Duke filluar nga viti 2021, Bashkimi Evropian do të prezantojë një sistem të ri vizash për udhëtarët që dëshirojnë të shkojnë në vendet e Shengenit. Ky program, i quajtur ETIAS, ose Sistemi Elektronik i Informacionit dhe Autorizimit të Udhëtimit, ka për qëllim filtrimin e udhëtarëve që vijnë nga vendet e tjera si një përgjigje për të siguruar kufijtë Evropianë.

Programi ETIAS u mendua në vitin 2016 dhe u deshën katër vjet për t’u zhvilluar. Duke filluar nga viti 2021, të gjithë udhëtarët shqiptarë do të duhet të kenë një ETIAS për Qytetarët Shqiptarë nëse dëshirojnë të vizitojnë një vend të Shengenit. ETIAS është e vlefshme për kufijtë tokësorë, ajrorë dhe detarë, si dhe për udhëtarët të cilët do të kalojnë vetëm përmes vendeve të Shengenit gjatë rrugës për në destinacionin e tyre përfundimtar.

A kanë të drejtë shtetasit shqiptarë për të aplikuar për heqjen e vizës ETIAS?

Po, shtetasit shqiptarë kanë të drejtë të aplikojnë për heqjen e vizës ETIAS .

Shqiptarët do të duhet të marrin një ETIAS nëse dëshirojnë të udhëtojnë në vendet e Zonës Shengen , e cila përfshin fqinjë të tillë si Greqia, Italia, etj. Një listë e plotë e vendeve që udhëtarët mund të hyjnë me heqjen dorë nga ETIAS mund të gjenden këtu.

Procesi për marrjen e një ETIAS për Qytetarët Shqiptarë është shumë i thjeshtë dhe i shpejtë. Aplikantëve do t’ju duhet vetëm rreth 15 minuta nga koha e tyre për të përfunduar aplikimin, gjë që mund të bëhet nga çdo smartphone, kompjuter ose tablet që është i lidhur me internet. Rezultati zakonisht dërgohet menjëherë në adresën e postës elektronike të aplikantit.

Çfarë dokumentesh i duhen shqiptarëve për të marrë ETIAS?

Ekzistojnë vetëm një pjesë e vogël e Kërkesave të ETIAS për Qytetarët Shqiptarë. Ato përfshijnë:

Një pasaportë të vlefshme shqiptare . Kjo pasaportë duhet të jetë e vlefshme për të paktën tre muaj nga data kur udhëtari planifikon të hyjë në zonën Shengen. Nëse pasaportave ju kanë mbetur më pak se tre muaj, rekomandohet që të merret një pasaportë të re përpara aplikimit për ETIAS.

Një formë e vlefshme pagese për të paguar tarifën e aplikimit, bëhet me kartë krediti ose debiti.Një adresë emaili për të marrë njoftime në lidhje me statusin e ETIAS të aplikuesit. Sapo të plotësohen të gjitha këto kërkesa, udhëtarët mund të vazhdojnë me aplikimin e tyre ETIAS.

Procesi i Aplikimit ETIAS për Qytetarët Shqiptarë

Aplikimi ‘ETIAS’ për Qytetarët Shqiptarë është i thjeshtë dhe zgjat më pak se 15 minuta. Aplikimi do t’u kërkojë udhëtarëve disa detaje personale, duke përfshirë edhe:

-Emri i plotë; -Data e lindjes; -Gjinia; -Kombësia; -Informacion për pasaportën (Numri, data e lëshimit, data e skadimit); -Informacioni i kontaktit (adresa e shtëpisë, numri i telefonit); -Adresa e emailit.

Do të ketë gjithashtu një seksion që kërkon nga aplikacionet për detajet e udhëtimit, përfshirë pikën e pritshme të hyrjes në Zonën Shengen, si dhe një itinerar të thjeshtë të planeve të tyre të udhëtimit. Udhëtarët gjithashtu do të duhet t’u përgjigjen disa pyetjeve në lidhje me shëndetin dhe sigurinë e tyre, siç janë të dhënat e tyre kriminale.

Ne i këshillojmë të gjithë aplikantët t’u përgjigjen këtyre pyetjeve sa më vërtetësisht që të jetë e mundur, pasi çdo informacion në formularin e aplikimit do të kontrollohet ndaj bazave të të dhënave evropiane të sigurisë, siç janë Interpol dhe Europol. Po kështu, ne i këshillojmë të gjithë aplikantët të kalojnë në aplikimin e tyre të përfunduar dhe të kontrollojnë dyfish për të siguruar që gjithçka është e saktë.

Nëse aplikanti zbulohet se ka shkruar informacion të pasaktë ose mashtrues, autoritetet e ETIAS kanë të drejtë të refuzojnë aplikimin. Në këtë rast, aplikanti mund të ri-aplikojë duke përdorur informacionin e saktë.

Në fund të procesit, udhëtarëve do t’u kërkohet të paguajnë një tarifë aplikimi në mënyrë që të paraqesin formularin e tyre. Aplikantët mund ta bëjnë këtë duke paguar me një kartë debiti ose krediti të vlefshme.

Udhëtarëve u rekomandohet të shtypin një kopje të autorizimit të tyre ‘ETIAS’ në mënyrë që ata t’ia paraqesin atë oficerëve të imigracionit kur hyjnë në vend. Udhëtarët shqiptarë mund të përdorin autorizimin e tyre ‘ETIAS’ për qëllimet e vetme të turizmit dhe biznesit. Kjo do të thotë që nuk është e mundur të përdoret ‘ETIAS’ për të punuar, prandaj aplikantët duhet të aplikojnë për një vizë tjetër nëse dëshirojnë ta bëjnë këtë.

Sa kohë duhet për të marrë ETIAS nga Shqipëria?

Megjithëse koha e përpunimit për të marrë një ETIAS për qytetarët shqiptarë është e menjëhershme, mund të zgjasë deri në 72 orë (tre ditë pune) në rast vonesash ose festash zyrtare.

ETIAS është e vlefshme për 3 vjet nga data e lëshimit. ETIAS u jep mbajtësve një qëndrim 90-ditor në zonën Shengen brenda çdo periudhe 180-ditore.

Starting in 2021, the European Union will introduce a new visa system for travelers wishing to go to Schengen countries. This program, called ETIAS, or the Electronic Travel Information and Authorization System, aims to filter travelers coming from other countries in response to securing European borders.

The ETIAS program was conceived in 2016 and took four years to develop. Starting in 2021, all Albanian travelers will need to have an ETIAS for Albanian Citizens if they wish to visit a Schengen country. ETIAS is valid for land, air and sea borders, as well as for travelers who will only cross Schengen countries on the way to their final destination.

Do Albanian citizens have the right to apply for the abolition of the ETIAS visa?

Yes, Albanian citizens have the right to apply for the abolition of the ETIAS visa.

Albanians will have to obtain an ETIAS if they wish to travel to Schengen countries, which includes neighbors such as Greece, Italy, etc. A full list of places travelers can enter by giving up ETIAS can be found here.

The process of obtaining an ETIAS for Albanian Citizens is very simple and fast. Applicants will only need about 15 minutes of their time to complete the application, which can be done from any smartphone, computer or tablet that is connected to the internet. The result is usually sent immediately to the applicant’s email address.

What documents do Albanians need to obtain ETIAS?

There are only a small part of the ETIAS Requirements for Albanian Citizens. They include:

A valid Albanian passport. This passport must be valid for at least three months from the date the traveler plans to enter the Schengen area. If you have less than three months left in your passport, it is recommended that you obtain a new passport before applying for ETIAS.

A valid form of payment to pay the application fee, is done by credit or debit card. An email address to receive notifications regarding the applicant’s ETIAS status. Once all of these requirements are met, travelers can proceed with their ETIAS application.

ETIAS Application Process for Albanian Citizens

The ‘ETIAS’ application for Albanian Citizens is simple and takes less than 15 minutes. The application will ask travelers for some personal details, including:

-Full name; -Date of birth; -Gender; -Nationality; -Passport information (Number, date of issue, expiration date); -Contact information (home address, telephone number); Email address.

There will also be a section requiring applications for travel details, including the expected entry point to the Schengen Area, as well as a simple itinerary of their travel plans. Travelers will also need to answer some questions about their health and safety, such as their criminal records.

We advise all applicants to answer these questions as truthfully as possible, as any information on the application form will be checked against European security databases, such as Interpol and Europol. Likewise, we advise all applicants to go through their completed application and double check to make sure everything is correct.

If the applicant is found to have written inaccurate or misleading information, the ETIAS authorities have the right to reject the application. In this case, the applicant can re-apply using the correct information.

At the end of the process, travelers will be required to pay an application fee in order to submit their form. Applicants can do this by paying with a valid debit or credit card.

Travelers are advised to print a copy of their ‘ETIAS’ authorization so that they can present it to immigration officers upon arrival. Albanian travelers can use their ‘ETIAS’ authorization for the sole purpose of tourism and business. This means that it is not possible to use ‘ETIAS’ to work, so applicants must apply for another visa if they wish to do so.

How long does it take to get ETIAS from Albania?

Although the processing time to obtain an ETIAS for Albanian citizens is immediate, it can take up to 72 hours (three working days) in case of delays or official holidays.

ETIAS is valid for 3 years from the date of issue. ETIAS gives holders a 90-day stay in the Schengen area within each 180-day period.