Lulzim Hajdaraj bashkë me vëllanë e tij Gëzimin, udhëtuan nga Këlni, drejt qytetit Bad Neunar të Gjermanisë, për t’u ardhur në ndihmë personave që u dëmtuan jashtëzakonisht nga përmbytjet që kanë përfshirë Evropën.

Lulzimi tha se të dielën në orët e vona të mbrëmjes janë kthyer në shtëpi, pas qëndrimit në qytetin i cili sipas tij, ishte përmbytur pothuajse i tëri. “I thashë jam nga Kosova, ai filloi të qajë…”, flet shqiptari që iu ndihmoi gjermanëve pas vërshimeve. “Ne shkuam në mëngjes dhe pritem gjatë në kolona për të hyrë në qytet”, tha Hajdaraj.

Tutje, ai tha se me të arritur në qytet bashkë me vëllanë, kanë pyetur se kush ka nevojë për ndihmë në pastrimin e banesave dhe lokaleve, të cilat siç thotë Lulzimi, ishin dëmtuar dhe mbushur me baltë.

“Në katet e para, podrumet ishin të prishura, kishte shumë baltë. Ne iu ndihmuam t’i hedhim jashtë të tëra. Ishte trishtim të shohësh ashtu një qytet të tërë të shkatërruar”, tha shqiptari nga fshati Abri i komunës së Drenasit. Ndër të tjerash, Lulzimi tregoi se gjermanët ishin gëzuar që këta dy vëllezër shqiptarë kishin marrë rrugë nga Këlni për t’iu dalë në ndihmë.

“Ata u gëzuan që ne nuk e kishim harruar ndihmën e tyre që ata e kanë bërë në kohën e luftës dhe atë që shteti gjerman bën edhe sot. Një banor tjetër që e takuam na pyeti nga jeni, dhe ne i treguam që vijmë nga Kosova dhe kemi ardh t’iu dalim në ndihmë për këtë katastrofën që ka ndodhur. Ai filloi të qajë dhe tha disa herë ‘faleminderit nga ju që po na bashkoheni në këto momente të vështira”.

Në fund, Lulzimi tha se ai dhe vëllai i tij dëshiruan të kontribuojnë edhe më tepër por për shkak të biznesit që kanë në Këln, duhet të vazhdonin punën. Po ashtu, ai theksoi se bashkë me ta, ishte edhe një shqiptar, banor i qytetit Bad Neunar, i cili ndihmoi vëllezërit kosovarë.

Të paktën 157 njerëz raportohet të kenë vdekur nga përmbytjet, duke përfshirë katër zjarrfikës. Rreth 31 persona kanë vdekur në Belgjikë. Mijëra njerëz janë të zhdukur, por shumë prej tyre janë gjetur.

Në qytetin Bad Neuenahr në rajonin Ahrweiler të Rhineland-Palatinate, banorët (edhe shqiptarët) kanë filluar një operacion të pastrimit, duke hequr baltë nga rrugët dhe grumbuj mbeturinash.

Lulzim Hajdaraj and his brother Gëzim traveled from Cologne to Bad Neunar, Germany, to come to the aid of those severely affected by the floods that have swept across Europe.

Lulzim said that on Sunday in the late evening hours they returned home, after staying in the city which, according to him, was almost completely flooded. “I told him I was from Kosovo, he started crying…”, says the Albanian who helped the Germans after the floods. “We went in the morning and waited long in columns to enter the city,” said Hajdaraj.

Further, he said that when he arrived in the city together with his brother, they asked who needed help in cleaning the apartments and premises, which, as Lulzimi says, were damaged and filled with mud.

“On the first floors, the basements were broken, there was a lot of mud. We helped you throw them all out. It was sad to see a whole city destroyed like that “, said the Albanian from the village of Abri in the municipality of Drenas. Among other things, Lulzim showed that the Germans were happy that these two Albanian brothers had taken the road from Cologne to come to their aid.

“They were glad that we had not forgotten their help that they did during the war and what the German state does today. Another resident we met asked us where you were from, and we told him that we were coming from Kosovo and that we had come to your aid for this catastrophe that had occurred. He started crying and said several times “thank you for joining us in these difficult moments”.

In the end, Lulzim said that he and his brother wanted to contribute even more but because of the business they have in Cologne, they had to keep working. He also stressed that along with them, there was an Albanian, a resident of the town of Bad Neunar, who helped the Kosovar brothers.

At least 157 people are reported to have died from the floods, including four firefighters. About 31 people have died in Belgium. Thousands of people are missing, but many have been found.

In the town of Bad Neuenahr in the Ahrweiler region of the Rhineland-Palatinate, residents (including Albanians) have begun a clean-up operation, removing mud from roads and rubbish heaps.