Ambientalisti Sazan Guri ka nxjerrë një hipotezë të re në lidhje me mbatjen e maskës. Ai ka renditur të gjitha pasojat negative të mbajtjes së saj, duke filluar që nga frymëmarrja apo infeksioni i gojës dhe duke konkluduar në përfundimin se maska të bën pak budalla. Këtë argument Guri e lidh me mosoksigjenimin e organizmit.

“Mbajtja e maskës sjell sëmundjen e gojës që nga fyti, faringu, laringu, pse nuk sëmuren ata që punojnë në çimento, sepse i mbron goja. Mbajtja e maskës rrit nivelin e dioksidit të karbonit në organizëm dhe të bën edhe pak budalla”, tha Guri në “Shqipëria Live”.

Sazan Guri ka qenë një ndër personat e parë që ka kundërshtuar mbajtjen e maskës pas përhapjes së pandemisë së COVID-19.

Environmentalist Sazan Guri has come up with a new hypothesis regarding the wearing of the mask. He has listed all the negative consequences of holding it, starting with breathing or mouth infection and concluding that the mask makes you a little stupid. Guri connects this argument with the lack of oxygenation of the organism.

“Wearing a mask brings disease of the mouth from the throat, pharynx, larynx, why do not those who work in cement get sick, because it protects the mouth. “Wearing a mask increases the level of carbon dioxide in the body and makes you a little stupid”, said Guri in “Albania Live”.

Sazan Guri was one of the first people to oppose wearing the mask after the spread of the COVID-19 pandemic.