Një rast i rëndë është transmetuar sot në emisionin “Stop”, ku një prostitutë ka ofruar edhe vajzën e saj të mitur për seks me klientë.

Kamera ka kapur momentin ku nëna përveç se ofron trupin e saj, ka ofruar edhe vajzën 16 vjeçe për 5 mijë lekë të vjetra, duke i thënë klientit se është e virgjër.

Prostitucioni në vendin tonë është i ndaluar me ligj, por ky fenomen ndodh pothuajse në të gjithë vendin tonë, ndërsa në Tiranë zonat “e kuqe” janë në afërsi të Muzeut Historik, te Stacioni i Trenit apo kthesa e Kamzës.

Biseda mes qytetarit dhe prostitutës:

Qytetari: Tani, ku e ke atë, ku jemi?

Prostituta: Poshtë fare do shkojmë.

Qytetari: Poshtë fare?

Prostituta: Poshtë atje!

Pronarja e hotelit: Një sekondë djali 5 dhoma!

Qytetari: Më gjen dot një gocë të vogël 15-16 vjeçare?

Prostituta: Po ato janë të pa nis, o ti…

Qytetari: Hë!

Prostituta: Pa nis e pa nis.

Qytetari: Si? S’janë q… asnjëherë?

Prostituta: Jo!

Qytetari: E sa lekë do ajo?

Prostituta: Po 50-të ta merr ty ajo, o pa nis, pa shpu.

Qytetari: Eh pra e marr vesh e virgjër, si i thoni ju.

Prostituta: Po e virgjër.

Qytetari: Shumë mirë edhe sa lekë do ajo tani?

Prostituta: Ajo në vit të dytë, t’i them njëherë!

Qytetari: Pse e ke njeriun tënd ti atë?

Prostituta: Po e kam aty në lagje bashkë me gocën time.

Qytetari: Hë, hë…

Prostituta: Po është në shkollë, puno, o pa nis.

Qytetari: Po shumë mirë ma sill atë edhe më sjell dot dy copë si fillim?

Prostituta: Vetëm një të bij unë, se një kam muhabet, tjetra s’pranon kam gocën teme unë në vit të dytë e kam 16-të.

Qytetari: 16-të vjeçe? Po atë më sill mua!

Prostituta: Në Gusht i ka mbush.

Qytetari: Do të jap 100 mijë lekë unë ty, vetëm ma sill atë!

Prostituta: Oh Zot gocat kam unë. Pse s’ndejte akoma?

Qytetari: Hë, se dua të shof unë, ah bravo.

Prostituta: Sa i mirë je, e di, që jam plakë, po jam e mirë.

Qytetari: Ja të shohim do na kënaqësh, apo jo?

Prostituta: Ça është sot? Është në shkollë ajo. Ça është sot?

Qytetari: Sot është e shtunë.

Prostituta: Uh është pushim sot, sot edhe nesër.

Qytetari: Ma sjell dot sot? Sot s’ma sjell dot ti. Nesër ma sjell dot?

Prostituta: Nesër të shohim

A serious case was broadcast today on the show “Stop”, where a prostitute also offered her minor daughter for sex with clients.

The camera captured the moment when the mother, in addition to offering her body, also offered her 16-year-old daughter for 5 thousand old lekë, telling the client that she is a virgin.

Prostitution in our country is prohibited by law, but this phenomenon occurs almost throughout our country, while in Tirana the “red” areas are near the Historical Museum, at the Train Station or the Kamza turn.

Conversation between a citizen and a prostitute:

A citizen: Now, where do you have it, where are we?

Prostitute: We will go downstairs.

A citizen: Down at all?

Prostitute: Down there!

Hotel owner: One second boy 5 rooms!

A citizen: Can you find me a little girl aged 15-16?

Prostitutes: Yes they are without a start, oh you…

A citizen: Hey!

Prostitute: No start and no start.

A citizen: How? Are they never?

Prostitute: No!

A citizen: How much money does she want?

Prostitute: Yes, she will take you to the 50th, oh no start, no punch

A citizen: Well, I understand, virgin, as you say.

Prostitute: Yes virgin.

A citizen: Very well, how much money does she want now?

Prostitute: In her second year, let me tell you!

A citizen: Why do you have your man?

Prostitute: I’m there in the neighborhood with my girl.

Citizen: Hë, hë…

Prostitute: Yes she is at school, work, oh no start.

A citizen: Yes, very well, bring it to me and can you bring me two pieces as a start?

Prostitute: I only have one son, because one I have conversations with, the other does not accept, I have my girl, I am 16 in my second year.

Citizen: 16 years old? Yes bring it to me!

Prostitute: In August he filled them.

Citizen: I will give you 100 thousand lek, just bring it to me!

Prostitute: Oh God I have shells. Why not?

A citizen: Hey, I want to see you, ah bravo.

Prostitute: How good you are, I know, that I am old, I am good.

A citizen: Let’s see, you will satisfy us, right?

Prostitute: What is it today? She is at school. What is it today?

A citizen: Today is Saturday.

Prostitute: Uh is a holiday today, today and tomorrow.

A citizen: Can you bring me today? You can’t bring me today. Can you bring me tomorrow?

Prostitute: See you tomorrow