Transplantimi i parë i kokës njerëzore mund të bëhet që në dekadën tjetër. Këtë e pohojnë ish-kirurgu neurokirurg, profesor i Universitetit Hall dhe anëtar i Organizatës Kombëtare të Shëndetit në Britaninë e Madhe Bruce Matthew.

Matthew ka punuar në shkrimin e një romani të trillimeve shkencore ndër vite, me themeluesin e Institutit të Futurologjisë Michael Lee. Ai pohon se një kusht për një operacion të suksesshëm është një shartim me palcë kurrizore.

Deri më tani, disa shkencëtarë janë përpjekur ta bëjnë këtë veprim, por pa dobi. Ata vendosën të shkurtojnë palcën kurrizore gjatë punës, kështu që Matthew nuk i klasifikon metodat e tyre si serioze, transmeton KosovaPress.

Një mjek i sallës kreu rreth 10,000 operacione gjatë karrierës së tij. Ai beson se përparimet në neurokirurgji, robotikë dhe transplantim të qelizave burimore do të lejojnë transplantimin e plotë të kokës dhe palcës kurrizore në një organ tjetër deri në vitin 2030.

“Fillimisht, qëllimet tona dukeshin jo serioze, por në të vërtetë nuk është ashtu. Nëse tërheq trurin dhe palcën kurrizore së bashku, nuk është e pamundur,” ka thënë Matthew për ‘Telegrafin’ britanik.

Një nga shkencëtarët më famëkeq në fushën e transplantimeve të Sergio Canavero në vitin 2017 pretendoi se kishte kryer një transplant të kokës në një kufomë njerëzore. Metoda bazohet në një thyerje të palcës kurrizore në bazën e qafës.

Puna e doktor Canaver mund të tregojë rrugën drejt pavdekësisë. Kjo është pikërisht ideja që qëndron pas studimit të Matthew dhe bashkëpunëtorit të tij Lee, të cilët janë përpjekur të eksplorojnë potencialin e pavdekësisë njerëzore duke shkruar një libër mbi transplantimin e kokës.

“Aktualisht, numri i nervave që mund të lidhen është i kufizuar, por inteligjenca artificiale do të lejonte që të lidhen deri në 200 nerva. Truri dhe tërë shpina mund të transplantohen në një trup tjetër”, shpjegon Matthew.

Megjithatë, heqja e palcës kurrizore pa dëmtim është një mision i pamundur sot. Progresi në metodologjinë e procedurës pritet gjatë 10 vjetëve të ardhshme.

Ky operacion nuk do të ndihmojë personat që kanë një dëmtim të rëndë të shtyllës kurrizore, por do të përfitojnë këdo që vuan nga sëmundje degjenerative të muskujve.

Matthew është ende i pasigurt nëse një shpinë apo kokë e transplantuar mund të futet në trupin e dikujt tjetër. Qelizat burimore luajnë një rol kryesor në marrjen e organeve.

“Ekzistojnë rreziqe dhe kufizime, por mund të punohet për t’i adresuar ato. Dihet se ka mijëra trupa njerëzish që duan të bëhen të pavdekshëm duke kontraktuar kompani të specializuara të ngrirjes së organeve. Ata vërtet besojnë se një ditë do të zgjohen pas vdekjes dhe do ta mposhtin vdekjen”, përfundon doktor Matthew.

The first human head transplant can take place in the next decade. This is confirmed by former neurosurgeon, Hall University professor and member of the National Health Organization in the UK Bruce Matthew.

Matthew has worked on writing a science fiction novel over the years, with the founder of the Institute of Futurology Michael Lee. He claims that one condition for a successful operation is a spinal graft.

So far, some scientists have tried to do this, but to no avail. They decided to cut their spinal cord during work, so Matthew does not classify their methods as serious, reports KosovaPress.

A hall physician performed about 10,000 surgeries during his career. He believes advances in neurosurgery, robotics and stem cell transplantation will allow full transplantation of the head and spinal cord into another organ by 2030.

“Initially, our intentions seemed not serious, but in reality it is not. If you pull your brain and spinal cord together, it’s not impossible, “Matthew told the British Telegraph.

One of the most notorious scientists in the field of transplants of Sergio Canavero in 2017 claimed to have performed a head transplant on a human corpse. The method is based on a fracture of the spinal cord at the base of the neck.

Dr. Canaver’s work may point the way to immortality. This is exactly the idea behind the study of Matthew and his associate Lee, who have tried to explore the potential of human immortality by writing a book on head transplantation.

“Currently, the number of neurons that can be connected is limited, but artificial intelligence would allow up to 200 nerves to connect. The brain and whole spine can be transplanted into another body, ”explains Matthew.

However, removal of the spinal cord without damage is an impossible mission today. Progress in the methodology of the procedure is expected over the next 10 years.

This surgery will not help people who have a severe spinal cord injury but will benefit anyone suffering from degenerative muscle disease.

Matthew is still uncertain whether a transplanted spine or head can fit into someone else’s body. Stem cells play a key role in organ acquisition.

“There are risks and limitations, but work can be done to address them. It is known that there are thousands of bodies of people who want to become immortal by contracting specialized organ freezing companies. They really believe that one day they will wake up after death and overcome death. “