Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Ogerta Manastirliu ka deklaruar se sistemi shëndetësor është i përgatitur me një kapacitet prej 1600 shtretër të dedikuar COVID përfshire këtu edhe spitalet rajonale.

Manastirliu shpjegoi si do të bëhej hapja e spitaleve rajonale sipas skenarëve.

“Spitalin COVID3 ka ende shtretër bosh. Sistemi shëndetësor është përgatitur me 4 struktura të dedikuara COVID 550 shtretër dhe jemi te përgatitur për disa skenarë në 1600 shtretër edhe në spitalet rajonale.

Është e rëndësishme të themi që sistemi shëndetësor kujdeset për shëndetin e njerëzve dhe njerëzit duhet të kujdesen për sistemin shëndetësor të mos e mbingarkojnë atë.

Në Skenarin A, kapaciteti i pesë (5) spitaleve rajonale: spitali rajonal Durrës, spitali rajonal Elbasan, spitali rajonal Korçë, spitali rajonal Shkodër, spitali rajonal Fier.

Në skenarin e dytë aktivizohen spitalet rajonale të Beratit, Lezhës dhe Vlorës.

Në skenarin e tretë, nëse do të jetë e nevojshme, do të përdoren një pjesë e kapaciteteve të spitaleve rajonale Gjirokastër, Kukës dhe Dibër” tha Manastirliu në emisionin Opinion.

The Minister of Health and Social Protection Ogerta Manastirliu stated that the health system is prepared with a capacity of 1600 beds dedicated to COVID, including regional hospitals.

Manastirliu explained how the opening of regional hospitals would be done according to the scenarios.

“COVID3 hospital still has empty beds. The health system is prepared with 4 structures dedicated to COVID 550 beds and we are prepared for several scenarios in 1600 beds in regional hospitals.

It is important to say that the health system takes care of people’s health and people need to take care of the health system not to overload it.

In Scenario A, the capacity of five (5) regional hospitals: Durrës regional hospital, Elbasan regional hospital, Korçë regional hospital, Shkodër regional hospital, Fier regional hospital.

In the second scenario, the regional hospitals of Berat, Lezha and Vlora are activated.

In the third scenario, if necessary, a part of the capacities of the regional hospitals Gjirokastra, Kukës and Dibër will be used “said Manastirliu in the show Opinion.