Studime të shumta po bëhen për njerëzit që luftojnë për të rimarrë ndjenjën e tyre të nuhatjes pasi janë sëmurë me Covid. Studiuesit sugjerojnë që njerëzit t’i nënshtrohen “trajnimit të nuhatjes” në vend që të trajtohen me steroid.

Ky është një proces që përfshin nuhatjen e aromave të ndryshme gjatë disa muajve për të rikualifikuar trurin për të njohur erëra të ndryshme.

Një grup ekspertësh ndërkombëtarë thonë se trajnimi për nuhatjen është shumë i thjeshtë dhe i lirë, ndryshe nga steroidet, që kanë efekte anësore të mundshme.

Humbja e nuhatjes është një nga simptomat kryesore të infektimit me koronavirus, së bashku me ethe dhe një kollë të vazhdueshme.

Në shumicën e rasteve, humbja e nuhatjes do të kthehet relativisht shpejt pasi të keni kaluar sëmundjen. Por rreth 1 në 5 njerëz raportojnë se ende kanë probleme edhe pas 8 javësh pasi janë sëmurë.

Një trajtim që është përshkruar nga mjekët është një kurs ilaçesh të njohur si kortikosteroide, të cilat ulin inflamacionin në trup dhe përdoren tashmë për të trajtuar gjendje të tilla si astma.

Por Prof. Carl Philpott, nga Shkolla e Mjekësisë Norwich e Universitetit të Anglisë Lindore, i cili ishte pjesë e ekipit që shqyrtonte provat aktuale, tha se kishte shumë pak për të sugjeruar që kortikosteroidet do të ndihmonin në rikuperimin e nuhatjes.

“Dhe për shkak se ato kanë efekte anësore të mundshme, këshilla jonë është që ato nuk duhet të përshkruhen si një trajtim për humbjen e erës post-virale”, tha ai.

Efektet anësore të steroideve përfshijnë mbajtjen e lëngjeve, presionin e lartë të gjakut dhe problemet me ndryshimet e humorit dhe sjelljen.

Në vend të kësaj, studiuesit sugjerojnë “trajnimin e nuhatjes”. Kjo përfshin nuhatjen e katër gjërave që kanë një erë të veçantë, lehtësisht të identifikueshme dhe të njohur. Për shembull, portokall, nenexhik, hudhër ose kafe. Nuhatini dy herë në ditë për disa muaj.

Prof Philpott tha se, studimi tregon se 90% e njerëzve e rikuperojnë plotësisht nuhatjen e tyre pas gjashtë muajsh.

Nëse nuk kthehet, ai thotë se “trajnimi për nuhatjen” ndihmon në rikualifikimin e rrugëve të nuhatjes së trurit për të njohur erëra të ndryshme. “Ai synon të ndihmojë rimëkëmbjen bazuar në neuroplasticitetin; aftësia e trurit për të riorganizuar veten për të kompensuar një ndryshim ose dëmtim”, tha ai.

 

Numerous studies are being done on people struggling to regain their sense of smell after becoming ill with Covid. Researchers suggest that people undergo “olfactory training” instead of being treated with steroids.

This is a process that involves smelling different scents over several months to retrain the brain to recognize different smells.

A group of international experts say that olfactory training is very simple and inexpensive, unlike steroids, which have potential side effects.

Loss of smell is one of the main symptoms of coronavirus infection, along with fever and a persistent cough.

In most cases, the loss of smell will return relatively quickly after you have passed the disease. But about 1 in 5 people report that they still have problems even after 8 weeks after getting sick.

One treatment that is prescribed by doctors is a course of medicines known as corticosteroids, which reduce inflammation in the body and are already used to treat conditions such as asthma.

For Prof. Carl Philpott, from Norwich School of Medicine at the University of East Anglia, who was part of the team reviewing the current evidence, said there was very little to suggest that corticosteroids would help with olfactory recovery.

“And because they have potential side effects, our advice is that they should not be described as a treatment for post-viral odor loss,” he said.

Steroid side effects include fluid retention, high blood pressure, and problems with mood and behavior changes.

Instead, researchers suggest “olfactory training.” This includes smelling four things that have a distinctive, easily identifiable and recognizable smell. For example, oranges, mint, garlic or coffee. Sniff twice a day for several months.

Prof Philpott said that, the study shows that 90% of people fully recover their sense of smell after six months.

If he does not return, he says that “olfactory training” helps to retrain the olfactory pathways of the brain to recognize different odors. “It aims to aid recovery based on neuroplasticity; “the brain’s ability to reorganize itself to compensate for a change or damage,” he said.