Kuvendi është duke shqyrtuar ndryshime të reja në Kodin Rrugore të Shqipërisë. Në draftin, i cili ka kaluar aktualisht për konsultim nga Ministria e Brendshme parashikohen një mori ndryshimesh, të cilat rrisin masën e gjobave për disa shkelje të rënda siç është tejkalimi i shpejtësisë, por edhe lehtësojnë drejtuesin e makinës për shkelje më të lehta.

Risia e këtyre ndryshimeve lidhet me faktin se çdo shofer që i ka ezauruar të 20 pikët e tij që ka në patentë, ai duhet t’i nënshtrohet një kursi një javor të patentës dhe më pas mund të rifutet në provimin e patentës. Kodi aktual parashikon vetëm rifutjen në provimin e patentës.

Ndryshimet synojnë që të mësojnë me rregullat sidomos shoferët e rij, për të cilët ka gjoba më të rënda sidomos në rastet e tejkalimit të shpejtësisë.

Kjo ka bërë që krahas gjobës, ligjvënësi të fokusohet edhe tek heqja e pikëve, gjë e cila penalizon më tepër shoferin.

Lexo edhe: Kodi Rrugor, propozohet ndryshimi i madh për drejtuesit e motoçikletave
Për shembull, në rast të konstatimit të shkeljeve të rënda, maksimumi i pikëve që mund të hiqen menjëherë është 15.

Përdorimi i celularit në makinë është bërë një problem i madh në rrugë, gjë e cila ka bërë që Ministria e Brendshme të propozojë dhjetëfishimin e gjobës minimale për këtë shkelje.

Kështu, nëse deri dje gjoba minimale për përdorimin e celularit në timon ishte 5 00 lekë, Ministria e Brendshme propozon që të bëhet 5 mijë lekë dhe maksimumi të shkojë deri në 15 mijë lekë.

Nëse konstatohet se një drejtues automjeti ka shkelur shpejtësinë e lejuar me më shumë se 40 km/h në mënyrë të përsëritur brenda dy vitesh, atij mund t’i hiqet patenta deri në 18 muaj.

Po ashtu, çdokush që sjell një makinë nga jashtë mund ta mbajë atë me targa të huaja vetëm një vit, më pas përveç se gjobitet me 20 000 lekë, autoritetet i sekuestrojnë makinën, shkruan abcnews.al.

Lexo edhe: Shumëfishohet gjoba për ata që kapen pa rrip sigurimi, e pëson edhe shoferi nëse nuk disiplinon pasagjerët
Propozohet ndërkohë ulja e gjobës maksimale për shkelje të shpejtësisë së lejuar me 10 km/h nga 6 mijë lekë në 4 mijë lekë.

Kodi i ri synon edhe të rrisë gjobat për neglizhentët ndaj rripit të sigurimit duke i mëshuar më shumë fajit individual. Kështu, nëse dikush kapet pa rrip sigurimi në makinë, qoftë ky pasagjer, ai gjobitet nga 5 deri në 15 mijë, por tani, parashikohet gjobë shtesë edhe për shoferin. Ky i fundit duhet të paguajë një gjobë nga 1 mijë deri në 3 mijë lekë krahas pasagjerit.

NDRYSHIMET

Drejtimi i makinës pa patentë

ËSHTË
11. Cilido, që drejton një mjet me lejedrejtimi apo me certifikatë
të aftësisë profesionale që i ka kaluar afati i vlefshmërisë, dënohet me masë administrative me gjobë nga dhjetë mijë deri në dyzet mijë lekë.
Për këto shkelje zbatohet edhe masa administrative plotësuese e
tërheqjes së lejedrejtimit.

PROPOZOHET
Neni 10
Në nenin 124, në pikën 11, fjalët “deri në dyzet mijë lekë” zëvendësohen me “deri në pesëmbëdhjetë mijë lekë”.

Humbja e të 20 pikëve në patentë

ËSHTË

6. Me humbjen totale të pikëve, mbajtësi i lejedrejtimit duhet t’i nënshtrohet një provimi të kualifikimit teknik të përmendur në nenin 128 të këtij Kodi.

Të njëjtit provim duhet t’i nënshtrohet mbajtësi i lejedrejtimit, i cili pas njoftimit të shkeljes së parë, që përfshin një humbje prej të paktën pesë pikësh, kryen edhe dy shkelje të tjera.

brenda dymbëdhjetë muajve nga data e shkeljes së parë, që kanë të
bëjnë me shkurtim të paktën prej pesë pikësh secila.

Në rast se mbajtësi i lejedrejtimit nuk fiton provimin e kualifikimit brenda
tridhjetë ditëve nga data kur i lind ky detyrim, organi epror i agjentit verifikues me t’u njoftuar nga regjistri kombëtar, procedon për tërheqjen dhe ruajtjen e dokumentit të lejedrejtimit.

Kur mbajtësi i lejedrejtimit fiton provimin e kualifikimit, sasia e pikëve, e shënuar në regjistrin kombëtar të personave të aftësuar për drejtimin e mjeteve, i shkon në njëzet pikë dhe i kthehet leja e drejtimit të pezulluar

PROPOZOHET

Me humbjen totale të pikëve, mbajtësi i lejedrejtimit ndjek një kurs një javor pranë autoshkollave të licencuara. Në përfundim të këtij kursi, drejtuesi i mjetit i nënshtrohet provimit të kualifikimit teknik, sipas nenit 128 të këtij Kodi dhe akteve të tjera normative në fuqi.

Qarkullimi me targa të huaja
ËSHTË

1. Automjetet, motomjetet dhe rimorkiot e regjistruara në një
shtet të huaj dhe që i kanë kryer formalitetet doganore, kur këto janë të parashikuara, lejohet të qarkullojnë në Shqipëri për një periudhë maksimale njëvjeçare, në bazë të dokumenteve të regjistrimit të shtetit të origjinës dhe lejes ndërkombëtare të qarkullimit.

5. Cilido që shkel dispozitat e pikës 1, ndëshkohet me masë
administrative me gjobë nga pesë mijë deri në njëzet mijë lekë.

PROPOZOHET

1. Automjetet, motomjetet dhe rimorkiot e regjistruara në një
shtet të huaj dhe që i kanë kryer formalitetet doganore, kur këto janë të parashikuara, lejohet të qarkullojnë në Shqipëri për një periudhë maksimale njëvjeçare, në bazë të dokumenteve të regjistrimit të shtetit të origjinës dhe lejes ndërkombëtare të qarkullimit.

5. Cilido që shkel dispozitat e pikës 1, ndëshkohet me masë
administrative me gjobë nga pesë mijë deri në njëzet mijë lekë “si dhe zbatohet masa administrative plotësuese e konfiskimit të mjetit”.

Tejkalimi i shpejtësisë lejuar më shumë se 10 deri në 20 km/h

ËSHTË

8. Cilido, që tejkalon kufijtë e shpejtësisë me më shumë se 10
km/orë dhe jo me më shumë se 20 km/orë, ndëshkohet me masë
administrative, me gjobë nga dy mijë deri në gjashtë mijë lekë.

PROPOZOHET
“8. Kushdo që tejkalon kufijtë maksimalë të shpejtësisë me më shumë se 10 km/orë dhe jo më shumë se 30 km/orë, ndëshkohet me masë administrative me gjobë, nga dy mijë deri në katër mijë lekë”.

Tejkalimi i shpejtësisë lejuar më shumë se 40km/h

ISHTE
9. Cilido, që tejkalon kufijtë e shpejtësisë me më shumë se 20
km/orë, ndëshkohet me masë administrative, me gjobë nga pesë mijë
deri në pesëmbëdhjetë mijë lekë. Si pasojë e kësaj shkeljeje merret masa administrative plotësuese me pezullimin e lejedrejtimit nga deri në 3 muaj. Në qoftë se shkelja është kryer nga një drejtues mjeti, që e zotëron lejedrejtimin prej më pak se 3 vjetësh, pezullimi i lejedrejtimit bëhet për 3 deri në 6 muaj.

PROPOZOHET

“9. Kushdo tejkalon kufijtë maksimalë të shpejtësisë me më shumë se 30 km/orë por jo më shumë se 50 km/orë jashtë qendrave të banuara dhe më shumë se 20 km/orë, por jo më shumë se 40 km/orë në qendrat e banuara, ndëshkohet me masë administrative me gjobë, nga pesë mijë deri në pesëmbëdhjetë mijë lekë. Si pasojë e kësaj shkelje, aplikohet edhe masa administrative shtesë e pezullimit të lejes së drejtimit nga një deri në tre muaj, si dhe i heqjes së tre pikëve.

Përsëritja e shkeljes së tejkalimit të shpejtësisë brenda një viti

ËSHTË
12. Kur zotëruesi i një lejedrejtimi përsërit brenda një viti shkeljen e parashikuar në pikën 9, merret masa administrative plotësuese me pezullimin e lejedrejtimit nga 4 deri në 12 muaj.

PROPOZOHET

“12. Kur zotëruesi i lejedrejtimit, në një periudhë dy vjeçare, ka kryer shkelje të mëtejshme të paragrafit 9 dhe 9/1, lejedrejtimi ose i certifikata e aftësisë profesionale pezullohen nga tetë deri në tetëmbëdhjetë muaj.

Shtohet pika nr.13
“13. Zotëruesi i lejedrejtimit shqiptar, i cili në tri vitet e para të marrjes së lejedrejtimit tejkalon limitet e shpejtësisë së mjeteve të përcaktuara në këtë nen, ndëshkohet me masë administrative me gjobë, në dyfishin e vlerës së parashikuar në paragrafët e këtij neni. Shkelja e mësipërme përveç masës administrative me gjobë ndëshkohet edhe me masën plotësuese të pezullimit të lejedrejtimit për dyfishin e afatit të parashikuar në këtë nen të këtij Kodi”.

Shkelja e përparësisë
ËSHTË
10. Cilido, që shkel dispozitat e këtij neni, ndëshkohet me masë
administrative, me gjobë nga një mijë deri në tre mijë lekë.

PROPOZOHET
10. Cilido, që shkel dispozitat e këtij neni, ndëshkohet me masë
administrative, me gjobë nga 5 mijë deri në 8 mijë lekë.

Shtohet pika nr.12
10. Cilido, që shkel dispozitat e këtij neni, ndëshkohet me masë
administrative, me gjobë nga një mijë deri në tre mijë lekë.

Parakalimi i gabuar
ËSHTË

16. Cilido që nuk zbaton ndalimet e parakalimit, sipas pikave 9,
10, 11, 12 dhe 13 të këtij neni ndëshkohet me masë administrative
me gjobë nga një mijë deri në tre mijë lekë. Kur nuk zbatohen ndalimet e parakalimit, sipas pikës 14 të këtij neni, masa administrative është me gjobë nga dy mijë deri në gjashtë mijë lekë. Kur i njëjti subjekt kryen një nga shkeljet e përmendura në këtë pikë të paktën dy herë, në një periudhë prej dy vjetësh, në shkeljen e fundit merret masa administrative plotësuese për pezullimin e lejedrejtimit nga 3 në 6 muaj, ose nga 6 deri në 12 muaj, në rastin e ndalimit sipas pikës 14

PROPOZOHET

“16. Kushdo që nuk zbaton ndalimet e parakalimit, sipas pikave 9, 10, 11, 12 dhe 13 të këtij neni, ndëshkohet me masë administrative me gjobë, nga pesë mijë deri në dhjetë mijë lekë.

Kur nuk zbatohen ndalimet e parakalimit, sipas pikës 14 të këtij neni, masa administrative është me gjobë, nga dy mijë deri në gjashtë mijë lekë.

Kushdo që konstatohet me këtë shkelje dy herë brenda të njëjtit vit, ndëshkohet me dyfishin e masës së parashikuar në paragrafin 16 dhe i pezullohet leja e drejtimit për një muaj.”

Pas pikës 16, shtohet pika 17 me këtë përmbajtje:
“17. Në rast të verifikimit të një aksidenti me dëme materiale ku është identifikuar si shkelje parakalimi i gabuar, drejtuesi i mjetit fajtor për këtë shkelje ndëshkohet përveç masës administrative me gjobë sipas pikës 16, edhe me heqjen e 3 pikëve”.

Përdorimi i kaskës për drejtuesit e motorçikletave
ËSHTË
2. Cilido, që shkel dispozitat e këtij neni, ndëshkohet me masë
administrative, me gjobë nga pesëqind deri në një mijë e pesëqind
lekë. Kur shkeljen e kryen një pasagjer me moshë jomadhore,
përgjegjësinë e mban drejtuesi i mjetit.

PROPOZOHET

2. Cilido, që shkel dispozitat e këtij neni, ndëshkohet me masë
administrative, me gjobë nga 1 mijë deri në 3 mijë lekë. Kur shkeljen e kryen një pasagjer me moshë jomadhore,
përgjegjësinë e mban drejtuesi i mjetit.

Shtohet
“5. Drejtuesi i motomjeteve është i detyruar të bëhet i dallueshëm në trafik gjysmë ore pas perëndimit të diellit deri gjysmë ore para lindjes së diellit, duke mbajtur një jelek fosforeshent, karakteristikat e të cilit përcaktohen me udhëzim të ministrit për transportin.

Kushdo që nuk zbaton këtë detyrim ndëshkohet më masë administrative me gjobë, nga një mijë deri tre mijë lekë”.

Qarkullimi pa vendosur rripin e sigurimit

ËSHTË
8.Cilido që, ndonëse e përdor rripin e sigurisë, ndryshon a pengon
funksionimin normal të tij, ose e zëvendëson me një tip të
pahomologuar për mjetin ku është vendosur, ndëshkohet me masë
administrative me gjobë nga dyqind e pesëdhjetë deri në një mijë lekë.

PROPOZOHET

“8. Kushdo nuk përdor rripat e sigurisë dhe sistemet e fiksimit, ndëshkohet me masë administrative me gjobë, nga pesë mijë deri në pesëmbëdhjetë mijë lekë. Drejtuesi i mjetit ndëshkohet me masë administrative me gjobë, nga një mijë deri në tremijë lekë, nëse konstatohet se në mjetin që ai drejton ka pasagjerë që nuk kanë vendosur rripin e sigurimit.

Përdorimi i celularit në timon

ËSHTË
2. Është e ndaluar që drejtuesi i mjetit të përdorë gjatë lëvizjes aparatura radiotelefonike ose kufje zanore, me përjashtim të drejtuesve të mjeteve të Forcave të Armatosura dhe të policisë, si dhe të drejtuesve të caktuar për transportin e njerëzve për llogari të të tretëve.
Lejohet përdorimi i aparaturave zanore që nuk kërkojnë përdorimin e duarve për funksionimin e tyre.
3. Cilido, që shkel dispozitat e këtij neni, ndëshkohet me masë
administrative, me gjobë nga pesëqind deri në një mijë e pesëqind
lekë.

PROPOZOHET

1. Pika 2 ndryshohet me këtë përmbajtje:
“2. Është e ndaluar që drejtuesi i mjetit të përdorë gjatë lëvizjes mjete teknologjike të komunikimit dhe ndërveprimit, si aparatura radiotelefonike apo celulare, kufje zanore, me përjashtim të drejtuesve të mjeteve të Forcave të Armatosura dhe të policisë. Përdorimi i pajisjeve pa kufje ose kufje lejohet për sa kohë që drejtuesi i mjetit ka aftësi të përshtatshme dëgjimi në të dy veshët, të cilat nuk kërkojnë përdorimin e duarve për funksionimin e tyre”.
2. Në pikë 3, fjalët “nga pesëqind deri në një mijë e pesëqind lekë” zëvendësohen me fjalët “nga pesëmijë deri në pesëmbëdhjetë mijë lekë”.
3. Pas pikës 3, shtohet pika 4 me përmbajtjen si më poshtë:
“4. Në raste të përsëritjes së shkeljes së mësipërme 3 herë brenda të njëjtit vit, drejtuesit të mjetit i pezullohet leja e drejtimit 3 muaj dhe i hiqen 10 pikë”.

The Assembly is considering new amendments to the Road Code of Albania. The draft, which is currently being consulted by the Ministry of Interior, envisages a number of changes, which increase the amount of fines for some serious violations such as speeding, but also facilitate the driver for minor violations.

The novelty of these changes is related to the fact that any driver who has exhausted all 20 points he has on the license, he must undergo a one-week course of the license and can then be re-entered in the license exam. The current code only provides for re-entry into the patent examination.

The changes are intended to teach the rules especially young drivers, for whom there are heavier fines especially in cases of speeding.

This has made the legislator, in addition to the fine, focus on removing points, which penalizes the driver more.

Read also: Road Code, the big change is proposed for motorcycle drivers
For example, in case of serious violations, the maximum number of points that can be removed immediately is 15.

The use of mobile phones in the car has become a major problem on the road, which has led the Ministry of Interior to propose ten times the minimum fine for this violation.

Thus, if until yesterday the minimum fine for using a mobile phone at the wheel was 5 00 ALL, the Ministry of Interior proposes to make 5 thousand ALL and the maximum to go up to 15 thousand ALL.

If a driver is found to have repeatedly exceeded the speed limit of more than 40 km / h within two years, he or she may have his or her license revoked for up to 18 months.

Also, anyone who brings a car from abroad can keep it with foreign license plates for only one year, then in addition to being fined 20,000 ALL, the authorities seize the car, writes abcnews.al.

Read also: Fines are multiplied for those caught without a seat belt, the driver also suffers if he does not discipline passengers
In the meantime, it is proposed to reduce the maximum fine for violation of the allowed speed by 10 km / h from 6 thousand ALL to 4 thousand ALL.

The new code also aims to increase fines for negligence on the seat belt by placing more emphasis on individual guilt. Thus, if someone is caught without a seat belt in the car, be it a passenger, he is fined from 5 to 15 thousand, but now, an additional fine is provided for the driver. The latter must pay a fine from 1 thousand to 3 thousand ALL along with the passenger.

CHANGES

Driving without a license

IS
11. Anyone who drives a vehicle with a driving license or certificate
of professional ability that has exceeded the validity period, is punished with an administrative measure with a fine from ten thousand to forty thousand ALL.
For these violations is applied the additional administrative measure e
withdrawal of driving license.

PROPOSED
Article 10
In article 124, in point 11, the words “up to forty thousand lekë” are replaced with “up to fifteen thousand lekë”.

Loss of all 20 points on the patent

IS

6. With the total loss of points, the driving license holder must undergo a technical qualification exam referred to in Article 128 of this Code.

The same exam must be passed by the driving license holder, who after the notification of the first violation, which includes a loss of at least five points, commits two more violations.

within twelve months from the date of the first violation, which have to
make a cut of at least five points each.

In case the driving license holder does not pass the qualification exam inside
Thirty days from the date when this obligation arises, the superior body of the verifying agent, upon being notified by the national register, proceeds for the withdrawal and storage of the driving license document.

When the driving license holder passes the qualification exam, the amount of points, recorded in the national register of persons qualified to drive vehicles, goes to twenty points and the suspended driving license is returned.

PROPOSED

With the total loss of points, the driving license holder attends a one-week course at licensed driving schools. At the end of this course, the driver is subject to the technical qualification exam, according to article 128 of this Code and other normative acts in force.

Circulation with foreign license plates
IS

1. Vehicles, motor vehicles and trailers registered in a
foreign countries and who have completed customs formalities, when these are provided, are allowed to circulate in Albania for a maximum period of one year, based on the state registration documents of the country of origin and the international circulation permit.

5. Whoever violates the provisions of point 1, shall be punished in moderation
administrative with a fine from five thousand to twenty thousand ALL.

PROPOSED

1. Vehicles, motor vehicles and trailers registered in a
foreign countries and who have completed customs formalities, when these are provided, are allowed to circulate in Albania for a maximum period of one year, based on the state registration documents of the country of origin and the international circulation permit.

5. Whoever violates the provisions of point 1, shall be punished in moderation
administrative fine from five thousand to twenty thousand ALL “and the additional administrative measure of confiscation of the vehicle is applied”.

Speeding allowed more than 10 to 20 km / h

IS

8. Anyone exceeding the speed limit by more than 10
km / h and not more than 20 km / h, is punished with mass
administrative, with a fine from two thousand to six thousand ALL.

PROPOSED
“8. Anyone who exceeds the maximum speed limits by more than 10 km / h and not more than 30 km / h, is punished with an administrative measure with a fine, from two thousand to four thousand lekë ”.

Speeding allowed more than 40km / h

WAS
9. Anyone exceeding the speed limit by more than 20
km / hour, is punished with an administrative measure, with a fine of five thousand
up to fifteen thousand lek. As a result of this violation, additional administrative measures are taken with the suspension of the driving license from up to 3 months. If the violation was committed by a driver who has been driving for less than 3 years, the driving license is suspended for 3 to 6 months.

PROPOSED

“9. Anyone exceeds the maximum speed limits by more than 30 km / h but not more than 50 km / h outside residential areas and more than 20 km / h but not more than 40 km / h in residential areas, is punished with an administrative measure with a fine, from five thousand to fifteen thousand lek. As a result of this violation, the additional administrative measure of suspension of the driving license from one to three months is applied, as well as the removal of three points.

Recurrence of speeding violation within a year

IS
12. When the holder of a driving license repeats within one year the violation provided in point 9, additional administrative measures are taken with the suspension of the driving license from 4 to 12 months.

PROPOSED

“12. When the holder of the driving license, in a period of two years, has committed further violations of paragraphs 9 and 9/1, the driving license or the certificate of professional ability is suspended from eight to eighteen months.

Point no.13 is added
“13. The holder of the Albanian driving license, who in the first three years of obtaining the driving license exceeds the speed limits of the vehicles defined in this article, is punished with an administrative fine, in double the value provided in the paragraphs of this article. The above violation, in addition to the administrative measure with a fine, is also punished with the additional measure of suspension of the driving license for double the term provided in this article of this Code ”.

Violation of priority
IS
10. Whoever violates the provisions of this article, shall be punished with caution
administrative, with a fine from one thousand to three thousand ALL.

PROPOSED
10. Whoever violates the provisions of this article, shall be punished with caution
administrative, with a fine from 5 thousand to 8 thousand ALL.

Point no.12 is added
10. Whoever violates the provisions of this article, shall be punished with caution
administrative, with a fine from one thousand to three thousand ALL.

Wrong overtaking
IS

16. Anyone who does not apply overtaking prohibitions, according to points 9,
10, 11, 12 and 13 of this article are punished with administrative measures
with a fine from one thousand to three thousand lek. When the prohibitions of overtaking are not applied, according to point 14 of this article, the administrative measure is a fine from two thousand to six thousand ALL. When the same subject commits one of the violations mentioned in this point at least twice, in a period of two years, in the last violation additional administrative measures are taken to suspend the driving license from 3 to 6 months, or from 6 to 12 months , in the case of detention according to point 14

PROPOSED

“16. Whoever does not apply the prohibitions of overtaking, according to points 9, 10, 11, 12 and 13 of this article, is punished with an administrative measure with a fine, from five thousand to ten thousand lek.

When the prohibitions of overtaking are not applied, according to point 14 of this article, the administrative measure is with a fine, from two thousand to six thousand ALL.

“Anyone found guilty of this offense twice within the same year shall be punished with double the measure provided for in paragraph 16 and his driving license shall be suspended for one month.”

After point 16, point 17 is added with this content:
“17. In case of verification of an accident with material damage where the wrong overtaking was identified as a violation, the driver of the vehicle guilty of this violation is punished in addition to the administrative measure with a fine according to point 16, also with the removal of 3 points ”.

Use of helmet for motorcycle riders
IS
2. Whoever violates the provisions of this article, shall be punished with caution
administrative, with a fine from five hundred to one thousand five hundred
ALL. When the offense is committed by an underage passenger,
the responsibility lies with the driver of the vehicle.

PROPOSED

2. Whoever violates the provisions of this article, shall be punished with caution
administrative, with a fine from 1 thousand to 3 thousand ALL. When the offense is committed by an underage passenger,
the responsibility lies with the driver of the vehicle.

added
“5. The driver of the motor vehicle is obliged to be distinguished in traffic half an hour after sunset until half an hour before sunrise, wearing a phosphorescent vest, the characteristics of which are determined by the instruction of the Minister of Transport.

Whoever does not implement this obligation is punished with an administrative measure with a fine, from one thousand to three thousand lekë ”.

Circulation without wearing a seat belt

IS
8.Whoever, while using the seat belt, changes or hinders
its normal functioning, or replaces it with a type of
not homologated for the vehicle where it is placed, is punished with mass
administrative with a fine from two hundred and fifty to one thousand ALL.

PROPOSED

“8. Whoever does not use seat belts and fastening systems, is punished with an administrative measure with a fine, from five thousand to fifteen thousand ALL. The driver of the vehicle is punished with an administrative fine, from one thousand to three thousand ALL, if it is found that in the vehicle he drives there are passengers who have not fastened their seat belts.

Using the cell phone at the wheel

IS
2. It is prohibited for the driver of the vehicle to use radio telephones or headphones during the movement, with the exception of the drivers of the vehicles of the Armed Forces and the police, as well as the drivers assigned for the transport of people on behalf of third parties.
It is allowed to use sound devices that do not require the use of hands for their operation.
3. Whoever violates the provisions of this article, shall be punished with caution
administrative, with a fine from five hundred to one thousand five hundred
ALL.

PROPOSED

1. Point 2 is changed with this content:
“2. It is forbidden for the driver of the vehicle to use during the movement technological means of communication and interaction, such as radiotelephone or mobile devices, sound headphones, with the exception of the drivers of the Armed Forces and the police. The use of devices without headphones or earphones is allowed as long as the driver of the vehicle has appropriate hearing skills in both ears, which do not require the use of hands for their operation.
2. In point 3, the words “from five hundred to one thousand five hundred lekë” are replaced with the words “from five thousand to fifteen thousand lekë”.
3. After point 3, point 4 is added with the following content:
“4. In cases of repetition of the above violation 3 times within the same year, the driver’s license is suspended for 3 months and 10 points are deducted.