veta në një dhomë. Burri im ka qenë tepër i fryrë nga shteti se nuk lanë gjë pa i bërë dhe arriti deri këtu. Materialet e punës i sistemoi në një dhomë dhe nuk e dimë se çfarë kishte aty. Lefteri merrej me makinat bujqësore. Ne pastronim dhomën po gjithçka shihnim ishin hekura, gjëra të rënda, jo armë. Ishim mjete të rënda.
Ndërkohë ka rrëfyer për të atin e saj edhe vajza e tij. Ajo ka thënë se babai nuk e ka dhunuar as atë as të ëmën dhe të gjitha janë gënjeshtra. Gjithashtu 14-vjeçarja tha se ishte ajo që e thirri policinë ditën e ngjarjes. Së bashku me të ëmën, ajo thotë se dolën nga banesa për ta lënë Lefterin që të qetësohet.

Ajo tha:

Unë kam qenë shumë e lidhur me babin. Nuk kishte cfarë na ndante. Nuk më bërtiste dhe nuk më qortonte. Atë ditë dhe me mua ishte agresiv por nuk më thoshte gjë. Shikime bërtitje. Ishte ndryshe në fytyrë. Babi sa vinte dhe bëhej më shumë agresiv. Mora çelsin dhe hap derën Duke nxituar i thashë dhe mamit dil dhe ti. Babi të qetësohet e ta lëmë me kaq. Në media është thënë që ai na dhunonte. Nuk mund ta mendoja që babi të kishte armë. Nuk më dhunonte. Ai për mua jepte jetën.
Bashkëshortja vijon të thotë së Lefteri ditën e ngjarjes shkoi në Tiranë për të marrë materiale pune dhe kur ishte kthyer ishte tepër agresiv. Ajo shpjegoi se gjithçka shkonte normalisht dhe se bashkëshorti nuk ishte i dhunshëm, madje duke u shprehur se nuk e kishte denoncuar kurrë për dhunë. Floresha thotë se bashkëshorti u nis për në Tiranë për të marrë materiale për punën e tij por kur u kthye në shtëpi ishte shumë i tensionuar.

Floresha vijoi të shpjegonte:

Në orët e para të mëngjesit u ngritëm dhe vajza niset në shkollë. Ikin bashkë me burrin në punën e tyre. Në Tiranë merr materiale për punën dhe kthehet në shtëpi i tensionuar. Vajza vjen përpara. Nuk ishte parë kurrë në atë gjendje. Nuk mora vesh nga ai. Tensioni i komshinjve. Ora 12 erdhi në shtëpi. Mos më fol më thoshte. Shkaku vetëm i gjyqit. Ishte përmendur gjyqi. Me komshinjtë. Kjo ka ardhur nga gjyqet zvarritjet. Kjo diskutohej për natë. Si zvarritet çështja. Elbasani pushohet çështja në anën time nga Enkelejda Kapedani. Vazhdoi agresivitetin e vetë. Vajza doli jashtë e para. Mami dil jashtë. Dolëm jashtë dhe kjo ishte e gjitha vetëm që të qetësoheshim. Policinë e njoftoi vajza.

The event that caused and his execution by RENEA forces, caused a great commotion not only in the city, but also in the media. Lefter Zhidru was a 71-year-old ex-military man who, in addition to putting himself in “trouble”, also confused his wife and daughter. The 71-year-old’s ex-wife confesses for the first time. Floresha Zhidru in the studio of the show ‘Pa gjurmë’ tells live details about the event of September 24, while testifying about the arsenal of weapons found in the apartment. Contacted by the show staff, she arrived at the studio with her 13-year-old daughter. She reveals the real reason why this event ended in tragedy for their family.

The wife confesses:

Hello Odeta! I am Floresha Zhidru, the wife of the late Lefter Zhidru. I want to report on what has been reported in the media, I believe that the media receive information from the police. First, it has been said by the media that I, my wife, have reported her for domestic violence. This is a lie with a tail, because the denunciation was for an instant conflict. He has never used violence against me and especially against the girl with whom he has had a close and excellent relationship. It is rumored by the media that I have been separated from my husband for a year, while I was separated from him on 24.09.2020 when he was killed by the police. It has been reported that my husband worked at the Doctor plant. Lie! This plant has state documentation that you can verify. It is said that my husband had connections with the criminal gang in Lushnja and Elbasan. To be verified, but this is untrue. It is said that my daughter contacted the father and begged him to surrender. This was requested by me but the police refused to allow the girl to communicate with the father. It is reported that Lefter’s son from the second marriage has communicated with the father for surrender. It’s not true. There has been talk in the media that I was aware of the gun my husband had, but I actually knew nothing about the gun. The causes of all this event are the inhabitants of the palace, where with one of them we are in court. He is Arjan Kalemaj. We have 6 years in litigation with him, where the case has been dragged on until today. From all these injustices done to him, Lefter managed to become aggressive. This is why this event ended in tragedy in my family. We never knew there were guns, I know where they came from Absolutely we knew nothing, my husband had his own materials in a room. My husband has been so inflated by the state that he left nothing unattended and got this far. He arranged the work materials in a room and we do not know what was there. Lefteri dealt with agricultural machinery. We cleaned the room but all we saw were irons, heavy things, not guns. We were heavy tools.
Meanwhile, his daughter also confessed to her father. She has said that the father did not rape either him or the mother and it is all lies. The 14-year-old also said that she was the one who called the police on the day of the event. Together with her mother, she says they left the apartment to let Lefter calm down.

She said:

I was very attached to Dad. There was nothing separating us. He did not shout at me or scold me. That day he was aggressive with me but he did not say anything to me. Screaming views. It was different on the face. Dad was coming and getting more aggressive. I took the key and opened the door. I hurriedly told my mom to come out too. Dad calm down and leave it at that. The media has said that he raped us. I could not imagine Dad having a gun. He did not rape me. He gave his life for me.
The wife goes on to say that Lefteri went to Tirana on the day of the event to get work materials and when he returned he was very aggressive. She explained that everything was going normally and that her husband was not violent, even stating that he had never denounced her for violence. Floresha says that her husband left for Tirana to get materials for his work but when he returned home he was very tense.

Floresha went on to explain:

In the early hours of the morning we got up and the girl left for school. They run away with their husbands to their work. In Tirana he receives materials for work and returns home tense. The girl comes forward. It had never been seen in that condition. I did not hear from him. Neighbor tension. 12 o’clock came home. Do not talk to me he told me. The only cause of the trial. The trial was mentioned. With neighbors. This has come from procrastination trials. This was discussed overnight. How the issue drags on. Elbasan dismisses the case on my side by Enkelejda Kapedani. He continued his aggressiveness. The girl came out first. Mom goes out. We went outside and that was all just to calm down. The girl informed the police.