Mjeku Edvin Prifti ka depozituar një kërkesë në GJKKO ku kërkon që t’i kthehen paratë e seksuestruara në banesë pasi janë të bashkëshortes së tij. Më tej ai gjithashtu jep dhe argument mbi pasurinë e tij.

Në kërkesën drejtuar Gjykatës Kundër Korrupsionit të Organizuar, mjeku Edvin Prifti kërkon që të rrëzohet vendimi i 13 shkurtit. Ndërsa kërkon që të kontrollohet paligjshmëria e kontrollit të zyrës dhe banesës së tij.

“T’i kthehen zj. Enida Prifti të hollat e sekuestruara në cantën e të hetuarit dhe në banesë, sepse nuk janë prova material ose sende që lidhen me veprat penale për të cilat ai hetohet, por pjesërisht pasuri e ligjshme që buron nga një marrëdhënie juridike civile dhe, diferenca eventuale, kursime familjare, për të cilat nuk ka pengesë ligjore të mbahen në banesë.”, shkruhet në kërkesën e mjekut Prifti drejtuar GJKKO-së.

Në kërkesën e tij Prifti gjithashtu shpjegon dhe oriogjinën e të ardhurave të sekuestruara. Sipas tij të ardhurat e sekuestruara ishin të ligjshme dhe i përkisnin bashkëshortes së tij, Enida Prifti dhe ishin trashëgimi nga babai i saj. Kjo gjë mund të vërtetohet pasi në cërfitikatën e pronësisë rezulton se prona ndodhet në Priskë të Madhe dhe prona njihet me emrin ‘Kompleksi Triada’.

Ai sqaron se prona u është shitur më datë 23 dhjetor 2020, Albana Hoxha dhe Kreshnik Sinani të cilët kanë blerë pronën me një shumë prej 350 mijë euro kesh pasi ata kishin bërë këtë zgjedhje.

Kujtojmë se Gjykata ka dhënë masën e sigurisë ‘arrest me burg’ për mjekun Edvin Prifti, ndërsa ky i fundit nuk mundi të dilte nga sallat e GJKKO-së pasi iu vendosën prangat dhe është dërguar për në ambientet e burgut 313 në Tiranë.

Mjeku e paralajmëroi arrestimin e tij para se të priste vendimin e gjykatës duke hedhur dyshime se kjo masë do të jepej pas një ‘urdhri’ të dhënë dhe nga vetë kryeministri Rama vetëm pak orë më parë në një takim live me qytetarë të Tiranës (lexo).

Gjithashtu ai aludoi se kjo ishte pjesë e sulmeve ndaj zërave opozitarë në prag të fushatës zgjedhore (lexo).

Procedimi i mjekut Prifti nisi pas një urdhri të SPAK u kontrollua banesa e tij dhe ku u gjetën 250 mijë euro dhe 16 milionë lekë.

Doctor Edvin Prifti has filed a request with the GJKKO where he demands that the money seized in the apartment be returned to him because it belongs to his wife. He also gives an argument about his wealth.

In the request addressed to the Court Against Organized Corruption, doctor Edvin Prifti requests that the February 13 decision be overturned. While requesting that the illegality of the control of the office and his apartment be checked.

“To return to Ms. Enida Prifti, the money seized in the investigator’s bag and in the apartment, because it is not material evidence or items related to the criminal offenses for which he is being investigated, but partly legal property arising from a civil legal relationship and, eventual difference, family savings, for which there is no legal obstacle to be kept in the apartment. ”, it is written in the request of doctor Prifti addressed to GJKKO.

In his request the Priest also explains the origin of the seized income. According to him, the seized income was legal and belonged to his wife, Enida Prifti, and was inherited from her father. This can be verified because in the ownership certificate it turns out that the property is located in Priska e Madhe and the property is known as ‘Triada Complex’.

He explains that the property was sold on December 23, 2020 to Albana Hoxha and Kreshnik Sinani who bought the property with a sum of 350 thousand euros in cash after they had made this choice.

We recall that the Court has given the security measure ‘prison arrest’ for the doctor Edvin Prifti, while the latter could not leave the halls of the GJKKO after his handcuffs were placed and he was sent to the premises of Prison 313 in Tirana.

The doctor warned of his arrest before awaiting the court decision, casting doubt that this measure would be given after an ‘order’ given by Prime Minister Rama himself just a few hours ago in a live meeting with citizens of Tirana (read) .

He also alluded to the fact that this was part of the attacks on opposition voices on the eve of the election campaign (read).

The proceedings of the doctor Prifti started after an order of SPAK, his apartment was searched and where 250 thousand euros and 16 million ALL were found.