Me afrimin e verës, Bashkimi Evropian po përpiqet të bëjë rregulla të unifikuara për qytetarët e BE-së që udhëtojnë brenda bllokut dhe për qytetarët e vendeve të treta që duan të vizitojnë miq e të afërm në BE, ose të bëjnë pushime në Alpe apo Mesdhe.

Ku jemi tani?

Kur bëhet fjalë për pasaportën e vaksinës të vetë BE-së, e quajtur “certifikata e gjelbër digjitale”, procedurat po vazhdojnë, edhe pse ngadalë.

Pasaporta u propozua këtë pranverë nga Komisioni Evropian dhe Parlamenti dhe Këshilli Evropian, që përfaqësojnë të 27 vendet anëtare të BE-së, u dakorduan për mandatet e tyre përkatëse negociuese. Tri institucionet tani duhet të hartojnë tekstin përfundimtar legjislativ.

Takimi i parë u zhvillua më 3 maj, ndërsa takime të tjera pritet të mbahen në ditët dhe javët e ardhshme.

Ideja për të hapur BE-në (minus Irlandën, por plus Islandën, Lihtenshtajnin, Norvegjinë dhe Zvicrën) për qytetarët e vendeve të treta, është më e freskët.

Propozimi për lehtësimin e kufizimeve u paraqit fillimisht më 3 maj.

Ambasadorët e vendeve anëtare pritet ta diskutojnë këtë javë.

Komisioni Evropian sugjeroi mirëpritjen e njerëzve që kanë marrë dozën e fundit të rekomanduar të ndonjërës prej vaksinave që ka miratuar BE-ja kundër koronavirusit: AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Johnson&Johnson dhe Moderna. Sipas propozimit, doza e dytë duhet të merret së paku 14 ditë përpara arritjes.

Komisioni propozoi edhe relaksimin e metodologjisë së BE-së për llogaritjen e vendeve “të sigurta”. Aktualisht, të sigurta konsiderohen ato vende që për 14 ditë raportojnë 25 raste me coronavirus në 100,000 banorë, ndërsa propozohet që shifrat prej 25 të rritet në 100.

Aktualisht, mesatarja e bllokut është 420 raste dhe vetëm gjashtë vende kualifikohen nën regjimin e rreptë: Australia, Zelanda e Re, Ruanda, Singapori, Koreja e Jugut dhe Tajlanda.

Cilat janë pikat e diskutueshme?

Për certifikatat e vaksinës, ideja është të krijohet një rregullore e përbashkët në të gjithë Bashkimin Evropian, që siguron përsëri lirinë e udhëtimit brenda zonës Shengen.

Por, ka ende disa çështje të mëdha të pazgjidhura.

Parlamenti, për shembull, dëshiron teste falas për COVID për ata që nuk janë vaksinuar ose nuk duan të vaksinohen – gjë të cilën shtetet anëtare nuk janë të etura ta bëjnë, për shkak të mungesave të fondeve si pasojë e pandemisë.

Por, çështja më e madhe kontestuese mund të rezultojë nëse eurodeputetët këmbëngulin që certifikata të nënkuptojë se nuk ka më kufizime shtesë, të tilla si testime shtesë ose karantina të mundshme nga vendet anëtare.

Qeveritë e shumë vendeve anëtare të BE-së, nga frika e varianteve të reja të koronavirusit, besojnë se duhet të varet nga to që të vendosin nëse do ta përdorin certifikatën për të hequr kufizimet ose jo.

Përplasja mund të ndodhë sepse shëndeti është një kompetencë ekskluzive e shteteve anëtare individuale, ndërsa liria e lëvizjes është kompetencë e unionit.

Për hapjen e kufijve të jashtëm të BE-së, shumë varet nga ajo se sa turistë i duan vendet anëtare – dhe nga ku.

Disa mund të insistojnë në masa reciprociteti, veçanërisht kur bëhet fjalë për Kinën, Shtetet e Bashkuara dhe Britaninë, dhe mund të ketë kritere të tjera, si testimet dhe nivelet e pozitivitetit.

Shtetet anëtare, ashtu si në rastin e certifikatave të vaksinave, mund të rezervojnë të drejtën për të vendosur karantina ose testime shtesë.

Për të kufizuar rrezikun e importimit të varianteve të reja të coronavirusit, Komisioni Evropian propozoi gjithashtu të ashtuquajturën “frenë urgjente”, që do të mundësonte vendosjen e kufizimeve të shpejta të udhëtimit për vendet ku situata shëndetësore përkeqësohet ndjeshëm.

Cili është afati kohor?

Ideja është që të dyja propozimet të jenë plotësisht funksionale deri në fund të qershorit. Puna teknike për certifikatat tashmë është duke u zhvilluar.

Pavarësisht nëse ka ose jo bllokime legjislative midis Parlamentit dhe Këshillit, sistemi është vendosur të jetë teknikisht gati deri më 1 qershor.

Certifikatat, që mund të përdoren edhe në smartfonë, edhe në versionin letër, do të përfshijnë tri mënyra për të dëshmuar se jeni i lirë për të udhëtuar në zonën Shengen: vaksinimin, testin negativ, ose prova të shërimit nga koronavirusi – plus të dhënat e domosdoshme, si: emri, data e lindjes, vendi i lëshimit dhe lloji i vaksinës nëse jeni vaksinuar.

Ideja është që informacioni nga proceset e vaksinimit në vendet e treta, mund të ngarkohet në sistemin e BE-së – diçka që, sipas zyrtarëve të BE-së, nuk është teknikisht e vështirë, edhe pse çështjet e privatësisë mund ta komplikojnë.

Çfarë në lidhje me vaksinat Sputnik V dhe Sinopharm?

Për Parlamentin Evropian, vetëm vaksinat e miratuara nga Agjencia Evropiane e Barnave (EMA) duhet të lejohen në skemën e certifikatës së vaksinave, por vendet anëtare kanë insistuar që të lihet hapur dera për vendet e BE-së, që t’i lejojnë edhe vaksinat e vendeve të tjera. Insistimi është bërë në përpjekje për të qetësuar Hungarinë, e cila përdor edhe vaksinën ruse Sputnik V, edhe atë kineze Sinopharm.

Megjithatë, rekomandimi i Komisionit për hapjen e kufijve për shtetasit e vendeve të treta, nuk e ka një bujari të tillë.

Sputnik V është ende në procesin e analizimit nga EMA. Më 4 maj, EMA ka nisur edhe rishikimin e vaksinës kineze.

Po fëmijët?

Fëmijët në BE nuk janë vaksinuar ende, kështu që për certifikatat e vaksinës, prindërit thjesht duhet të përdorin një test negativ PCR për të vegjlit e tyre.

E njëjta gjë vlen për të miturit jo të vaksinuar jashtë BE-së. Por, në këtë rast, vendet anëtare ndoshta do të kërkojnë testime shtesë pas mbërritjes. /REL

As summer approaches, the European Union is trying to make unified rules for EU citizens traveling within the bloc and for third-country nationals wishing to visit friends and relatives in the EU, or take a holiday in the Alps or the Mediterranean.

Where are we now?

When it comes to the EU vaccine passport itself, called the “digital green certificate”, the procedures are ongoing, albeit slowly.

The passport was proposed this spring by the European Commission and the European Parliament and the Council, representing all 27 EU member states, agreed on their respective negotiating mandates. The three institutions now have to draft the final legislative text.

The first meeting took place on May 3, while further meetings are expected to be held in the coming days and weeks.

The idea of ​​opening up the EU (minus Ireland, but plus Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland) to third-country nationals is fresher.

The proposal to ease the restrictions was initially submitted on May 3rd.

Ambassadors from member states are expected to discuss it this week.

The European Commission has suggested welcoming people who have received the latest recommended dose of any of the EU-approved coronavirus vaccines: AstraZeneca, BioNTech / Pfizer, Johnson & Johnson and Moderna. According to the proposal, the second dose should be taken at least 14 days before arrival.

The commission also proposed relaxing the EU methodology for calculating “safe” countries. Currently, those countries that report 25 cases of coronavirus per 100,000 inhabitants for 14 days are considered safe, while it is proposed to increase the number from 25 to 100.

Currently, the bloc average is 420 cases and only six countries qualify under the strict regime: Australia, New Zealand, Rwanda, Singapore, South Korea and Thailand.

What are the controversial points?

For vaccine certificates, the idea is to create a common regulation throughout the European Union, which again ensures freedom of travel within the Schengen area.

But, there are still some big unresolved issues.

Parliament, for example, wants free COVID tests for those who have not been vaccinated or do not want to be vaccinated – which member states are reluctant to do due to lack of funding due to the pandemic.

But the biggest contentious issue could result if MEPs insist the certificate implies that there are no more additional restrictions, such as additional testing or possible quarantine by member states.

The governments of many EU member states, fearing new versions of the coronavirus, believe it should be up to them to decide whether to use the certificate to remove the restrictions or not.

Conflict can occur because health is an exclusive competence of individual member states, while freedom of movement is a competence of the union.

For the opening of the EU’s external borders, much depends on how much tourists love the member states – and from where.

Some may insist on reciprocity measures, especially when it comes to China, the United States, and Britain, and there may be other criteria, such as testing and positivity levels.

Member States, as in the case of vaccine certificates, may reserve the right to impose additional quarantines or tests.

To limit the risk of importing new variants of the coronavirus, the European Commission also proposed the so-called “emergency brake”, which would allow the imposition of rapid travel restrictions on countries where the health situation is significantly deteriorating.

What is the time limit?

The idea is for both proposals to be fully operational by the end of June. Technical work on the certificates is already underway.

Whether or not there are legislative deadlocks between Parliament and the Council, the system is set to be technically ready by 1 June.

Certificates, which can be used on both smartphones and paper versions, will include three ways to prove that you are free to travel to the Schengen area: vaccination, negative test, or coronavirus cure test – plus data necessary, such as: name, date of birth, place of issue and type of vaccine if you were vaccinated.

The idea is that information from vaccination processes in third countries can be uploaded to the EU system – something that, according to EU officials, is not technically difficult, although privacy issues can complicate it.

What about Sputnik V and Sinopharm vaccines?
For the European Parliament, only vaccines approved by the European Medicines Agency (EMA) should be allowed in the vaccine certification scheme, but member states have insisted that the door be left open for EU countries to allow vaccines as well. of other countries. The insistence is made in an attempt to appease Hungary, which uses both the Russian Sputnik V vaccine and the Chinese Sinopharm vaccine.

The Commission’s recommendation to open borders to third-country nationals, however, lacks such generosity.

Sputnik V is still in the process of being analyzed by the EMA. On May 4, the EMA also began reviewing the Chinese vaccine.

What about the children?

Children in the EU have not yet been vaccinated, so for vaccine certificates, parents simply need to use a negative PCR test for their young.

The same goes for unvaccinated minors outside the EU. But in this case, member countries will probably require additional testing upon arrival. / REL

Keywords: Trump, GOP, America, Canada, Great Britain, United States, Weather, Horoscope, Nasa, Google, Facebook, Internet, e-comerce ecomerce, javascript,, admin, ads sense, advertising, affiliate, analytics, api, autor, news, button, calendar, category, , chat, code, comment, comments, contact , custom, post, type, dashboard, e-commerce, editor, embed, events, feed, form, gallery, google analytics, gutenberg, ftml, image, images, jquery, link, links, login marketing, media, menu, meta, mobile, navigation, news, page, payment, gateway, performance, photo, photos, plugin, post, redirect, responsive, rss, search, security, seo, share, shortcode, sidebar, simple, slider, social, social media, , spam, statistics, tags, theme, url, user, wideo, widgetwoocommerc, youtube, yahoo, Bing, European Union, Germany, Italy, Netherland, France, Spain, Asia, Africa, China, India, Australia, Europe, Petroleum, cars, weapons, war, protests, discovery, science, technology, heaven, sun, children, father, mother, sister, brother, parents, moon, month, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, winter, spring, autumn summer, seasons, economy, stock market, shop, buy, money, stadium, football, NBA. Biden